Surja Muminun indeksuar me numër 23 , numri i ajeteve 118
1 Është e sigurt se kanë shpëtuar besimtarët:
KAD ‘EFLEHEL-MU’UMINUNE
2 ata të cilët janë të përulur dhe të kujdesshëm gjatë faljes së namazit,
EL-LEDHINE HUM FI SELATIHIM HASHI’UNE
3 ata të cilët i shmangen të kotës (fjalë a punë),
WEL-LEDHINE HUM ‘ANIL-LEGWI MU’RIDUNE
4 dhe ata të cilët rregullisht e japin zeqatin,
WEL-LEDHINE HUM LILZZEKÆTI FA’ILUNE
5 dhe ata të cilët e ruajnë nderin e vet (sa i përket jetës intime),
WEL-LEDHINE HUM LIFURUXHIHIM HAFIDHUNE
6 me përjashtim ndaj grave të veta (me kurorë) dhe ndaj atyre (robëreshave) që i kanë në pronësinë e vet, për të cilat nuk janë të qortuar,
‘ILLA ‘ALA ‘EZWAXHIHIM ‘W MA MELEKET ‘EJMANUHUM FE’INNEHUM GAJRU MELUMINE
7 e kush kërkon përtej tyre (dëfrim nga të ndaluarat), të tillët janë ata që kanë shkelë normat e caktuara,
FEMENI EBTEGA WERA’E DHALIKE FE’ULA’IKE HUMUL-’ADUNE
8 dhe ata të cilët me kujdes i ruajnë ato që u janë besuar (sende ose fjalë), e ruajnë edhe premtimin e dhënë,
WEL-LEDHINE HUM LI’MANATIHIM WE ‘AHDIHIM RA’UNE
9 dhe ata të cilët i kushtojnë kujdes kohës së namazit të tyre.
WEL-LEDHINE HUM ‘ALA SELEWATIHIM JUHAFIDHUNE
10 Të tillët janë mu ata trashëgimtarët,
‘ULA’IKE HUMUL-WARITHUNE
11 të cilët e trashëgojnë Firdevsin dhe aty ata janë përgjithmonë.
EL-LEDHINE JERITHUNEL-FIRDEWSE HUM FIHA HALIDUNE
12 Për All-llahun, Ne e krijuam njeriun prej një ajke (lëngu), e një balte.
WE LEKAD HALEKNAL-’INSANE MIN SULALETIN MIN TININ
13 Pastaj atë (ajkë - baltë) e bëmë (e shndërruam) pikë uji (farë) në një vend të sigurt.
THUMME XHE’ALNAHU NUTFETEN FI KARARIN MEKININ
14 Më pas, atë pikë uji e bëmë copë gjaku, e atë gjak të ngurtë e bëmë copë mishi, e atë copë mishi e shndërruam në eshtra, edhe eshtrave ua veshëm mishin, pastaj atë e bëmë krijesë tjetër (me shpirt). I lartë është All-llahu, më i miri Krijues!
THUMME HALEKNA EN-NUTFETE ‘ALEKATEN FEHALEKNAL-’ALEKATE MUDGATEN FEHALEKNAL-MUDGATE ‘IDHAMÆN FEKESEWNAL-’IDHAME LEHMÆN THUMME ‘ENSHE’NAHU HALKÆN ‘AHARE FETEBAREKEL-LAHU ‘EHSENUL-HALIKINE
