Surja Ta Ha indeksuar me numër 20 , numri i ajeteve 135
1 Ta, Ha.
TAHA
2 Ne nuk ta shpallëm Kur'anin për të munduar ty.
MA ‘ENZELNA ‘ALEJKEL-KUR’ANE LITESHKA
3 Ta shpallëm vetëm këshillë (përkujtim) për atë që frikësohet.
‘ILLA TEDHKIRETEN LIMEN JEHSHA
4 (kjo është) Shpallje nga Ai që krijoi tokën dhe qiejt e lartë.
TENZILÆN MIMMEN HALEKAL-’ERDE WE ES-SEMAWATIL-’ULA
5 (E Ai është) Mëshiruesi që krijoi tokën dhe qiejt e lartë.
ER-REHMANU ‘ALEL-’ARSHI ESTEWA
6 E Tij është çdo gjë që ekziston në qiej dhe në tokë dhe çdo gjë që gjendet midis tyre, edhe ç'ka nën dhe.
LEHU MA FI ES-SEMAWATI WE MA FIL-’ERDI WE MA BEJNEHUMA WE MA TEHTE ETH-THERA
7 Andaj, nëse bën shprehjen (lutjen haptazi), Ai e di të fshehtën, madje edhe më shumë se kjo.
WE ‘IN TEXHHER BIL-KAWLI FE’INNEHU JA’LEMU ES-SIRRE WE ‘EHFA
8 Ai është All-llahu, nuk ka zot pos Tij, Atij i takojnë emrat më të bukur.
ELLAHU LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWE LEHUL-’ESMA’UL-HUSNA
9 A të ka ardhur ndonjë njohuri për ndodhinë e Musait?
WE HEL ‘ETAKE HEDITHU MUSA
10 Kur ai e pa një zjarr, e i tha familjes së vet: "Rrini ku jeni, se vërejta një zjarr, e unë ndoshta do t'ju sjellë ndonjë gacë prej tij, ose do të gjejë te zjarri ndonjë udhërrëfyes".
‘IDH RE’A NARÆN FEKALE LI’HLIHI EMKUTHU ‘INNI ‘ANESTU NARÆN LE’ALLI ‘ATIKUM MINHA BIKABESIN ‘EW ‘EXHIDU ‘ALA EN-NARI HUDEN
11 E kur shkoi te ai (zjarri), u thirr: "O Musa!"
FELEMMA ‘ETAHA NUDI JA MUSA
12 Vërtet Unë jam Zoti yt, hiq atë që ke mbathur (opingat e nallet), se je në luginën e shenjtë Tuva.
‘INNI ‘ENA REBBUKE FAHLA’ NA’LEJKE ‘INNEKE BIL-WADIL-MUKADDESI TUWEN
13 Unë të zgjodha ty (për pejgamber), prandaj dëgjo mirë se ç'po të shpallet!
WE ‘ENA EHTERTUKE FASTEMI’ LIMA JUHA
14 Vërtet, vetëm Unë jam All-llahu, nuk ka zot tjetër pos Meje, pra Mua më adhuro dhe fal namazin për të më kujtuar Mua.
‘INNENI ‘ENALLAHU LA ‘ILAHE ‘ILLA ‘ENA FA’BUDNI WE ‘EKIMI ES-SELÆTE LIDHIKRI
15 S'ka dyshim se momenti (kijameti) do të vijë patjetër, Unë gati e kam fshehë atë; (do të vijë) për t'u shpërblyer secili njeri për atë që ka bërë.
‘INNE ES-SA’ATE ‘ATIJETUN ‘EKADU ‘UHFIHA LITUXHZA KULLU NEFSIN BIMA TES’A
16 Prandaj, të mos shmangë ty nga kjo ai që nuk i beson atij dhe që është dhënë pas dëshirave, se atëherë shkatërrohesh.
FELA JESUDDENNEKE ‘ANHA MEN LA JU’UMINU BIHA WE ETTEBE’A HEWAHU FETERDA
17 O Musa, ç'është ajo që e ke në të djathtën tënde?
WE MA TILKE BIJEMINIKE JA MUSA
18 Ai (Musai) tha: "Ai është shkopi im që të mbahem në të, dhe me të u shkund (gjethe nga drunjtë) dhenve të mia, dhe me të kryej edhe nevoja të tjera."
KALE HIJE ‘ASAJE ‘ETEWEKKE’U ‘ALEJHA WE ‘EHUSHSHU BIHA ‘ALA GANEMI WE LIJE FIHA ME’ARIBU ‘UHRA
19 Ai (All-llahu) i tha: "Hidhe atë, O Musa!"
KALE ‘ELKIHA JA MUSA
20 Ai e hodhi atë, kur ja, ai një gjarpër i madh që lëvizte me shpejtësi.
FE’ELKAHA FE’IDHA HIJE HEJJETUN TES’A
21 (All-llahu i) Tha: "Kape atë, e mos u frikëso, se Ne do ta kthejmë atë përsëri në gjendjen e mëparshme!"
KALE HUDH/HA WE LA TEHAF SENU’IDUHA SIRETEHAL-’ULA
22 Dhe, fute dorën tënde sqetullën tënde e do ta nxjerrësh atë të bardhë pa asnjë të metë. Kjo është një mrekulli tjetër.
WE EDMUM JEDEKE ‘ILA XHENAHIKE TEHRUXH BEJDA’E MIN GAJRI SU’IN ‘AJETEN ‘UHRA
23 (këtë e bëmë) Në mënyrë që të mundësojmë të shohësh disa nga argumentet Tona të mëdha.
