Surja Isra indeksuar me numër 17 , numri i ajeteve 111
1 Pa të meta është Lartmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit (prej Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa (Bejti Mukaddes), rrethinën e të cilës Ne e kemi bekuar, (ia bëmë këtë udhëtim) për t'ia treguar atij disa nga argumentet Tona.Vërtet, Ai është dëgjuesi (i fjalëve të Muhammedit), pamësi (i punëve të Muhammedit).
SUBHANEL-LEDHI ‘ESRA BI’ABDIHI LEJLÆN MINEL-MESXHIDIL-HERAMI ‘ILAL-MESXHIDIL-’EKSAL-LEDHI BAREKNA HEWLEHU LINURIJEHU MIN ‘AJATINA ‘INNEHU HUWE ES-SEMI’UL-BESIRU
2 Edhe Musait Ne i kemi dhënë librin dhe atë (librin) e bëmë udhërrëfyes për beni israilët që të mos marrin përveç Meje, ndonjë që ia besojnë çështjet.
WE ‘ATEJNA MUSAL-KITABE WE XHE’ALNAHU HUDEN LIBENI ‘ISRA’ILE ‘ELLA TETTEHIDHU MIN DUNI WE KILÆN
3 Pasardhës të atyre që i bartëm (i shpëtuam) së bashku me Nuhun (bëhuni mirënjohës!). Vërtet ai ishte rob shumë falënderues.
DHURRIJETE MEN HEMELNA ME’A NUHIN ‘INNEHU KANE ‘ABDÆN SHEKURÆN
4 Ne u kumtuam në libër beni israilëve: "Ju do të bëni shkatërrime dy herë në tokë dhe do të tejkaloni duke bërë zullum të madh".
WE KADEJNA ‘ILA BENI ‘ISRA’ILE FIL-KITABI LETUFSIDUNNE FIL-’ERDI MERRETEJNI WE LETA’LUNNE ‘ULUWÆN KEBIRÆN
5 Kur erdhi koha e premtimit të parë, Ne dërguam kundër jush njerëz Tanë, që ishin të fuqishëm e të ashpër (sulmues) dhe ata hulumtuan (rreth e përqark) përreth vendit (duke mos u frikësuar). E ai (ndëshkim) ishte vendim i prerë.
FE’IDHA XHA’E WA’DU ‘ULAHUMA BE’ATHNA ‘ALEJKUM ‘IBADÆN LENA ‘ULI BE’SIN SHEDIDIN FEXHASU HILALE ED-DIJARI WE KANE WA’DÆN MEF’ULÆN
6 Pastaj, Ne ua kthyem juve mbisundimin kundër atyre, ju përforcuam me pasuri e me djem dhe ju shtuam më së shumti.
THUMME REDEDNA LEKUMUL-KERRETE ‘ALEJHIM WE ‘EMDEDNAKUM BI’EMWALIN WE BENINE WE XHE’ALNAKUM ‘EKTHERE NEFIRÆN
7 Nëse bëni mirë, bëni për vete, e nëse bëni keq, bëni kundër vetes. E kur vjen koha e fundit (herën e dytë Ne i dërgojmë) që t'ju shëmtojnë fytyrat tuaja, që të hyjnë në xhaminë (Aksa) sikurse hynë herën e parë dhe që të shkatërrojnë rrënjësisht atë që arrijnë.
‘IN ‘EHSENTUM ‘EHSENTUM LI’NFUSIKUM WE ‘IN ‘ESE’TUM FELEHA FE’IDHA XHA’E WA’DUL-’AHIRETI LIJESU’U WUXHUHEKUM WE LIJEDHULUL-MESXHIDE KEMA DEHALUHU ‘EWWELE MERRETIN WE LIJUTEBBIRU MA ‘ALEW TETBIRÆN
8 Zoti juaj do t'ju mëshirojë (nëse pendoheni), e nëse ju i ktheheni (të keqes), kthehemi (me ndëshkim) edhe Ne. E xhehennemin e kemi bërë burg për jobesimtarët.
‘ASA REBBUKUM ‘EN JERHEMEKUM WE ‘IN ‘UDTUM ‘UDNA WE XHE’ALNA XHEHENNEME LILKAFIRINE HESIRÆN
9 Është e vërtetë se ky Kur'an udhëzon për atë rrugë që është më se e vërteta, e besimtarët që bëjnë vepra të mira i përgëzon se ata pa dyshim do të kenë shpërblim të madh.
‘INNE HADHAL-KUR’ANE JEHDI LILLETI HIJE ‘EKWEMU WE JUBESHSHIRUL-MU’UMININEL-LEDHINE JA’MELUNE ES-SALIHATI ‘ENNE LEHUM ‘EXHRÆN KEBIRÆN
10 Ndërkaq, për ata që nuk e besojnë botën tjetër, Ne kemi përgatitur një dënim të rëndë.
WE ‘ENNEL-LEDHINE LA JU’UMINUNE BIL-’AHIRETI ‘A’TEDNA LEHUM ‘ADHABÆN ‘ELIMÆN
11 Njeriu (e tepron) lutet për keq, ashtu sikurse lutet për mirë, (po Zoti nuk e pranon lutjen e tij për keq); njeriu (nga vetë natyra e tij) është i ngutshëm.