15 Mandej, pas kësaj (krijese) ju do të vdisni.
THUMME ‘INNEKUM BA’DE DHALIKE LEMEJJITUNE
16 E në ditën e kijametit ringjalleni.
THUMME ‘INNEKUM JEWMEL-KIJAMETI TUB’ATHUNE
17 Ne krijuam mbi ju shtatë palë (qiej) dhe nuk jemi të pakujdesshëm ndaj asaj që krijuam.
WE LEKAD HALEKNA FEWKAKUM SEB’A TERA’IKA WE MA KUNNA ‘ANIL-HALKI GAFILINE
18 Ne lëshuam me masë ujë nga qielli dhe atë e përqëndrojmë në tokë. Po Ne kemi mundësi edhe ta humbim atë (ujin).
WE ‘ENZELNA MINE ES-SEMA’I MA’EN BIKADERIN FE’ESKENNAHU FIL-’ERDI WE ‘INNA ‘ALA DHEHABIN BIHI LEKADIRUNE
19 Dhe me anën e tij Ne mundësuam për ju kopshte hurmash e rrushi, që në to keni shumë pemë dhe hani prej tyre.
FE’ENSHE’NA LEKUM BIHI XHENNATIN MIN NEHILIN WE ‘A’NABIN LEKUM FIHA FEWAKIHU KETHIRETUN WE MINHA TE’KULUNE
20 Dhe (krijuam) trupa drunjsh që mbijnë në kodrën Sina e që japin vajëra dhe mëlmesa për ngrënësit.
WE SHEXHERETEN TEHRUXHU MIN TURI SEJNA’E TENBUTU BID-DUHNI WE SIBGIN LIL’AKILINE
21 Ju edhe nga kafshët keni një mësim, ngase ju freskojmë me lëng prej barqeve të tyre dhe keni shumë dobi prej tyre, e edhe prej tyre ushqeheni.
WE ‘INNE LEKUM FIL-’EN’AMI LA’IBRETEN NUSKIKUM MIMMA FI BUTUNIHA WE LEKUM FIHA MENAFI’U KETHIRETUN WE MINHA TE’KULUNE
22 Dhe mbi to e mbi anije bartni (hipni).
WE ‘ALEJHA WE ‘ALEL-FULKI TUHMELUNE
23 Ne e patëm dërguar Nuhun te populli i tij, e ai u tha: "O populli im, adhurojeni vetëm All-llahun, se nuk ka zot tjetër pos Tij; a nuk i frikësoheni (dënimit)?"
WE LEKAD ‘ERSELNA NUHÆN ‘ILA KAWMIHI FEKALE JA KAWMI A’BUDU ELLAHE MA LEKUM MIN ‘ILEHIN GAJRUHU ‘EFELA TETTEKUNE
24 E paria e atij populli që nuk besuan thanë: "Ky nuk është tjetër pos njeri sikurse edhe ju, po dëshiron të jetë më i lartë se ju. Po të dëshironte All-llahu do të dërgonte engjëj; ne një gjë të tillë nuk e kemi dëgjuar as nga të parët tanë!"
FEKALEL-MELE’UL-LEDHINE KEFERU MIN KAWMIHI MA HADHA ‘ILLA BESHERUN MITHLUKUM JURIDU ‘EN JETEFEDDELE ‘ALEJKUM WE LEW SHA’EL-LAHU LE’ENZELE MELA’IKETEN MA SEMI’NA BIHEDHA FI ‘ABA’INAL-’EWWELINE
25 Ai nuk është tjetër pos një njeri i sëmurë mentalisht, andaj pritni (kini durim) edhe për një kohë.
‘IN HUWE ‘ILLA REXHULUN BIHI XHINNETUN FETEREBBESU BIHI HETTA HININ
26 Ai (Nuhu) tha: "Zoti im, më ndihmo për atë që më përgënjeshtrojnë".
KALE RABBI ENSURNI BIMA KEDHDHEBUNI
27 E Ne i shpallëm: "Ndërto anijen nën mbikëqyrjen Tonë dhe sipas urdhrit Tonë, e kur të vijë urdhri Ynë dhe të ashpërsohet gjendja, atëherë ti ngarko në të prej secilit lloj nga një çift (palë), e edhe familjen tënde, me përjashtim të atij ndaj të cilit ka marrë fund vendimi, për të pra mos kërko (falje) prej Meje për ata që janë mëkatarë, pse ata janë të përmbytur.
FE’EWHEJNA ‘ILEJHI ‘ENI ESNA’IL-FULKE BI’A’JUNINA WE WEHJINA FE’IDHA XHA’E ‘EMRUNA WE FARET-TENNURU FASLUK FIHA MIN KULLIN ZEWXHEJNI ETHNEJNI WE ‘EHLEKE ‘ILLA MEN SEBEKA ‘ALEJHIL-KAWLU MINHUM WE LA TUHATIBNI FIL-LEDHINE DHELEMU ‘INNEHUM MUGREKUNE
28 E kur të vendosesh ti dhe kush është me ty në anije, atëherë thuaj: "Falënderuar qoftë All-llahu, i cili na shpëtoi prej popullit të prishur!"