LINURIJEKE MIN ‘AJATINAL-KUBRA
24 "Shko te faraoni se ai ka ngritur kokë (është bërë arrogant)".
EDH/HEB ‘ILA FIR’AWNE ‘INNEHU TEGA
25 Ai (Musai) tha: "Ma zgjero (më ndihmo) gjoksin tim!"
KALE RABBI ESHREH LI SEDRI
26 Dhe më lehtëso në këtë punë timen!
WE JESSIR LI ‘EMRI
27 Ma zgjidh nyjen e gjuhës sime!
WE EHLUL ‘UKDETEN MIN LISANI
28 Që ta kuptojnë fjalën time!
JEFKAHU KAWLI
29 Më cakto një ndihmëtar nga familja ime,
WE EXH’AL LI WEZIRÆN MIN ‘EHLI
30 Harunin, vëllain tim,
HARUNE ‘EHI
31 Që me të të ma forcosh fuqinë time,
ESHDUD BIHI ‘EZRI
32 Bëma shok atë në punën time,
WE ‘ESHRIK/HU FI ‘EMRI
33 Në mënyrë që të madhërojmë Ty më shumë,
KEJ NUSEBBIHEKE KETHIRÆN
34 Dhe të përkujtojmë Ty shpesh.
WE NEDHKUREKE KETHIRÆN
35 "Vërtet, Ti je Ai që na sheh dhe na i di punët".
‘INNEKE KUNTE BINA BESIRÆN
36 Ai (All-llahu) tha: "O Musa, t'u dha ajo që kërkove!"
KALE KAD ‘UTITE SU’ULEKE JA MUSA
37 Ne edhe një herë ta dhuruam ty mirësinë Tonë.
WE LEKAD MENENNA ‘ALEJKE MERRETEN ‘UHRA
38 Atëherë kur nënën tënde e frymëzuam me atë që nuk kuptohet ndryshe pos me inspirim (me frymëzim - shpallje).
‘IDH ‘EWHEJNA ‘ILA ‘UMMIKE MA JUHA
39 (Ne i thamë) "Vëre atë (fëmijë, Musain) në arkë, e mandej hidhe në lumë e lumi e hedhë në breg, atë e merr armiku Im dhe i tij. E nga ana Ime mbolla (në zemra të njerëzve) dashuri ndaj teje, e që të edukoheshe nën mbikëqyrjen Time".
‘ENI EKDHIFIHI FIT-TABUTI FAKDHIFIHI FIL-JEMMI FELJULKIHIL-JEMMU BIS-SAHILI JE’HUDH/HU ‘ADUWUN LI WE’ADUWUN LEHU WE ‘ELKAJTU ‘ALEJKE MEHEBBETEN MINNI WE LITUSNE’A ‘ALA ‘AJNI
40 "Kur motra jote ecte (të përcillte) e thoshte: "A doni t'ju tregoj atë që do të kujdeset për të?" E Ne të kthyem te nëna jote, që të gëzohej ajo e të mos mbetej e pikëlluar. Ti e pate mbytur një njeri, e Ne të shpëtuam nga mërzia dhe të sprovuan me sprova të mëdha. Ti qëndrove me vite ndër banorët e Medjenit, e pastaj erdhe, o Musa, në kohën e caktuar".
‘IDH TEMSHI ‘UHTUKE FETEKULU HEL ‘EDULLUKUM ‘ALA MEN JEKFULUHU FEREXHA’NAKE ‘ILA ‘UMMIKE KEJ TEKARRE ‘AJNUHA WE LA TEHZENE WE KATELTE NEFSÆN FENEXHXHEJNAKE MINEL-GAMMI WE FETENNAKE FUTUNÆN FELEBITHTE SININE FI ‘EHLI MEDJENE THUMME XHI’TE ‘ALA KADERIN JA MUSA
41 Dhe Unë të zgjodha ty për shpalljen Time.
WE ESTENA’TUKE LINEFSI
42 Shko me argumentet e Mia, ti dhe vëllai yt, e mos e hiqni prej kujdesit të përmendurit ndaj Meje.
EDH/HEB ‘ENTE WE ‘EHUKE BI’AJATI WE LA TENIJA FI DHIKRI
43 Shkoni që të dy te faraoni, se ai vërtet e ka tepruar.
EDH/HEBA ‘ILA FIR’AWNE ‘INNEHU TEGA
44 Atij i thuani fjalë të buta, ndoshta ai mendohet a frikësohet.
FEKULA LEHU KAWLÆN LEJJINÆN LE’ALLEHU JETEDHEKKERU ‘EW JEHSHA
45 Ata të dy thanë: "Zoti ynë, ne kemi frikë se do të na ndëshkojë menjëherë ose do t'i kalojë kufijtë kundër nesh".
KALA REBBENA ‘INNENA NEHAFU ‘EN JEFRUTE ‘ALEJNA ‘EW ‘EN JETGA
46 Ai (All-llahu) tha: "Mos u frikësoni, se Unë (me ndihmën Time) jam me ju, dëgjoj (ç'do t'ju thotë) dhe shoh (ç'do të bëjë me ju)".
KALE LA TEHAFA ‘INNENI ME’AKUMA ‘ESMA’U WE ‘ERA
47 "I shkoni e i thuani atij: "Ne jemi që të dy të dërguar të Zotit tënd, lëshoi beni israilët të vijnë me ne, e mos i mundo! Ne të kemi ardhur me argumente nga Zoti yt, e shpëtimi është për atë që ndjek rrugën e drejtë.