WE JED’UL-’INSANU BISH-SHERRI DU’A’EHU BIL-HAJRI WE KANEL-’INSANU ‘AXHULÆN
12 Ne i bëmë natën dhe ditën dy fakte (që dokumentojnë për fuqinë Tonë), e shenjën e natës e shlyem (e errësuam), e shenjën e ditës e bëmë të ndritshme që të mund të angazhoheni për shfrytëzimin e begative të dhuruara nga Zoti juaj, dhe që ta mësoni njehsimin e vjetëve dhe llogaritjen (e kohës). Ne kemi sqaruar çdo send në mënyrë të hollësishme.
WE XHE’ALNAL-LEJLE WE EN-NEHARE ‘AJETEJNI FEMEHEWNA ‘AJETEL-LEJLI WE XHE’ALNA ‘AJETE EN-NEHARI MUBSIRETEN LITEBTEGU FEDLÆN MIN RABBIKUM WE LITA’LEMU ‘ADEDE ES-SININE WEL-HISABE WE KULLE SHEJ’IN FESSELNAHU TEFSILÆN
13 Secilit njeri ia kemi ngjeshur në qafë fluturaken (shënimin - për veprimin) e tij, e në ditën e gjykimit, Ne do t'ia prezentojmë atij libër të hapur,
WE KULLE ‘INSANIN ‘ELZEMNAHU TA’IREHU FI ‘UNUKIHI WE NUHRIXHU LEHU JEWMEL-KIJAMETI KITABÆN JELKAHU MENSHURÆN
14 "Lexo librin tënd, mjafton të jesh sot vetë llogaritës i vetvetes".
EKRE’ KITABEKE KEFA BINEFSIKEL-JEWME ‘ALEJKE HESIBÆN
15 Kush e udhëzon veten në rrugën e drejtë, ai e ka udhëzuar vetëm vetveten e vet, e kush e humbë (rrugën), ai e ka bërë humbjen kundër vetvetes së vet, e askush nuk do ta bartë barrën e tjetrit. E Ne nuk dënuam askë para se t'ia dërgojmë të dërguarin.
MENI EHTEDA FE’INNEMA JEHTEDI LINEFSIHI WE MEN DELLE FE’INNEMA JEDILLU ‘ALEJHA WE LA TEZIRU WAZIRETUN WIZRE ‘UHRA WE MA KUNNA MU’ADHDHIBINE HETTA NEB’ATHE RESULÆN
16 Kur duam të shkatërrojmë ndonjë vend (popull), i urdhërojmë pasanikët (parinë) e atyhit (të jenë në rrugë), e ata kundërshtojnë; atëherë zbatohet dënimi i merituar kundër tyre dhe i shkatërrojmë krejtësisht.
WE ‘IDHA ‘EREDNA ‘EN NUHLIKE KARJETEN ‘EMERNA MUTREFIHA FEFESEKU FIHA FEHEKKA ‘ALEJHAL-KAWLU FEDEMMERNAHA TEDMIRÆN
17 Sa e sa gjenerata i kemi shkatërruar pas Nuhut. Mjaft është Zoti yt vëzhgues e shikues i mëkateve të robërve të Tij.
WE KEM ‘EHLEKNA MINEL-KURUNI MIN BA’DI NUHIN WE KEFA BIREBBIKE BIDHUNUBI ‘IBADIHI HABIRÆN BESIRÆN
18 Kush është që e ka për qëllim vetëm këtë botë, Ne atij që duam i japim në të aq sa duam, e pastaj atij i bëjmë të hyjë në xhehennem i nënçmuar, i përbuzur.
MEN KANE JURIDUL-’AXHILETE ‘AXHXHELNA LEHU FIHA MA NESHA’U LIMEN NURIDU THUMME XHE’ALNA LEHU XHEHENNEME JESLAHA MEDHMUMÆN MEDHURÆN
19 E kush e ka për qëllim botën tjetër, duke qenë ai besimtar, përpiqet për të ashtu si i takon asaj, angazhimi i tyre do të jetë i pranishëm (te Zoti).
WE MEN ‘ERADEL-’AHIRETE WE SA’A LEHA SA’JEHA WE HUWE MU’UMINUN FE’ULA’IKE KANE SA’JUHUM MESHKURÆN
20 Ne secilit atyre dhe atyre i japim nga të mirat e Zotit tënd dhe dhënia e Zotit tënd nuk është e kufizuar.
KULLÆN NUMIDDU HA’UULA’ WE HA’UULA’ MIN ‘ATA’I RABBIKE WE MA KANE ‘ATA’U RABBIKE MEHDHURÆN
21 Shiko se si Ne i kemi dalluar disa prej të tjerëve, po dallimi në botën tjetër është më i madh dhe është përparësi më e madhe.