FE’IDHA ESTEWEJTE ‘ENTE WE MEN ME’AKE ‘ALEL-FULKI FEKULIL-HEMDU LILLAHIL-LEDHI NEXHXHANA MINEL-KAWMI EDH-DHALIMINE
29 Dhe thuaj: "Zoti im, më zbarko në një vend të bekuar, e Ti je më i miri i atyre që bëjnë vendosjen!"
WE KUL RABBI ‘ENZILNI MUNZELÆN MUBAREKÆN WE ‘ENTE HAJRUL-MUNZILINE
30 Nuk ka dyshim se në këto (ngjarje të popujve) ekzistojnë fakte bindëse. Në të vërtetë Ne i vëmë në sprovë.
‘INNE FI DHALIKE LE’AJATIN WE ‘IN KUNNA LEMUBTELINE
31 Mandej pas tyre Ne sollëm popull tjetër.
THUMME ‘ENSHE’NA MIN BA’DIHIM KARNÆN ‘AHARINE
32 Edhe atyre u dërguam pejgamber nga mesi i tyre (që u tha): "Adhuroni All-llahun, ju nuk keni zot tjetër pos Tij, a nuk frikësoheni!"
FE’ERSELNA FIHIM RESULÆN MINHUM ‘ENI A’BUDU ELLAHE MA LEKUM MIN ‘ILEHIN GAJRUHU ‘EFELA TETTEKUNE
33 Edhe paria nga populli i tij e cila nuk besoi dhe e mohoi jetën tjetër dhe të cilëve Ne u patëm mundësuar rehati e begati në jetën e kësaj bote, thanë: "Ky nuk është tjetër pos njeri sikurse edhe ju, ha ashtu si hani ju dhe pi ashtu si pini ju!"
WE KALEL-MELE’U MIN KAWMIHIL-LEDHINE KEFERU WE KEDHDHEBU BILIKA’IL-’AHIRETI WE ‘ETREFNAHUM FIL-HEJÆTI ED-DUNJA MA HADHA ‘ILLA BESHERUN MITHLUKUM JE’KULU MIMMA TE’KULUNE MINHU WE JESHREBU MIMMA TESHREBUNE
34 E nëse i përuleni një njeriu që është si ju, vërtet, atëherë do të jeni të humbur e të mashtruar.
WE LE’IN ‘ETA’TUM BESHERÆN MITHLEKUM ‘INNEKUM ‘IDHÆN LEHASIRUNE
35 "Mos vallë ai po ju premton se pasi që të vdisni, të bëheni dhé e eshtra (të kalbur), do të nxirreni të gjallë?
‘EJA’IDUKUM ‘ENNEKUM ‘IDHA MITTUM WE KUNTUM TURABÆN WE ‘IDHAMÆN ‘ENNEKUM MUHREXHUNE
36 Sa larg e larg është sendërtimi i asaj që premtoheni.
HEJHATE HEJHATE LIMA TU’ADUNE
37 Nuk ka tjetër, pos jetës sonë të kësaj bote, vdesim, lindim dhe ne nuk do të ngjallemi!
‘IN HIJE ‘ILLA HEJATUNA ED-DUNJA NEMUTU WE NEHJA WE MA NEHNU BIMEB’UTHINE
38 E ai (Hudi) nuk është tjetër pos njeri që trillon gënjeshtra ndaj All-llahut, po ne nuk i besojmë atij.
‘IN HUWE ‘ILLA REXHULUN EFTERA ‘ALA ELLAHI KEDHIBÆN WE MA NEHNU LEHU BIMU’UMININE
39 Ai (Hudi) tha "Zoti im, më ndihmo se ata po më përgënjeshtrojnë!"
KALE RABBI ENSURNI BIMA KEDHDHEBUNI
40 E Ai (Zoti) tha: "Së shpejti do të dëshpërohen ata".
KALE ‘AMMA KALILIN LEJUSBIHUNNE NADIMINE
41 Atëherë me të drejtë ata i zuri ushtima (dënimi) dhe ashtu i bëmë sikur të ishin hedhurina (mbeturina). Larg qoftë prej mëshirës së Zotit populli zullumqarë.