FE’TIJAHU FEKULA ‘INNA RESULA RABBIKE FE’ERSIL ME’ANA BENI ‘ISRA’ILE WE LA TU’ADHDHIBHUM KAD XHI’NAKE BI’AJETIN MIN RABBIKE WE ES-SELAMU ‘ALA MENI ETTEBE’AL-HUDA
48 "Ne na është thënë se dënimi është për atë që gënjen (të dërguarit) dhe ia kthen shpinën besimit".
‘INNA KAD ‘UHIJE ‘ILEJNA ‘ENNEL-’ADHABE ‘ALA MEN KEDHDHEBE WE TEWELLA
49 Ai (faraoni) tha: "E kush është Zoti i juve dyve, o Musa?"
KALE FEMEN REBBUKUMA JA MUSA
50 (Musai) Tha: "Zoti ynë është Ai që çdo sendi i dha formën e vet, pastaj e udhëzoi atë"
KALE REBBUNAL-LEDHI ‘A’TA KULLE SHEJ’IN HALKAHU THUMME HEDA
51 Ai tha: "Si është gjendja e popujve të mëparshëm?"
KALE FEMA BALUL-KURUNIL-’ULA
52 (Musai) Tha: "Dija për ata është te Zoti im, e shënuar në një libër. Zoti im nuk gabon e as nuk harron".
KALE ‘ILMUHA ‘INDE RABBI FI KITABIN LA JEDILLU RABBI WE LA JENSA
53 (Zoti im) I cili për ju e bëri tokën si djep, për të mirën tuaj hapi rrugë nëpër të, lëshoi shiun prej së larti, e kjo mundësoi që të mbijnë bimë të llojeve të ndryshme.
EL-LEDHI XHE’ALE LEKUMUL-’ERDE MEHDÆN WE SELEKE LEKUM FIHA SUBULÆN WE ‘ENZELE MINE ES-SEMA’I MA’EN FE’EHREXHNA BIHI ‘EZWAXHÆN MIN NEBATIN SHETTA
54 Hani ju dhe kullotni kafshët tuaja (nga ato bimë). Vërtet, për të gjitha këto (që u përmendën) ka argumente për ata që kanë mendje të shëndoshë.
KULU WE ER’AW ‘EN’AMEKUM ‘INNE FI DHALIKE LE’AJATIN LI’WLI EN-NUHA
55 Prej asaj (tokës) Ne u krijuam ju, e ju do t'ju kthejmë përsëri në të, e prej saj do t'ju nxjerrim edhe një herë.
MINHA HALEKNAKUM WE FIHA NU’IDUKUM WE MINHA NUHRIXHUKUM TARETEN ‘UHRA
56 Ne ia bëmë të mundshme atij t'i shohë të gjitha argumentet Tona, por ai i gënjeu ato dhe i refuzoi.
WE LEKAD ‘EREJNAHU ‘AJATINA KULLEHA FEKEDHDHEBE WE ‘EBA
57 (Atëherë faraoni) Tha: "O Musa, a mos na ke ardhur që me magjinë tënde të na nxjerrësh prej tokës sonë (prej Egjiptit)?"
KALE ‘EXHI’TENA LITUHRIXHENA MIN ‘ERDINA BISIHRIKE JA MUSA
58 Edhe ne do të kundërvihemi me një aso magjie, pra cakto një kohë dhe një vend që do të na përshtatet, e që nuk do ta thyenim as ne as ti".
FELENE’TIJENNEKE BISIHRIN MITHLIHI FAXH’AL BEJNENA WE BEJNEKE MEW’IDÆN LA NUHLIFUHU NEHNU WE LA ‘ENTE MEKANÆN SUWEN
59 (Musai) Tha: "Koha e caktuar le të jetë dita e festës në mënyrë që njerëzit të tubohen paradite".
KALE MEW’IDUKUM JEWMU EZ-ZINETI WE ‘EN JUHSHERE EN-NASU DUHEN
60 Faraoni u kthye dhe tuboi magjistarët e vet dhe doli në kohën (dhe vendin) e caktuar.
FETEWELLA FIR’AWNU FEXHEME’A KEJDEHU THUMME ‘ETA
61 Atëherë Musai u tha atyre (magjistarëve): "Mjerimi është juaji, prandaj mos shpifni ndaj All-llahut ndonjë gënjeshtër e t'ju shkatërrojë me ndonjë dënim, se pa dyshim ai që shpif ka dështuar keq".
KALE LEHUM MUSA WEJLEKUM LA TEFTERU ‘ALA ELLAHI KEDHIBÆN FEJUSHITEKUM BI’ADHABIN WE KAD HABE MENI EFTERA
62 Ata (magjistarët) polemizuan për çështjen e tyre, por bisedën e bënë fshehurazi (nga masa).
FETENAZA’U ‘EMREHUM BEJNEHUM WE ‘ESERRU EN-NEXHWA
63 Ata pastaj (pas bisedës së fshehtë) thanë: "Këta të dy janë magjistarë, që me magjinë e tyre duan t'ju nxjerrin nga toka juaj dhe ta zhdukin drejtimin (ideologjinë) tuaj që pa dyshim është më i drejti".
KALU ‘IN HEDHANI LESAHIRANI JURIDANI ‘EN JUHRIXHAKUM MIN ‘ERDIKUM BISIHRIHIMA WE JEDH/HEBA BITERIKATIKUMUL-MUTHLA
64 Pra, (meqë janë magjistarë) ju vendosni seriozisht çështjen tuaj dhe dilni në shesh tok të bashkuar, e ai që triumfon sot, ai ka arritur suksesin.