ENDHUR KEJFE FEDDELNA BA’DEHUM ‘ALA BA’DIN WE LEL’AHIRETU ‘EKBERU DEREXHATIN WE ‘EKBERU TEFDILÆN
22 E mos shoqëro me All-llahun ndonjë zot tjetër, e të bëhesh i qortuar i papërkrahur.
LA TEXH’AL ME’A ELLAHI ‘ILEHÆN ‘AHARE FETEK’UDE MEDHMUMÆN MEHDHULÆN
23 Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni tjetër pos Tij, që të silleni në mënyrë bamirëse ndaj prindërve. Nëse njërin prej tyre, ose që të dy, i ka kapur pleqëria pranë kujdesit tënd, atëherë mos u thuaj atyre as "of - oh", as mos u bë i vrazhdë ndaj tyre, po atyre thuaju fjalë të mira (të buta, respektuese).
WE KADA REBBUKE ‘ELLA TA’BUDU ‘ILLA ‘IJAHU WE BIL-WALIDEJNI ‘IHSANÆN ‘IMMA JEBLUGANNE ‘INDEKEL-KIBERE ‘EHEDUHUMA ‘EW KILAHUMA FELA TEKUL LEHUMA ‘UFFIN WE LA TENHERHUMA WE KUL LEHUMA KAWLÆN KERIMÆN
24 Dhe në shenjë mëshire shtrije pranë tyre krahun përulës e respektues dhe thuaj: "Zoti im! Mëshiroi ata të dy, sikurse më edukuan mua kur isha i vogël".
WE EHFID LEHUMA XHENAHE EDH-DHULLI MINE ER-REHMETI WE KUL RREBBI ERHEMHUMA KEMA REBBEJANI SEGIRÆN
25 Zoti juaj e di më së miri atë që keni në shpirtin tuaj. Nëse keni qëllime të mira, vërtet Ai u fal atyre që pendohen.
REBBUKUM ‘A’LEMU BIMA FI NUFUSIKUM ‘IN TEKUNU SALIHINE FE’INNEHU KANE LIL’EWWABINE GAFURÆN
26 Dhe jepi çdo të afërmi të drejtën që i takon, edhe të varfërit, edhe atij në kurbet, po mos shpenzo tepër e pa rrugë.
WE ‘ATI DHAL-KURBA HEKKAHU WEL-MISKINE WE EBNE ES-SEBILI WE LA TUBEDHDHIR TEBDHIRÆN
27 Ata që shpenzojnë tepër (mastrafxhinjtë) janë vëllezër (në veprim) të djajve, e djalli është përbuzës i madh i Zotit të Tij.
‘INNEL-MUBEDHDHIRINE KANU ‘IHWANE ESH-SHEJATINI WE KANE ESH-SHEJTANU LIREBBIHI KEFURÆN
28 Nëse detyrohesh t'ua kthesh shpinën atyre (të afërmve etj.), duke kërkuar mëshirën të cilën e shpreson nga Zoti yt (furnizim për t'i ndihmuar ata), atëherë thuaju atyre fjalë të mira (të lehta).
WE ‘IMMA TU’RIDENNE ‘ANHUMU EBTIGA’E REHMETIN MIN RABBIKE TERXHUHA FEKUL LEHUM KAWLÆN MEJSURÆN
29 Dhe mos e bën dorën tënde të lidhur për qafe (mos u bë koprrac), e as mos e shtrij në tërësi, e të mbetesh i qortuar dhe duarthatë (nga shpenzimi i tepërt).
WE LA TEXH’AL JEDEKE MEGLULETEN ‘ILA ‘UNUKIKE WE LA TEBSUTHA KULLEL-BESTI FETEK’UDE MELUMÆN MEHSURÆN
30 S'ka dyshim se Zoti yt është Ai që furnizon me bollëk atë që do dhe ia kufizon atij që do. Ai hollësisht e di për robtë e vet dhe i vështron.
‘INNE REBBEKE JEBSUTU ER-RIZKA LIMEN JESHA’U WE JEKDIRU ‘INNEHU KANE BI’IBADIHI HABIRÆN BESIRÆN
31 Ju mos i mbytni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë, se Ne ua sigurojmë furnizimin atyre dhe juve, e mbytja e tyre është mëkat i madh.
WE LA TEKTULU ‘EWLADEKUM HASHJETE ‘IMLAKIN NEHNU NERZUKUHUM WE ‘IJAKUM ‘INNE KATLEHUM KANE HIT’ÆN KEBIRÆN
32 Dhe mos iu afroni imoralitetit (zinasë), sepse vërtet ai është vepër e shëmtuar dhe është një rrugë shumë e keqe.
WE LA TEKREBU EZ-ZINA ‘INNEHU KANE FAHISHETEN WE SA’E SEBILÆN
33 Dhe mos e mbytni njeriun që All-llahu e ka ndaluar (mbytjen e tij), përveç me drejtësi (që e kërkon sheriati). E kush mbytet pa të drejtë (pa faj), kujdestarit të tij Ne i kemi dhënë të drejtë (të kërkojë drejtësinë), e ai të mos e kalojë kufirin në mbytje derisa ai është i ndihmuar (prej Zotit).