FE’EHADHET/HUMU ES-SEJHETU BIL-HEKKI FEXHE’ALNAHUM GUTHA’EN FEBU’DÆN LILKAWMI EDH-DHALIMINE
42 Mandej pas tyre Ne sollëm brezni të reja.
THUMME ‘ENSHE’NA MIN BA’DIHIM KURUNÆN ‘AHARINE
43 Asnjë nga popujt (e shkatërruar) nuk mundi ta shpejtojë e as ta vonojë afatin e vet të caktuar.
MA TESBIKU MIN ‘UMMETIN ‘EXHELEHA WE MA JESTE’HIRUNE
44 Ne më pas i dërguam pejgamberët tanë një pas një, mirëpo çdoherë që një populli i erdhi i dërguari i vet, ata e përgënjeshtruan atë, prandaj Ne i përcollëm ata (me dënim) njërin pas tjetrit dhe i bëmë që të përmenden në tregime. I shkatërruar qoftë populli që nuk beson!
THUMME ‘ERSELNA RUSULENA TETRA KULLE MA XHA’E ‘UMMETEN RESULUHA KEDHDHEBUHU FE’ETBA’NA BA’DEHUM BA’DÆN WE XHE’ALNAHUM ‘EHADITHE FEBU’DÆN LIKAWMIN LA JU’UMINUNE
45 Më pas Ne dërguam Musain dhe vëllain e tij Harunin me mrekulli dhe argumentet tona të qarta,
THUMME ‘ERSELNA MUSA WE ‘EHAHU HARUNE BI’AJATINA WE SULTANIN MUBININ
46 te faraoni dhe rrethi i tij, po ata u treguan kryelartë, sepse ishin popull mendjemadh.
‘ILA FIR’AWNE WE MELE’IHI FASTEKBERU WE KANU KAWMÆN ‘ALINE
47 Dhe thanë: "Si t'u besojmë dy njerëzve që janë si ne, kur populli i tyre është në shërbimin tonë?"
FEKALU ‘ENU’UMINU LIBESHEREJNI MITHLINA WE KAWMUHUMA LENA ‘ABIDUNE
48 Kështu, ata i përgënjeshruan që të dy, andaj me të drejtë i shkatërruam.
FEKEDHDHEBUHUMA FEKANU MINEL-MUHLEKINE
49 Ne Musait i dhamë librin (pas shkatërrimit të faraonit) në mënyrë që ata (populli israilit) të gjejnë rrugën e drejtë.
WE LEKAD ‘ATEJNA MUSAL-KITABE LE’ALLEHUM JEHTEDUNE
50 Edhe të birin e Merjemes dhe nënën e tij i paraqitëm si argumente (mrekulli) dhe i vendosëm që të dy në një rrafshnaltë dhe me ujë rrjedhës.
WE XHE’ALNA EBNE MERJEME WE ‘UMMEHU ‘AJETEN WE ‘AWEJNAHUMA ‘ILA REBWETIN DHATI KARARIN WE MA’ININ
51 (Ne u patëm thënë): "O ju të dërguar, hani atë që është e lejuar dhe e mirë dhe bëni vepra të mira se Unë e di atë që ju veproni".
JA ‘EJJUHA ER-RUSULU KULU MINET-TEJJIBATI WE A’MELU SALIHÆN ‘INNI BIMA TA’MELUNE ‘ALIMUN
52 Kjo feja juaj është e vetmja fé e Unë jam Zoti juaj, ruajuni dënimit Tim.
WE ‘INNE HEDHIHI ‘UMMETUKUM ‘UMMETEN WAHIDETEN WE ‘ENA REBBUKUM FE ETTEKUNI
53 E ata më vonë u ndanë në grupe sipas çështjes së fesë dhe secili grup krenohej me atë që kishte përvetësuar për vete.
FETEKATTA’U ‘EMREHUM BEJNEHUM ZUBURÆN KULLU HIZBIN BIMA LEDEJHIM FERIHUNE
54 Andaj, ti (Muhammed) lëri ata edhe një kohë në atë mashtrimin e tyre.
FEDHERHUM FI GAMRETIHIM HETTA HININ
55 A mos mendojnë ata se me atë që jemi duke u dhënë atyre nga pasuria dhe fëmijët,
‘EJEHSEBUNE ‘ENNEMA NUMIDDUHUM BIHI MIN MALIN WE BENINE
56 nxitojmë t'ua ofrojmë atyre të mirat? Jo, kurrsesi, por ata nuk janë kah e kuptojnë.