FE’EXHMI’U KEJDEKUM THUMME E’TU SEFFÆN WE KAD ‘EFLEHEL-JEWME MENI ESTA’LA
65 Ata thanë: "O Musa, do të hedhësh ti apo ne po hedhim të parët?"
KALU JA MUSA ‘IMMA ‘EN TULKIJE WE ‘IMMA ‘EN NEKUNE ‘EWWELE MEN ‘ELKA
66 Ai (Musai) tha: "Jo, hidhni ju!" Kur ja, atij iu duk se nga ajo magji e tyre litarët dhe shkopinjtë lëviznin (si gjarpërinj).
KALE BEL ‘ELKU FE’IDHA HIBALUHUM WE ‘ISIJUHUM JUHAJJELU ‘ILEJHI MIN SIHRIHIM ‘ENNEHA TES’A
67 E Musai ndjeu në vete njëfarë frike.
FE’EWXHESE FI NEFSIHI HIFETEN MUSA
68 Ne i thamë atij: "Mos kr frikë, është më se e sigurt se ti do të jesh triumfues!"
KULNA LA TEHAF ‘INNEKE ‘ENTEL-’A’LA
69 Tani hidhe atë që e ke në dorën tënde të djathtë (shkopin), që t'i gëlltisë ato që i bënë ata, sepse ajo që bënë ata nuk është asgjë tjetër pos mashtrim magjistari, e magjistari nuk do të ketë sukses kudo qoftë.
WE ‘ELKI MA FI JEMINIKE TELKAF MA SENA’U ‘INNEMA SENA’U KEJDU SAHIRIN WE LA JUFLIHU ES-SAHIRU HEJTHU ‘ETA
70 Atëherë (kur shkopi i Musait i gëlltiti) magjistarët u hodhën në sexhde e thanë: "Ne i besuam Zotit të Harunit dhe të Musait!"
FE’ULKIJE ES-SEHERETU SUXHXHEDÆN KALU ‘AMENNA BIREBBI HARUNE WE MUSA
71 Ai (faraoni) tha: "A i besuat atij para se t'u japë unë leje? Ai (Musai) është prijës i juaj, i cili ua mësoi magjinë, unë do t'ua pres duart e këmbët tërthorazi e do t'u var në trungujt e hurmave, e atëherë ju do ta kuptoni se cili prej nesh ka dënim më të ashpër e më të vazhdueshëm?"
KALE ‘AMENTUM LEHU KABLE ‘EN ‘ADHENE LEKUM ‘INNEHU LEKEBIRUKUMUL-LEDHI ‘ALLEMEKUMU ES-SIHRE FELE’UKATTI’ANNE ‘EJDIJEKUM WE ‘ERXHULEKUM MIN HILAFIN WE LE’USELLIBENNEKUM FI XHUDHU’I EN-NEHLI WE LETA’LEMUNNE ‘EJJUNA ‘ESHEDDU ‘ADHABÆN WE ‘EBKA
72 Ata thanë: "Pasha Atë që na krijoi, nuk të japim përparësi ty ndaj argumenteve që na erdhën, e ti bëje atë që mendon ta bësh, dhe mund ta zbatosh vetëm atë që i takon jetës së kësaj bote!"
KALU LEN NU’UTHIREKE ‘ALA MA XHA’ENA MINEL-BEJJINATI WEL-LEDHI FETERENA FAKDI MA ‘ENTE KADIN ‘INNEMA TEKDI HEDHIHIL-HEJÆTE ED-DUNJA
73 Ne i besuam Zotit tonë që Ai të na i falë gabimet dhe magjinë, me të cilën ti na detyrove. All-llahu është më i miri (në të shpërblyerit) dhe më i përjetshmi (në të dënuar)!
‘INNA ‘AMENNA BIREBBINA LIJEGFIRE LENA HATAJANA WE MA ‘EKREHTENA ‘ALEJHI MINE ES-SIHRI WEL-LAHU HAJRUN WE ‘EBKA
74 Ai që i paraqitet Zotit të vet si kriminel, e ka xhehennemin, në të cilin as nuk vdes as nuk jeton.
‘INNEHU MEN JE’TI REBBEHU MUXHRIMÆN FE’INNE LEHU XHEHENNEME LA JEMUTU FIHA WE LA JEHJA
75 Ndërsa ai që i paraqitet Atij besimtar e që ka bërë vepra të mira, të tillët i presin merita të larta.
WE MEN JE’TIHI MU’UMINÆN KAD ‘AMILE ES-SALIHATI FE’ULA’IKE LEHUMU ED-DEREXHATUL-’ULA
76 (do ta presin) Xhennete të Adnit, nëpër të cilët rrjedhin lumenj dhe aty do të jenë përjetë. Ky është shpërblimi i atij që është pastruar nga mosbesimi.
XHENNATU ‘ADNIN TEXHRI MIN TEHTIHAL-’ENHARU HALIDINE FIHA WE DHELIKE XHEZA’U MEN TEZEKKA
77 "Ne i kumtuam Musait: "Udhëto natën me robtë e Mi, hapju atyre rrugë të terur në det, e mos ki frikë se do të zënë, a do të fundosesh".