WE LA TEKTULU EN-NEFSEL-LETI HERREMEL-LAHU ‘ILLA BIL-HEKKI WE MEN KUTILE MEDHLUMÆN FEKAD XHE’ALNA LIWELIJIHI SULTANÆN FELA JUSRIF FIL-KATLI ‘INNEHU KANE MENSURÆN
34 Mos përdoroni pasurinë e jetimit ndryshe vetëm në mënyrë më të mirë (për t'ia shtuar), derisa ai ta arrijë pjekurinë e vet. Premtimin zbatonie, pse për premtimin ka përgjegjësi.
WE LA TEKREBU MALEL-JETIMI ‘ILLA BI-ETI HIJE ‘EHSENU HETTA JEBLUGA ‘ESHUDDEHU WE ‘EWFU BIL-’AHDI ‘INNEL-’AHDE KANE MES’ULÆN
35 Masën mbusheni kur matni (me enë) dhe peshoni me peshojë të drejtë (precize). Kjo është më e dobishme dhe ka përfundim më të mirë.
WE ‘EWFUL-KEJLE ‘IDHA KILTUM WE ZINU BIL-KISTASIL-MUSTEKIMI DHALIKE HAJRUN WE ‘EHSENU TE’WILÆN
36 Mos iu qas asaj për të cilën nuk ke njohuri, pse të dëgjuarit, të pamurit dhe zemra, për të gjitha këto ka përgjegjësi.
WE LA TEKFU MA LEJSE LEKE BIHI ‘ILMUN ‘INNE ES-SEM’A WEL-BESERE WEL-FU’UADE KULLU ‘ULA’IKE KANE ‘ANHU MES’ULÆN
37 Dhe mos ec nëpër tokë me mburrje, pse ti as nuk mund ta çashë tokën as nuk mund ta arrishë lartësinë e maleve.
WE LA TEMSHI FIL-’ERDI MEREHÆN ‘INNEKE LEN TEHRIKAL-’ERDE WE LEN TEBLUGAL-XHIBALE TULÆN
38 E keqja e të gjitha këtyre është e urrejtur te Zoti yt.
KULLU DHALIKE KANE SEJJI’UHU ‘INDE RABBIKE MEKRUHÆN
39 Këto janë nga urtësia që Zoti yt ta shpalli ty. Mos shoqëro me All-llahun ndonjë zot tjetër e të hidhesh në xhehennem i qortuar dhe i larguar.
DHALIKE MIMMA ‘EWHA ‘ILEJKE REBBUKE MINEL-HIKMETI WE LA TEXH’AL ME’A ELLAHI ‘ILEHÆN ‘AHARE FETULKA FI XHEHENNEME MELUMÆN MEDHURÆN
40 A mos u dalloi Zoti juaj me djem, e për vete zgjodhi melaike që ju i mendoni femra? Vërtet, ju jeni duke thënë fjalë të mëdha.
‘EFE’ESFAKUM REBBUKUM BIL-BENINE WE ETTEHADHE MINEL-MELA’IKETI ‘INATHÆN ‘INNEKUM LETEKULUNE KAWLÆN ‘ADHIMÆN
41 Ne sqaruam në mënyrë të ndryshme (argumentet) në këtë Kur'an, ashtu që ata të nxjerrin përvojë, por kjo nuk u shtoi atyre tjetër, vetëm se largim (nga e vërteta).
WE LEKAD SERREFNA FI HADHAL-KUR’ANI LIJEDHDHEKKERU WE MA JEZIDUHUM ‘ILLA NUFURÆN
42 Thuaj: "Sikur të kishte zota të tjerë përveç Atij, sikundër thonë ata, atëherë ata (zotat) do të kërkonin rrugë për mbizotërim ndaj të Madhëruarit (për t'ia marrë pushtetin)".
KUL LEW KANE ME’AHU ‘ALIHETUN KEMA JEKULUNE ‘IDHÆN LABTEGAW ‘ILA DHIL-’ARSHI SEBILÆN
43 I pa të meta është Ai, Lartësia e Tij është e madhe nga ajo që thonë ata.
SUBHANEHU WE TA’ALA ‘AMMA JEKULUNE ‘ULUWÆN KEBIRÆN
44 Lartmadhëri të merituar i shprehin Atij shtatë qiejt e toka dhe çka ka në to, e nuk ka asnjë send që nuk e madhëron (nuk i bën tesbihë), duke i shprehur falënderim Atij, por ju nuk e kuptoni atë madhërim të tyre (pse nuk është në gjuhën tuaj). Ai është i butë dhe fal shumë.
TUSEBBIHU LEHU ES-SEMAWATU ES-SEB’U WEL-’ERDU WE MEN FIHINNE WE ‘IN MIN SHEJ’IN ‘ILLA JUSEBBIHU BIHEMDIHI WE LEKIN LA TEFKAHUNE TESBIHEHUM ‘INNEHU KANE HELIMÆN GAFURÆN
45 Kur ti e lexon Kur'anin, në mes teje dhe atyre që nuk e besojnë botën tjetër, Ne vëmë një perde të padukshme.
WE ‘IDHA KARE’TEL-KUR’ANE XHE’ALNA BEJNEKE WE BEJNEL-LEDHINE LA JU’UMINUNE BIL-’AHIRETI HIXHABÆN MESTURÆN
46 Ndërkaq, në zemrat e tyre vëmë një mbulesë dhe shurdhim të thellë të veshëve të tyre që nuk mund ta kuptojnë atë. E kur e përmend ti në Kur'an Zotin tënd, vetëm Atë, ata ikin mbrapa dhe largohen.