NUSARI’U LEHUM FIL-HAJRATI BEL LA JESH’URUNE
57 Vërtet, ata të cilët ndaj madhërisë së Zotit të tyre kanë frikë,
‘INNEL-LEDHINE HUM MIN HASHJETI RABBIHIM MUSHFIKUNE
58 ata, të cilët u besojnë argumenteve të Zotit të vet,
WEL-LEDHINE HUM BI’AJATI RABBIHIM JU’UMINUNE
59 dhe ata, të cilët nuk i përshkruajnë shok Zotit të vet,
WEL-LEDHINE HUM BIREBBIHIM LA JUSHRIKUNE
60 dhe,ata të cilët japin (sadaka-zeqatë) nga ajo që u është dhënë, pse dinë se do të kthehen te Zoti i tyre, andaj zemrat e tyre i kanë të frikësuara.
WEL-LEDHINE JU’UTUNE MA ‘ATEW WE KULUBUHUM WE XHILETUN ‘ENNEHUM ‘ILA RABBIHIM RAXHI’UNE
61 Të tillët janë duke nxituar drejt të mirave dhe të parët do t'i arrijnë ato.
‘ULA’IKE JUSARI’UNE FIL-HAJRATI WE HUM LEHA SABIKUNE
62 Ne nuk e obligojmë asnjë njeri përtej mundësive të tij dhe te Ne është libri (i shënimeve) që i shënon saktësisht (veprat) dhe atyre nuk u bëhet padrejt.
WE LA NUKELLIFU NEFSÆN ‘ILLA WUS’AHA WE LEDEJNA KITABUN JENTIKU BIL-HEKKI WE HUM LA JUDHLEMUN
63 Por zemrat e tyre (mohuesve) janë të verbëruara nga ky (libër), e përveç kësaj, ata vazhdojnë të bëjnë vepra të këqija.
BEL KULUBUHUM FI GAMRETIN MIN HADHA WE LEHUM ‘A’MALUN MIN DUNI DHALIKE HUM LEHA ‘AMILUNE
64 Ndërkaq, kur t'i kapim me dënim ata që kanë bërë jetë të shfrenuar, atëherë ata me britmë bëjnë lutje (duke kërkuar ndihmë).
HETTA ‘IDHA ‘EHADHNA MUTREFIHIM BIL-’ADHABI ‘IDHA HUM JEXH’ERUNE
65 Mos e ngreni zërin tash, se ju nuk keni ndihmën Tonë!
LA TEXH’ERUL-JEWME ‘INNEKUM MINNA LA TUNSERUNE
66 Sepse, juve u lexoheshin ajetet e Mia, e ju zbrapseshit.
KAD KANET ‘AJATI TUTLA ‘ALEJKUM FEKUNTUM ‘ALA ‘A’KABIKUM TENKISUNE
67 Si arrogantë ndaj tij (ndaj Kur'anit, ose ndaj Qabes), e me fyerje kundër tij natën bisedoshit.
MUSTEKBIRINE BIHI SAMIRÆN TEHXHURUNE
68 A nuk e menduan ata thellë fjalën (Kur'anin), apo mos u erdhi atyre diçka, që të parëve të tyre të lashtë nuk u pat ardhur,
‘EFELEM JEDDEBBERUL-KAWLE ‘EM XHA’EHUM MA LEM JE’TI ‘ABA’EHUMUL-’EWWELINE
69 apo mos nuk e njohin të dërguarin e vet (Muhammedin), prandaj ata e refuzojnë atë?
‘EM LEM JA’RIFU RESULEHUM FEHUM LEHU MUNKIRUNE
70 Apo mos thanë për të se është i çmendur? Jo, por ai ka ardhur me të vërtetën, e shumica e tyre e urrejnë të vërtetën.
‘EM JEKULUNE BIHI XHINNETUN BEL XHA’EHUM BIL-HEKKI WE ‘EKTHERUHUM LILHEKKI KARIHUNE
71 E sikur të përputhej e vërteta me dëshirat e tyre, do të shkatërroheshin qiejt e toka dhe çdo gjë që gjendet në to. E megjithate që Ne atyre u sollëm (me këtë Kur'an) famën e tyre, ata u zbrapsën ndaj përkujtimit të vet.
WE LEWI ETTEBE’AL-HEKKU ‘EHWA’EHUM LEFESEDETI ES-SEMAWATU WEL-’ERDU WE MEN FIHINNE BEL ‘ETEJNAHUM BIDHIKRIHIM FEHUM ‘AN DHIKRIHIM MU’RIDUNE
72 A mos u kërkon ti atyre ndonjë shpërblim? Po shpërblimi i Zotit tënd është më i miri, pse Ai është furnizuesi më i mirë.