WE LEKAD ‘EWHEJNA ‘ILA MUSA ‘EN ‘ESRI BI’IBADI FADRIB LEHUM TERIKÆN FIL-BEHRI JEBESÆN LA TEHAFU DEREKÆN WE LA TEHSHA
78 Atyre iu vu prapa faraoni me ushtrinë e vet, po ata pësuan në det ashtu si pësuan.
FE’ETBE’AHUM FIR’AWNU BIXHUNUDIHI FEGASHIJEHUM MINEL-JEMMI MA GASHIJEHUM
79 Faraoni e humbi popullin e vet, e nuk e udhëzoi.
WE ‘EDELLE FIR’AWNU KAWMEHU WE MA HEDA
80 O bijt e israilit, Ne ju shpëtuam prej armikut tuaj, ua përcaktuam anën e djathtë të Turit (për shpalljen e Tevratit), ju furnizuam me rrëshirë (si mjalti) dhe me shkurtëza.
JA BENI ‘ISRA’ILE KAD ‘ENXHEJNAKUM MIN ‘ADUWIKUM WE WA’ADNAKUM XHANIBET-TURIL-’EJMENE WE NEZZELNA ‘ALEJKUMUL-MENNE WE ES-SELWA
81 Hani nga të mirat që ua dhuruam, e mos u bëni përbuzës se do t'ju godasë hidhërimi Im, e atë që e zë hidhërimi Im, ai ka mbaruar.
KULU MIN TEJJIBATI MA REZEKNAKUM WE LA TETGAW FIHI FEJEHILLE ‘ALEJKUM GADEBI WE MEN JEHLIL ‘ALEJHI GADEBI FEKAD HEWA
82 Nuk ka dyshim se Unë e fal atë që është penduar, që ka besuar, që ka bërë vepra të mira dhe që përqëndrohet për në rrugën e drejtë.
WE ‘INNI LEGAFFARUN LIMEN TABE WE ‘AMENE WE ‘AMILE SALIHÆN THUMME EHTEDA
83 Po ty o Musa: "Ç'të nguti para popullit tënd?"
WE MA ‘A’XHELEKE ‘AN KAWMIKE JA MUSA
84 Ai u përgjigj: "Ja, ata janë pranë meje, e unë u nguta te ti, o Zoti im, që të jeshë i kënaqur ndaj meje!"
KALE HUM ‘ULA’I ‘ALA ‘ETHERI WE ‘AXHILTU ‘ILEJKE RABBI LITERDA
85 Ai (All-llahu) Tha: "Ne e sprovuam popullin tënd pas teje, dhe ata i hodhi në humbje Samiriji!"
KALE FE’INNA KAD FETENNA KAWMEKE MIN BA’DIKE WE ‘EDELLEHUMU ES-SAMIRIJU
86 Musai u kthye te populli i vet i hidhëruar e i pikëlluar dhe tha: "O populli im, a nuk u premtoi juve Zoti juaj premtim të mirë, a mos u bë kohë e gjatë e ju e harruat premtimin, ose dëshiruat t'ju godasë hidhërimi nga Zoti juaj, andaj e thyet besën që ma keni dhënë?"
FEREXHE’A MUSA ‘ILA KAWMIHI GADBANE ‘ESIFÆN KALE JA KAWMI ‘ELEM JA’IDKUM REBBUKUM WA’DÆN HESENÆN ‘EFETALE ‘ALEJKUMUL-’AHDU ‘EM ‘EREDTUM ‘EN JEHILLE ‘ALEJKUM GADEBUN MIN RABBIKUM FE’EHLEFTUM MEW’IDI
87 Ata thanë: "Ne nuk e thyem besën tënde me dëshirën tonë, por ne ishim ngarkuar me barrë të rënda nga stolitë e popullit e i hodhëm ato (në zjarr), e ashtu i hodhi edhe Samirija".
KALU MA ‘EHLEFNA MEW’IDEKE BIMELKINA WE LEKINNA HUMMILNA ‘EWZARÆN MIN ZINETIL-KAWMI FEKADHEFNAHA FEKEDHELIKE ‘ELKA ES-SAMIRIJU
88 E ai (Samirija) ua mbaroi atyre një viç me trup që pëlliste, e ata thanë: "Ky është zoti juaj dhe Zoti i Musait, po ai (Musai) e ka harruar".
FE’EHREXHE LEHUM ‘IXHLÆN XHESEDÆN LEHU HUWARUN FEKALU HADHA ‘ILEHUKUM WE ‘ILEHU MUSA FENESIJE
89 A nuk e kuptonin ata se ai (viç) as nuk u përgjigjej atyre, e as nuk kishte mundësi t'ju sillte ndonjë dobi a dëm.
‘EFELA JEREWNE ‘ELLA JERXHI’U ‘ILEJHIM KAWLÆN WE LA JEMLIKU LEHUM DERRÆN WE LA NEF’ÆN
90 E Haruni atyre u pat thënë më parë: "O populli im, ju vetëm u sprovuat me të, pse Zoti juaj është i Gjithëmëshirshmi, andaj ejani pas meje dhe më dëgjoni për këtë që po ua thëm".