WE XHE’ALNA ‘ALA KULUBIHIM ‘EKINNETEN ‘EN JEFKAHUHU WE FI ‘ADHANIHIM WEKRÆN WE ‘IDHA DHEKERTE REBBEKE FIL-KUR’ANI WEHDEHU WE LLEW ‘ALA ‘EDBARIHIM NUFURÆN
47 "Ne e dimë më së miri përse ata e dëgjojnë atë (Kur'anin) kur vijnë të dëgjojnë ty dhe kur ata bisedojnë fshehtazi dhe kur ata zullumqarë thonë: "Ju nuk jeni kah pasoni tjetër, përveç një njeri të magjepsur!
NEHNU ‘A’LEMU BIMA JESTEMI’UNE BIHI ‘IDH JESTEMI’UNE ‘ILEJKE WE ‘IDH HUM NEXHWA ‘IDH JEKULU EDH-DHALIMUNE ‘IN TETTEBI’UNE ‘ILLA REXHULÆN MESHURÆN
48 Shih se si të mveshin ty epitete (i çmendur, poet, i magjepsur), andaj ata kanë humbur dhe nuk mund ta gjejnë rrugën (e vërtetë).
ENDHUR KEJFE DEREBU LEKEL-’EMTHALE FEDELLU FELA JESTETI’UNE SEBILÆN
49 Ata thanë: "A pasi të bëhemi eshtra të kalbur, dhé e pluhur, a mos do të bëhemi krijesë e re e ringjallur?"
WE KALU ‘E’IDHA KUNNA ‘IDHAMÆN WE RUFATÆN ‘E’INNA LEMEB’UTHUNE HALKÆN XHEDIDÆN
50 Thuaj: "Edhe nëse të jeni gurë a hekur"!
KUL KUNU HIXHARETEN ‘EW HEDIDÆN
51 Ose ndonjë krijesë që ju duket e madhe! Ata do të thonë: "Kush do të na rikthejë neve në jetë?" Thuaj: "Ai që ju krijoi për të parën herë!" E ata do t'i tundin kokat e tyre nga ti e do të thonë: "Kur është ajo (ringjallja)?" Thuaj: "Ndoshta do të jetë afër!
‘EW HALKÆN MIMMA JEKBURU FI SUDURIKUM FESEJEKULUNE MEN JU’IDUNA KULIL-LEDHI FETEREKUM ‘EWWELE MERRETIN FESEJUNGIDUNE ‘ILEJKE RU’USEHUM WE JEKULUNE META HUWE KUL ‘ASA ‘EN JEKUNE KARIBÆN
52 (ringjallja është) Atë ditë kur Ai ju thërret, kurse ju i përgjigjeni të përulur e duke e lavdëruar Atë, e ju duket se nuk qëndruat (në Dunja) vetëm pak kohë.
JEWME JED’UKUM FETESTEXHIBUNE BIHEMDIHI WE TEDHUNNUNE ‘IN LEBITHTUM ‘ILLA KALILÆN
53 E ti robve të Mi thuaju: "Le ta thonë atë që është më e mira, pse djalli ndërsen mes tyre, e është e ditur se djalli është armik i hapët i njeriut".
WE KUL LI’IBADI JEKULU ELLETI HIJE ‘EHSENU ‘INNE ESH-SHEJTANE JENZEGU BEJNEHUM ‘INNE ESH-SHEJTANE KANE LIL’INSANI ‘ADUWÆN MUBINÆN
54 Zoti i juaj më së miri e di gjendjen tuaj, nëse Ai do, ju mëshiron dhe nëse Ai do, ju dënon, e ty (Muhammed) nuk të kemi dërguar roje të tyre (nuk ta besuam ty punën e tyre e t'i fusësh me dhunë në besim).
REBBUKUM ‘A’LEMU BIKUM ‘IN JESHE’ JERHEMKUM ‘EW ‘IN JESHE’ JU’ADHDHIBKUM WE MA ‘ERSELNAKE ‘ALEJHIM WE KILÆN
55 Zoti yt e di më së miri gjendjen e atij që është në qiej e tokë. Ne kemi dalluar disa pejgamberë nga të tjerët, prandaj Davudit i kemi dhënë Zebur (shënime).
WE REBBUKE ‘A’LEMU BIMEN FI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE LEKAD FEDDELNA BA’DE EN-NEBIJINE ‘ALA BA’DIN WE ‘ATEJNA DAWUDE ZEBURÆN
56 Thuaj: "Ftoni ata, të cilët i menduat (zota) pos Atij, e ata nuk mund ta heqin prej jush mjerimin, as nuk mund ta mënjanojnë".