‘EM TES’ELUHUM HARXHÆN FEHARAXHU RABBIKE HAJRUN WE HUWE HAJRU ER-RAZIKINE
73 Ç'është e vërteta, ti i fton ata në rrugë të drejtë.
WE ‘INNEKE LETED’UHUM ‘ILA SIRATIN MUSTEKIMIN
74 Po ata që nuk e besojnë botën tjetër, i shmangen rrugës së drejtë.
WE ‘INNEL-LEDHINE LA JU’UMINUNE BIL-’AHIRETI ‘ANI ES-SIRATI LENAKIBUNE
75 Edhe sikur t'i mëshironim ata (idhujtarët) dhe t'ua kishim larguar fatkeqësitë, ata do të vazhdonin të zhyteshin në zhgënjimin e tyre.
WE LEW REHIMNAHUM WE KESHEFNA MA BIHIM MIN DURRIN LELEXHXHU FI TUGJANIHIM JA’MEHUNE
76 Ne i sprovuam ata me dënim, po ata nuk iu përulën Zotit të tyre e as nuk iu drejtuan me lutje.
WE LEKAD ‘EHADHNAHUM BIL-’ADHABI FEMA ESTEKANU LIREBBIHIM WE MA JETEDERRA’UNE
77 Derisa t'ua hapim një derë dënimin e ashpër, atëherë ata do të mbesin aty me shpresa të humbura.
HETTA ‘IDHA FETEHNA ‘ALEJHIM BABÆN DHA ‘ADHABIN SHEDIDIN ‘IDHA HUM FIHI MUBLISUNE
78 Ai është që ua krijoi të dëgjuarit, të pamurit dhe të kuptuarit e juaj; sa pak jeni mirënjohës.
WE HUWEL-LEDHI ‘ENSHE’E LEKUMU ES-SEM’A WEL-’EBSARE WEL-’EF’IDETE KALILÆN MA TESHKURUNE
79 Dhe Ai është që ju krijoi në tokë dhe vetëm te Ai do të tuboheni.
WE HUWEL-LEDHI DHERE’EKUM FIL-’ERDI WE ‘ILEJHI TUHSHERUNE
80 Dhe Ai është që jep jetë dhe vdekje dhe vetëm Ai bën ndryshimin e natës e të ditës; si nuk e kuptoni?
WE HUWEL-LEDHI JUHJI WE JUMITU WE LEHU EHTILAFUL-LEJLI WE EN-NEHARI ‘EFELA TA’KILUNE
81 Por ja, ata flasin, ashtu si flisnin ata para tyre.
BEL KALU MITHLE MA KALEL-’EWWELUNE
82 Ata thanë: "Pasi të vdesim e të bëhemi dhé e eshtra të kalbur, a do të ringjallemi?"
KALU ‘E’IDHA MITNA WE KUNNA TURABÆN WE ‘IDHAMÆN ‘E’INNA LEMEB’UTHUNE
83 Kjo na është premtuar ne edhe prindërve tanë më parë, po kjo nuk është gjë tjetër pos një mit i lashtë!
LEKAD WU’IDNA NEHNU WE ‘ABA’UUNA HADHA MIN KABLU ‘IN HADHA ‘ILLA ‘ESATIRUL-’EWWELINE
84 Thuaj: "E kujt është toka dhe çdo gjë që ka në të, nëse jeni që e dini?"
KUL LIMENIL-’ERDU WE MEN FIHA ‘IN KUNTUM TA’LEMUNE
85 Ata do të thonë: "E All-llahut". Atëherë thuaju: "Përse pra nuk mendoni?"
SEJEKULUNE LILLAHI KUL ‘EFELA TEDHEKKERUNE
86 Thuaj: "Kush është Zoti i shtatë qiejve dhe Zot i Arshit të madh?"
KUL MEN REBBU ES-SEMAWATI ES-SEB’I WE REBBUL-’ARSHIL-’ADHIMI
87 Ata do të thonë: "All-llahu!". Thuaju: "E pse nuk frikësoheni pra?"
SEJEKULUNE LILLAHI KUL ‘EFELA TETTEKUNE
88 Thuaj: "Në dorën e kujt është i tërë pushteti i çdo sendi, dhe Ai është që mbron (kë të do), e që prej Atij nuk mund të ketë të mbrojtur; nëse jeni që e dini?"