WE LEKAD KALE LEHUM HARUNU MIN KABLU JA KAWMI ‘INNEMA FUTINTUM BIHI WE ‘INNE REBBEKUMU ER-REHMANU FE ETTEBI’UNI WE ‘ETI’U ‘EMRI
91 Ata i thanë: "Ne nuk do t'i ndahemi këtij (adhurimit të viçit) deri që të kthehet te ne Musai!"
KALU LEN NEBREHE ‘ALEJHI ‘AKIFINE HETTA JERXHI’A ‘ILEJNA MUSA
92 Ai (Musai u kthye e) tha: "O Harun ç'të pengoi ty kur i pe se morën rrugën e gabuar,"
KALE JA HARUNU MA MENE’AKE ‘IDH RE’EJTEHUM DELLU
93 E ti të mos u vazhdosh rrugën time? A mos e kundërshtove edhe ti porosinë time?
‘ELLA TETTEBI’ANI ‘EFE’ASEJTE ‘EMRI
94 Ai (Haruni) tha: "O bir i nënës sime, mos më kap as për mjekre as për flokë, se unë u frikësova se do të thuash: I përçave beni israilët dhe nuk e ke respektuar porosinë time?"
KALE JEBNE’UUMME LA TE’HUDH BILIHJETI WE LA BIRE’SI ‘INNI HASHITU ‘EN TEKULE FERREKTE BEJNE BENI ‘ISRA’ILE WE LEM TERKUB KAWLI
95 Ai (Musai) tha: "E çka ishte puna jote, o Samirij?"
KALE FEMA HATBUKE JA SAMIRIJU
96 Tha (Samirija): "Unë pashë atë që ata nuk e panë, e mora një grusht nga gjurma e të dërguarit (nga fërkemi i kalit të Xhibrilit) dhe ia hodha atij (viçit) dhe kështu më mashtroi vetvetja".
KALE BESURTU BIMA LEM JEBSURU BIHI FEKABEDTU KABDETEN MIN ‘ETHERI ER-RESULI FENEBEDHTUHA WE KEDHELIKE SEWWELET LI NEFSI
97 Ai (Musai) tha: "Prandaj largohu, sepse sa të jeshë gjallë ke për të thënë: (këdo që e sheh) "Mos m'u afro!" E ty të pret edhe një moment (dënim) i pathyeshëm. E ti tash shikoje zotin tënd që e adhurove bindshëm, e tani atë do ta djegim e do ta bëjmë shkrumb dhe hirin e tij do ta shpërndajmë nëpër det".
KALE FADH/HEB FE’INNE LEKE FIL-HEJÆTI ‘EN TEKULE LA MISASE WE ‘INNE LEKE MEW’IDÆN LEN TUHLEFEHU WE ENDHUR ‘ILA ‘ILEHIKEL-LEDHI DHELTE ‘ALEJHI ‘AKIFÆN LENUHERRIKANNEHU THUMME LENENSIFENNEHU FIL-JEMMI NESFÆN
98 I adhuruari juaj është vetëm All-llahu, që përveç Tij nuk ka zot tjetër, e dituria e Tij ka përfshirë çdo send.
‘INNEMA ‘ILEHUKUMU ELLAHUL-LEDHI LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWE WESI’A KULLE SHEJ’IN ‘ILMÆN
99 Po kështu, Ne të rrëfejmë ty për disa nga ndodhitë që kanë kaluar më herët dhe nga ana jonë ta dhamë ty shpalljen plot përkujtime.
KEDHALIKE NEKUSSU ‘ALEJKE MIN ‘ENBA’I MA KAD SEBEKA WE KAD ‘ATEJNAKE MIN LEDUNNA DHIKRÆN
100 Kush i kthen shpinën kësaj (shpalljes - Kur'anit), ai do ta bartë në ditën e kijametit barrën më të rëndë.
MEN ‘A’REDE ‘ANHU FE’INNEHU JEHMILU JEWMEL-KIJAMETI WIZRÆN
101 Nën atë do të qëndrojnë përgjithmonë. Sa barrë e keqe është për ta në ditën e kijametit.
HALIDINE FIHI WE SA’E LEHUM JEWMEL-KIJAMETI HIMLÆN
102 Ditën kur i fryhet surit (bririt), atë ditë Ne i tubojmë mëkatarët symavijosur (të verbër, të shëmtuar).
JEWME JUNFEHU FI ES-SURI WE NEHSHURUL-MUXHRIMINE JEWME’IDHIN ZURKÆN
103 E ata pëshpërisin mes vete: Nuk qëndruat (në Dunja) më shumë se nja dhjetë ditë.
JETEHAFETUNE BEJNEHUM ‘IN LEBITHTUM ‘ILLA ‘ASHRÆN
104 Ne më së miri e dimë se çka flasin ata, e edhe atë kur më i mençuri prej tyre u tha: "Nuk qëndruat më shumë se një ditë!"
NEHNU ‘A’LEMU BIMA JEKULUNE ‘IDH JEKULU ‘EMTHELUHUM TERIKATEN ‘IN LEBITHTUM ‘ILLA JEWMÆN
105 Ty të pyesin edhe për kodrat, thuaj: "Zoti im mund t'i bëjë thërrmija të shpërndara".
WE JES’ELUNEKE ‘ANIL-XHIBALI FEKUL JENSIFUHA RABBI NESFÆN
106 Dhe vendin e tyre ta bëjë rrafsh pa farë bime e ndërtese.
FEJEDHERUHA KA’ÆN SEFSEFÆN
107 E nuk do të shohësh në të as ultësirë e as lartësirë.
LA TERA FIHA ‘IWEXHÆN WE LA ‘EMTÆN
108 Atë ditë ata do të shkojnë pas thirrësit, e nuk do t'i largohen atij, e para të Gjithëmëshirshmit ulen zërat e nuk dëgjohet tjetër pos një zë i ulët.