KULI ED’UL-LEDHINE ZE’AMTUM MIN DUNIHI FELA JEMLIKUNE KESHFE ED-DURRI ‘ANKUM WE LA TEHWILÆN
57 Të tillët (zotat) që këta po lusin (pos Zotit), vetë ata (zotat e tyre) kërkojnë afrimin (te Zoti i vërtetë), shpresojnë në mëshirën e Tij dhe i frikësohen dënimit të Tij. Vërtet, dënimit të Zotit tënd është për t'iu ruajtur.
‘ULA’IKEL-LEDHINE JED’UNE JEBTEGUNE ‘ILA RABBIHIMUL-WESILETE ‘EJJUHUM ‘EKREBU WE JERXHUNE REHMETEHU WE JEHAFUNE ‘ADHABEHU ‘INNE ‘ADHABE RABBIKE KANE MEHDHURÆN
58 Nuk ka asnjë nga fshatrat (nga vendbanimet e kundërshtarëve) e që Ne nuk do ta shkatërrojmë ose ndëshkojmë atë me një dënim të ashpër para ditës së kijametit. Kjo është theksuar në Libër (Lehvi Mahfudh).
WE ‘IN MIN KARJETIN ‘ILLA NEHNU MUHLIKUHA KABLE JEWMIL-KIJAMETI ‘EW MU’ADHDHIBUHA ‘ADHABÆN SHEDIDÆN KANE DHALIKE FIL-KITABI MESTURÆN
59 Neve nuk na pengoi asgjë që t'u sjellim argumente (mrekulli), pos asaj që ata të parët i përgënjeshtruan ato. Ne i dhamë Themudit deven (mrekulli) konkrete, e ata e mohuan atë. E mrekullitë (ose fenomenet natyrore që shkatërrojnë), Ne nuk i dërgojmë për tjetër vetëm për frikësim.
WE MA MENE’ANA ‘EN NURSILE BIL-’AJATI ‘ILLA ‘EN KEDHDHEBE BIHAL-’EWWELUNE WE ‘ATEJNA THEMUDE EN-NAKATE MUBSIRETEN FEDHELEMU BIHA WE MA NURSILU BIL-’AJATI ‘ILLA TEHWIFÆN
60 Përkujto, kur Ne të thamë: "Zoti yt ka përfshirë (me dijen e Vet) të gjithë njerëzit (e di që këta nuk besojnë edhe në ju sjellësh mrekulli). E atë pamjen tënde që ta treguam (natën e Miraxhit) dhe pemën e mallkuar (të përmendur në Kur'an), nuk i bëmë për tjetër vetëm se sprovë për njerëz. Ne i frikësojmë ata (idhujtarët), po nuk u shton ai tjetër vetëm se rebelim të madh".
WE ‘IDH KULNA LEKE ‘INNE REBBEKE ‘EHATE BIN-NASI WE MA XHE’ALNA ER-RU’UJA ELLETI ‘EREJNAKE ‘ILLA FITNETEN LILNNASI WE ESH-SHEXHERETEL-MEL’UNETE FIL-KUR’ANI WE NUHAWWIFUHUM FEMA JEZIDUHUM ‘ILLA TUGJANÆN KEBIRÆN
61 Përkujto kur Ne u thamë engjëjve: "Bëni sexhde Ademit!" (në shenjë përshëndetjeje) e ata i bënë, me përjashtim të Iblisit. Ai tha: "A t'i bëj sexhde atij që e krijove nga balta?"
WE ‘IDH KULNA LILMELA’IKETI ESXHUDU LI’DEME FESEXHEDU ‘ILLA ‘IBLISE KALE ‘E’ESXHUDU LIMEN HALEKTE TINÆN
62 (Mandej vazhdoi e) Tha: "A e sheh (i tha Zotit) këtë që Ti e vlerësove mbi mua, nëse më lë të jetojë deri në ditën e kijametit, unë gjithsesi do t'i shfaros pasardhësit e tij, me përjashtim të një pakice".
KALE ‘ERE’EJTEKE HADHAL-LEDHI KERREMTE ‘ALEJJE LE’IN ‘EHHARTENI ‘ILA JEWMIL-KIJAMETI LE’EHTENIKENNE DHURRIJETEHU ‘ILLA KALILÆN
63 (Zoti) Tha: "Shko, e kush prej tyre vjen pas teje, shpërblimi juaj është xhehennemi, shpërblim i plotë".
KALE EDH/HEB FEMEN TEBI’AKE MINHUM FE’INNE XHEHENNEME XHEZA’UUKUM XHEZA’EN MEWFURÆN
64 Dhe me atë alarmin e zërit tënd, mashtroje atë që mundesh prej tyre, me kalorësit e këmbësorët tu thirri (bërtitu) ata, përzieju me ta në pasuri dhe në fëmijë dhe premtoju atyre, po shejtani nuk u premton tjetër, përveç mashtrim.