KUL MEN BIJEDIHI MELEKUTU KULLI SHEJ’IN WE HUWE JUXHIRU WE LA JUXHARU ‘ALEJHI ‘IN KUNTUM TA’LEMUN
89 Ata do të thonë: "Në dorë të All-llahut!" Thuaj: "E si mashtroheni pra?"
SEJEKULUNE LILLAHI KUL FE’ENNA TUSHERUNE
90 Por jo, Ne ua sollëm atyre të vërtetën, e megjithatë, ata jetojnë me gënjeshtra (duke adhuruar idhuj).
BEL ‘ETEJNAHUM BIL-HEKKI WE ‘INNEHUM LEKADHIBUNE
91 All-llahu nuk ka marrë për Vete kurrfarë fëmijë (as nga engjëjt, e as nga njerëzit), nuk ka me Të ndonjë zot tjetër, pse (sikur të kishte zot tjetër), atëherë secili zot do të veçohej me atë që ka krijuar, dhe do të dominonin njëri mbi tjetrin! I lartë, i pastër është All-llahu nga ato që ia përshkruajnë.
MA ETTEHADHEL-LAHU MIN WELEDIN WE MA KANE ME’AHU MIN ‘ILEHIN ‘IDHÆN LEDHEHEBE KULLU ‘ILEHIN BIMA HALEKA WE LE’ALA BA’DUHUM ‘ALA BA’DIN SUBHANEL-LAHI ‘AMMA JESIFUNE
92 Ai e di të fshehtën e të dukshmen, Ai është larg atyre që ata ia shoqërojnë.
‘ALIMIL-GAJBI WE ESH-SHEHADETI FETA’ALA ‘AMMA JUSHRIKUNE
93 Thuaj: "Zoti im, po qe se patjetër do të më tregosh atë (dënim) që ua premtove atyre?"
KUL RABBI ‘IMMA TURIJENNI MA JU’ADUNE
94 "Zoti im, mos më fut pra, mua tek ai popull zullumqar!"
REBBI FELA TEXH’ALNI FIL-KAWMI EDH-DHALIMINE
95 Në të vërtetë, Ne kemi fuqi të ta tregojmë ty atë që ua kemi premtuar atyre.
WE ‘INNA ‘ALA ‘EN NURIJEKE MA NA’IDUHUM LEKADIRUNE
96 Ti të keqen kthe me më të mirën. Ne e dimë më së miri atë që shpifin ata.
EDFA’ BI-ETI HIJE ‘EHSENU ES-SEJJI’ETE NEHNU ‘A’LEMU BIMA JESIFUNE
97 Dhe thuaj: "O Zot i im, unë mbrohem me Ty prej cytjeve të djajve!"
WE KUL RABBI ‘A’UDHU BIKE MIN HEMEZATI ESH-SHEJATINI
98 "Dhe mbështetem te Ti që ata të mos më afrohen!"
WE ‘A’UDHU BIKE RABBI ‘EN JEHDURUNI
99 E kur ndonjërit prej tyre i vjen vdekja, ai thotë: "O Zoti im, më kthe,"
HETTA ‘IDHA XHA’E ‘EHEDEHUMUL-MEWTU KALE RABBI ERXHI’UNI
100 "që të bëj vepra të mira e ta kompensoj atë që lëshova!" Kurrsesi, (kthim nuk ka) e kjo është vetëm fjalë që e thotë ai, e ata kanë para tyre një perde (distancë periodike) deri në ditën kur ringjallen.
LE’ALLI ‘A’MELU SALIHÆN FIMA TEREKTU KELLA ‘INNEHA KELIMETUN HUWE KA’ILUHA WE MIN WERA’IHIM BERZEHUN ‘ILA JEWMI JUB’ATHUNE
101 E kur i fryhet surit (herën e dytë), atëherë, në atë ditë nuk do të ketë lidhje familjare mes tyre e as që do të pyesë kush për njëri-tjetrin.
FE’IDHA NUFIHA FI ES-SURI FELA ‘ENSABE BEJNEHUM JEWME’IDHIN WE LA JETESA’ELUNE
102 E kujt i peshojnë më rëndë peshojat (veprat e mira), ata janë të shpëtuarit.
FEMEN THEKULET MEWAZINUHU FE’ULA’IKE HUMUL-MUFLIHUNE
103 Ndërsa, atyre që u peshojnë lehtë peshojat (veprat e mira), ata janë që humbën vetveten dhe janë në xhehennem përgjithmonë.