JEWME’IDHIN JETTEBI’UNE ED-DA’I LA ‘IWEXHE LEHU WE HASHE’ATIL-’ESWATU LILRREHMENI FELA TESMA’U ‘ILLA HEMSÆN
109 Atë ditë nuk bën dobi as ndërmjetësimi, përveç atij të cilin e ka lejuar i Gjithëmëshirshmi të ndërmjetësojë dhe për të cilin e pëlqeu ndërmjetësimin.
JEWME’IDHIN LA TENFA’U ESH-SHEFA’ATU ‘ILLA MEN ‘EDHINE LEHU ER-REHMANU WE REDIJE LEHU KAWLÆN
110 Ai i di ato që ishin para tyre dhe ato që vijnë pas, po dija e tyre nuk mund ta përfshijë atë.
JA’LEMU MA BEJNE ‘EJDIHIM WE MA HALFEHUM WE LA JUHITUNE BIHI ‘ILMÆN
111 E fytyrat (e mëkatarëve) e turpëruara, i përulen të Përjetshmit, të Gjithfuqishmit, sepse ka dështuar ai që barti padrejtësinë.
WE ‘ANETIL-WUXHUHU LILHEJJIL-KAJJUMI WE KAD HABE MEN HEMELE DHULMÆN
112 Kush është besimtar dhe bën vepra të mira, ai nuk i frikësohet ndonjë padrejtësie e as ndonjë mungese (në shpërblim).
WE MEN JA’MEL MINE ES-SALIHATI WE HUWE MU’UMINUN FELA JEHAFU DHULMÆN WE LA HEDMÆN
113 Kështu Ne e shpallëm këtë Kur'an arabisht dhe përsëritëm në të vërejtjet, në mënyrë që ata të ruhen ose ai (Kur'ani) t'u sjellë atyre përvojë mësimi.
WE KEDHELIKE ‘ENZELNAHU KUR’ANÆN ‘AREBIJÆN WE SERREFNA FIHI MINEL-WA’IDI LE’ALLEHUM JETTEKUNE ‘EW JUHDITHU LEHUM DHIKRÆN
114 I lartë është All-llahu, Sundimtar i vërtetë. Ti mos nxito me Kur'anin para se të përfundojë shpallja e tij te ti, thuaj: "Zoti im, më shto dituri!"
FETA’ALALLAHUL-MELIKUL-HEKKU WE LA TA’XHEL BIL-KUR’ANI MIN KABLI ‘EN JUKDA ‘ILEJKE WEHJUHU WE KUL RABBI ZIDNI ‘ILMÆN
115 Na i patëm urdhëruar edhe Ademit (të mos i afrohej pemës), po ai harroi, pra te ai nuk gjetëm vendosmëri.
WE LEKAD ‘AHIDNA ‘ILA ‘ADEME MIN KABLU FENESIJE WE LEM NEXHID LEHU ‘AZMÆN
116 Përkujto kur Ne u thamë engjëjve: "Bëni sexhde ndaj Ademit, ata i bënë, pos Iblisit, i cili nuk deshi".
WE ‘IDH KULNA LILMELA’IKETI ESXHUDU LI’DEME FESEXHEDU ‘ILLA ‘IBLISE ‘EBA
117 E Ne i thamë: "O Adem, ky është armik yti dhe i bashkëshortes tënde, pra mos t'ju nxjerrë kurrsesi nga xhenneti, e t'ju vë në vështirësi (për të siguruar mjetet e jetesës)".
FEKULNA JA ‘ADEMU ‘INNE HADHA ‘ADUWUN LEKE WE LIZEWXHIKE FELA JUHRIXHENNEKUMA MINEL-XHENNETI FETESHKA
118 Ti aty (në xhennet) nuk ke për të qenë i uritur e as nuk ke për të mbetur i zhveshur.
‘INNE LEKE ‘ELLA TEXHU’A FIHA WE LA TA’RA
119 Aty nuk ke për të pasur etje e as nuk do të keshë vapë.
WE ‘ENNEKE LA TEDHME’U FIHA WE LA TEDHA
120 Por, atë e ngacmoi djalli duke i thënë: "O Adem, a do të të tregoj për pemën e pavdekshmërisë dhe të sundimit të pazhdukshëm!"
FEWESWESE ‘ILEJHI ESH-SHEJTANU KALE JA ‘ADEMU HEL ‘EDULLUKE ‘ALA SHEXHERETIL-HULDI WE MULKIN LA JEBLA
121 Ata të dy hëngrën nga ajo (pemë) dhe që të dy u zhveshën, e ia nisën ta mbulojnë veten e tyre me gjethe që i mblidhnin nëpër xhennet, dhe kështu Ademi theu urdhrin e Zotit të vet dhe gaboi.
FE’EKELA MINHA FEBEDET LEHUMA SEW’ATUHUMA WE TEFIKA JEHSIFANI ‘ALEJHIMA MIN WEREKIL-XHENNETI WE ‘ASA ‘ADEMU REBBEHU FEGAWA
122 Mandej Zoti i vet e bëri atë të zgjedhur, ia pranoi pendimin dhe e vuri në rrugën e drejtë (të vendosur).
THUMME EXHTEBAHU REBBUHU FETABE ‘ALEJHI WE HEDA
123 Ai (All-llahu) u tha: "Zbritni prej aty që të gjithë, do të jeni armiq të njëri-tjetrit. Nëse u vjen nga Unë udhëzim (libër e pejgamber) kush i përmbahet udhëzimit Tim, ai nuk ka për të humbur (në Dunja) e as nuk ka për të dështuar (në jetën tjetër)".