WE ESTEFZIZ MENI ESTETA’TE MINHUM BISEWTIKE WE ‘EXHLIB ‘ALEJHIM BIHAJLIKE WE REXHILIKE WE SHARIK/HUM FIL-’EMWLI WEL-’EWLADI WE ‘ID/HUM WE MA JA’IDUHUMU ESH-SHEJTANU ‘ILLA GURURÆN
65 Në të vërtetë, ti nuk ke kurrfarë fuqie ndaj robërve të Mi. Mbrojtja e Zotit tënd është e mjaftueshme (për ata).
‘INNE ‘IBADI LEJSE LEKE ‘ALEJHIM SULTANUN WE KEFA BIREBBIKE WE KILÆN
66 Zoti juaj është Ai që për ju mundësoi lundrimin e anijeve në det, në mënyrë që të kërkoni nga të mirat e Tij. Vërtet, Ai është shumë mëshirues ndaj jush.
REBBUKUMUL-LEDHI JUZXHI LEKUMUL-FULKE FIL-BEHRI LITEBTEGU MIN FEDLIHI ‘INNEHU KANE BIKUM REHIMÆN
67 E kur ju kap juve paniku (frika) në det, i humbni (nga kujtesa) ata që i lutni, u mbetet vetëm Ai (All-llahu), mirëpo pasi që Ai t'ju shpëtojë e të arrini në tokë, ia ktheni shpinën. Ashtu, njeriu është përbuzës.
WE ‘IDHA MESSEKUMU ED-DURRU FIL-BEHRI DELLE MEN TED’UNE ‘ILLA ‘IJAHU FELEMMA NEXHXHAKUM ‘ILAL-BERRI ‘A’REDTUM WE KANEL-’INSANU KEFURÆN
68 A mos jeni të siguruar që nuk do tu shafitë në tokë ose nuk do t'ju lëshojë ndonjë shtrëngatë e ju nuk do të keni mbrojtës.
‘EFE’EMINTUM ‘EN JEHSIFE BIKUM XHANIBEL-BERRI ‘EW JURSILE ‘ALEJKUM HASIBÆN THUMME LA TEXHIDU LEKUM WE KILÆN
69 A mos jeni të sigurt se Ai nuk do t'ju kthejë njëherë tjetër në det, e t'ju lëshojë ndonjë furtunë të erës, e për shkak të mosbesimit tuaj t'ju fundosë, e pastaj nuk do të gjeni kush do të hakmerrej kundër nesh për ju.
‘EM ‘EMINTUM ‘EN JU’IDEKUM FIHI TARETEN ‘UHRA FEJURSILE ‘ALEJKUM KASIFÆN MINE ER-RIHI FEJUGRIKAKUM BIMA KEFERTUM THUMME LA TEXHIDU LEKUM ‘ALEJNA BIHI TEBI’ÆN
70 Ne vërtet nderuam pasardhësit e Ademit (njerëzit), u mundësuam të udhëtojnë hipur në tokë e në det, i begatuam me ushqime të mira, i vlerësuam ata (i lartësuam) ndaj shumicës së krijesave që Ne i krijuam.
WE LEKAD KERREMNA BENI ‘ADEME WE HEMELNAHUM FIL-BERRI WEL-BEHRI WE REZEKNAHUM MINET-TEJJIBATI WE FEDDELNAHUM ‘ALA KETHIRIN MIMMEN HALEKNA TEFDILÆN
71 (Përkujto) Ditën kur do ta thërrasim secilin njeri me prijësin (librin, pejgamberin, shënimet e veprave) e tyre. E atij që i jepet libri i tij nga e djathta e tij, të tillët i lexojnë shënimet e tyre (të mira), dhe nuk u bëhet e padrejtë asnjë fije.
JEWME NED’U KULLE ‘UNASIN BI’IMAMIHIM FEMEN ‘UTIJE KITABEHU BIJEMINIHI FE’ULA’IKE JEKRE’UNE KITABEHUM WE LA JUDHLEMUNE FETILÆN
72 E kush ka qenë i verbër në këtë (botë), ai do të jetë edhe në botën tjetër i verbër dhe më i humburi i rrugës së drejtë.
WE MEN KANE FI HEDHIHI ‘A’MA FEHUWE FIL-’AHIRETI ‘A’MA WE ‘EDELLU SEBILÆN
73 Në të vërtetë ata (idhujtarët) gati arritën të sprovojnë ty nga ajo që Ne ta shpallëm, e të trillosh tjetër nga çka të shpallëm, e atëherë do të zinin ty mik.
WE ‘IN KADU LEJEFTINUNEKE ‘ANIL-LEDHI ‘EWHEJNA ‘ILEJKE LITEFTERIJE ‘ALEJNA GAJREHU WE ‘IDHÆN LATTEHADHUKE HALILÆN
74 Dhe sikur Ne të mos të kishim forcuar ty, ti gati anove diçka pak te ta.
WE LEWLA ‘EN THEBBETNAKE LEKAD KIDTTE TERKENU ‘ILEJHIM SHEJ’ÆN KALILÆN
75 E atëherë Ne do ta shijonim mundimin dyfish të kësaj jete dhe dyfish të jetës tjetër, e pastaj ti nuk do të gjeje mbrojtës kundër nesh.