WE MEN HAFFET MEWAZINUHU FE’ULA’IKEL-LEDHINE HASIRU ‘ENFUSEHUM FI XHEHENNEME HALIDUNE
104 Zjarri do t'ua djegë atyre fytyrat dhe do të duken shumë të shëmtuar brenda tij.
TELFEHU WUXHUHEHUMU EN-NARU WE HUM FIHA KALIHUNE
105 (atyre u thuhet): A nuk u janë lexuar juve ajetet e Mia; e ju nuk i besuat ato?
‘ELEM TEKUN ‘AJATI TUTLA ‘ALEJKUM FEKUNTUM BIHA TUKEDHDHIBUNE
106 "Ata thonë: "O Zoti ynë, ne na patën mundur të këqijat (u dhamë pas epsheve të Dunjasë) dhe si të tillë ishim popull i humbur!"
KALU REBBENA GALEBET ‘ALEJNA SHIKWETUNA WE KUNNA KAWMÆN DALLINE
107 "Zoti ynë, na nxjerr prej tij, e nëse gabojmë përsëri, atëherë vërtet jemi mizorë!"
REBBENA ‘EHRIXHNA MINHA FE’IN ‘UDNA FE’INNA DHALIMUNE
108 Ai thotë: "Heshtni aty e mos më folni!"
KALE EHSE’U FIHA WE LA TUKELLIMUNI
109 Pse një grup prej robërve të Mi thanë: "O Zoti ynë, ne besuam, prandaj na falë dhe na mëshiro, se Ti je më i miri i mëshiruesve!"
‘INNEHU KANE FERIKUN MIN ‘IBADI JEKULUNE REBBENA ‘AMENNA FAGFIR LENA WE ERHEMNA WE ‘ENTE HAJRU ER-RAHIMINE
110 E ju i patët tallur ata, saqë ajo tallje bëri që të harronin përkujtimin ndaj Meje, madje edhe qeshnit me ta.
FATTEHADHTUMUHUM SIHRIJÆN HETTA ‘ENSEWKUM DHIKRI WE KUNTUM MINHUM TEDHEKUNE
111 E Unë sot i shpërbleva ata, për atë që ishin të durueshëm ata janë fitimtarët.
‘INNI XHEZEJTUHUMUL-JEWME BIMA SEBERU ‘ENNEHUM HUMUL-FA’IZUNE
112 Ai thotë: "E sa vjet keni kaluar në tokë?"
KALE KEM LEBITHTUM FIL-’ERDI ‘ADEDE SININE
113 Ata thonë: "Kemi qëndruar një ditë ose një pjesë të ditës, pyeti ata që dinë numërimin!"
KALU LEBITHNA JEWMÆN ‘EW BA’DE JEWMIN FAS’ELIL-’ADDINE
114 Ai thotë: "Mirë e keni, sikur ta dishit, njëmend pak keni qëndruar!"
KALE ‘IN LEBITHTUM ‘ILLA KALILÆN LEW ‘ENNEKUM KUNTUM TA’LEMUNE
115 A menduat se Ne ju krijuam kot dhe se ju nuk do ktheheni te Ne?
‘EFEHESIBTUM ‘ENNEMA HALEKNAKUM ‘ABETHÆN WE ‘ENNEKUM ‘ILEJNA LA TURXHA’UNE
116 I lartë është All-llahu, Sunduesi i vërtetë, nuk ka zot tjetër pos Tij, Zot i Arshit bujar.
FETA’ALALLAHUL-MELIKUL-HEKKU LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWE REBBUL-’ARSHIL-KERIMI
117 E kush adhuron me All-llahun edhe ndonjë zot tjetër, për të cilin nuk ka kurrfarë fakti, përgjegjësia e tij është para Zotit të vet, e mohuesit nuk do të shpëtojnë.
WE MEN JED’U ME’A ELLAHI ‘ILEHÆN ‘AHARE LA BURHANE LEHU BIHI FE’INNEMA HISABUHU ‘INDE RABBIHI ‘INNEHU LA JUFLIHUL-KAFIRUNE
118 E ti thuaj: "O Zoti im, më fal e më mëshiro, se Ti je më mëshiruesi i mëshiruesve!"
WE KUL RABBI EGFIR WE ERHEM WE ‘ENTE HAJRU ER-RAHIMINE