KALE EHBITA MINHA XHEMI’ÆN BA’DUKUM LIBA’DIN ‘ADUWUN FE’IMMA JE’TIJENNEKUM MINNI HUDEN FEMENI ETTEBE’A HUDAJE FELA JEDILLU WE LA JESHKA
124 E kush ia kthen shpinën udhëzimit Tim, do të ketë jetë të vështirë dhe në ditën e kijametit do ta ringjall të verbër.
WE MEN ‘A’REDE ‘AN DHIKRI FE’INNE LEHU MA’ISHETEN DENKÆN WE NEHSHURUHU JEWMEL-KIJAMETI ‘A’MA
125 Ai (që nuk besoi) do të thotë: "Zoti im, përse më ngrite të verbër, kur unë isha me sy?"
KALE RABBI LIME HESHERTENI ‘A’MA WE KAD KUNTU BESIRÆN
126 Ai (All-llahu) thotë: "Ashtu si i harrove ti argumentet Tona që t'i ofruam, ashtu je ti i harruar sot".
KALE KEDHALIKE ‘ETETKE ‘AJATUNA FENESITEHA WE KEDHELIKEL-JEWME TUNSA
127 Po kështu Ne e shpërblejmë edhe atë që zhytet në mëkate dhe nuk i beson argumentet e Zotit të vet, po dënimi në botën tjetër është edhe më i ashpër dhe i përjetshëm.
WE KEDHELIKE NEXHZI MEN ‘ESREFE WE LEM JU’UMIN BI’AJATI RABBIHI WE LE’ADHABUL-’AHIRETI ‘ESHEDDU WE ‘EBKA
128 A nuk e kanë të qartë ata se sa breza para tyre i kemi zhdukur, e këta ecin nëpër ato vendbanime të tyre. Në gjurmët e atyre ka fakte për ata që kanë arsye të shëndoshë.
‘EFELEM JEHDI LEHUM KEM ‘EHLEKNA KABLEHUM MINEL-KURUNI JEMSHUNE FI MESAKINIHIM ‘INNE FI DHALIKE LE’AJATIN LI’WLI EN-NUHA
129 E sikur të mos ishte vendimi dhe afati i caktuar më herët nga Zoti yt, dënimi do t'i kapte ata.
WE LEWLA KELIMETUN SEBEKAT MIN RABBIKE LEKANE LIZAMÆN WE ‘EXHELUN MUSEMMEN
130 Prandaj, ti bëhu i durueshëm ndaj asaj që thonë ata, dhe duke falënderuar Zotin tënd, falu para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij, falu edhe në orët e natës dhe në skajet e ditës, ashtu që të gjesh kënaqësi (me shpërblim).
FASBIR ‘ALA MA JEKULUNE WE SEBBIH BIHEMDI RABBIKE KABLE TULU’I ESH-SHEMSI WE KABLE GURUBIHA WE MIN ‘ANA’IL-LEJLI FESEBBIH WE ‘ETRAFE EN-NEHARI LE’ALLEKE TERDA
131 Dhe mos ia ngul sytë bukurisë së kësaj jete me të cilën i bëmë të kënaqen disa prej tyre (mosbesimtarë), e për t'i sprovuar me të, sepse shpërbimi i Zotit tënd është më i mirë dhe është i përjetshëm.
WE LA TEMUDDENNE ‘AJNEJKE ‘ILA MA METTA’NA BIHI ‘EZWAXHÆN MINHUM ZEHRETEL-HEJÆTI ED-DUNJA LINEFTINEHUM FIHI WE RIZKU RABBIKE HAJRUN WE ‘EBKA
132 Urdhëro familjen tënde të falë namaz, e edhe ti vetë zbatoje atë, ngase Ne nuk kërkojmë prej teje ndonjë furnizim (për ty as për familjen tënde), Ne të furnizojmë ty (dhe ata), ardhmëria e mirë është e atij që ruhet.
WE ‘MUR ‘EHLEKE BIS-SELÆTI WE ESTEBIR ‘ALEJHA LA NES’ELUKE RIZKÆN NEHNU NERZUKUKE WEL-’AKIBETU LILTTEKWA
133 Ata thanë: "Përse nuk na solli ai ndonjë argument nga Zoti i vet? A nuk u erdhi atyre sqarim (në Kur'an) për atë që ishte në broshurat e mëparshme".
WE KALU LEWLA JE’TINA BI’AJETIN MIN RABBIHI ‘EWELEM TE’TIHIM BEJJINETU MA FI ES-SUHUFIL-’ULA
134 Dhe sikur t'i ndëshkonim ata me ndonjë dënim para tij (para se ta shpallim Kur'anin), ata do të thonin: "Zoti ynë, përse nuk na çove ndonjë të dërguar që t'iu përmbaheshim fakteve Tua para se të poshtëroheshim e të mjeroheshim".
WE LEW ‘ENNA ‘EHLEKNAHUM BI’ADHABIN MIN KABLIHI LEKALU REBBENA LEWLA ‘ERSELTE ‘ILEJNA RESULÆN FENETTEBI’A ‘AJATIKE MIN KABLI ‘EN NEDHILLE WE NEHZA
135 Thuaj: "Secili është duke pritur, pra pritni edhe ju, se së shpejti do ta kuptoni se kush ishin ithtarët e rrugës së drejtë dhe e gjeti të vërtetën".
KUL KULLUN MUTEREBBISUN FETEREBBESU FESETA’LEMUNE MEN ‘ESHABU ES-SIRATI ES-SEWIJI WE MENI EHTEDA