‘IDHÆN LE’EDHEKNAKE DI’FEL-HEJÆTI WE DI’FEL-MEMATI THUMME LA TEXHIDU LEKE ‘ALEJNA NESIRÆN
76 Ata gati të shqetësuar në tokë (në Meke) për të përzënë prej saj, po atëherë edhe ata nuk do të mbeteshin pas teje (pas pak kohe do të shkatërroheshin).
WE ‘IN KADU LEJESTEFIZZUNEKE MINEL-’ERDI LIJUHRIXHUKE MINHA WE ‘IDHÆN LA JELBETHUNE HILAFEKE ‘ILLA KALILÆN
77 Ky është ligji i Tij edhe me të dërguarit që i dërgoi para teje. E në ligjin Tonë ti nuk gjen ndryshim.
SUNNETE MEN KAD ‘ERSELNA KABLEKE MIN RUSULINA WE LA TEXHIDU LISUNNETINA TEHWILÆN
78 Fale namazin kur zbret (nga zeniti) dielli, e deri në errësirën e natës dhe duke bërë lutjen (namazin) e agimit. Vërtet, lutja e agimit është e përcjellur.
‘EKIMI ES-SELÆTE LIDULUKI ESH-SHEMSI ‘ILA GASEKIL-LEJLI WE KUR’ANEL-FEXHRI ‘INNE KUR’ANEL-FEXHRI KANE MESH/HUDÆN
79 Dhe në një pjesë të natës zgjohu me të (me Kur'anin - namazin), është e sigurt se Zoti yt do të ngrejë ty në një vend të lavdishëm.
WE MINEL-LEJLI FETEHEXHXHED BIHI NAFILETEN LEKE ‘ASA ‘EN JEB’ATHEKE REBBUKE MEKAMÆN MEHMUDÆN
80 Dhe thuaj: "Zoti im, më shpjerr në një vend të mirë dhe më nxjerr në mënyrë të ndershme dhe nga ana Jote më dhuro fuqi ndihmuese".
WE KUL RABBI ‘EDHILNI MUDHALE SIDKIN WE ‘EHRIXHNI MUHREXHE SIDKIN WE EXH’AL LI MIN LEDUNKE SULTANÆN NESIRÆN
81 Dhe thuaj: "Erdhi e vërteta e u zhduk e kota". Vërtet, e kota gjithnjë ka qenë e zhdukur.
WE KUL XHA’EL-HEKKU WE ZEHEKAL-BATILU ‘INNEL-BATILE KANE ZEHUKÆN
82 Ne të shpallim Kur'anin që është shërim dhe mëshirë për besimtarët, kurse jobesimtarëve nuk u shton tjetër përpos dëshpërim.
WE NUNEZZILU MINEL-KUR’ANI MA HUWE SHIFA’UN WE REHMETUN LILMU’UMININE WE LA JEZIDU EDH-DHALIMINE ‘ILLA HASARÆN
83 E kur e begatojmë (me të mira) njeriun, ai prapësohet dhe largohet i mashtruar, e kur e godet e keqja, ai humb shpresën.
WE ‘IDHA ‘EN’AMNA ‘ALEL-’INSANI ‘A’REDE WE NE’A BIXHANIBIHI WE ‘IDHA MESSEHU ESH-SHERRU KANE JE’USÆN
84 Thuaj: "Secili vepron sipas rrugës së vet, e Zoti juaj e di më së miri për atë që është në rrugë më të drejtë".
KUL KULLUN JA’MELU ‘ALA SHAKILETIHI FEREBBUKUM ‘A’LEMU BIMEN HUWE ‘EHDA SEBILÆN
85 Të pyesin ty për shpirtin; Thuaj: "Shpirti është çështje që i përket vetëm Zotit tim, e juve ju është dhënë fort pak dije".
WE JES’ELUNEKE ‘ANI ER-RUHI KULI ER-RUHU MIN ‘EMRI RABBI WE MA ‘UTITUM MINEL-’ILMI ‘ILLA KALILÆN
86 Po të kishim dëshiruar, Ne do ta shlyenim nga gjoksi yt atë që ta shpallëm ty, e ti nuk do të gjeje mbrojtës që do të ruante.
WE LE’IN SHI’NA LENEDH/HEBENNE BIEL-LEDHI ‘EWHEJNA ‘ILEJKE THUMME LA TEXHIDU LEKE BIHI ‘ALEJNA WE KILÆN
87 Por kjo është mëshirë nga Zoti yt dhe mirësia e Tij ndaj teje vërtet është e madhe.
‘ILLA REHMETEN MIN RABBIKE ‘INNE FEDLEHU KANE ‘ALEJKE KEBIRÆN
88 Thuaj: "Edhe sikur të bashkoheshin njerëzit dhe xhinët për të sjellë një Kur'an të tillë, ata nuk do të mund të bënin si ky, sado që do ta ndihmonin njëri - tjetrin".
KUL LE’INI EXHTEME’ATIL-’INSU WEL-XHINNU ‘ALA ‘EN JE’TU BIMITHLI HADHAL-KUR’ANI LA JE’TUNE BIMITHLIHI WE LEW KANE BA’DUHUM LIBA’DIN DHEHIRÆN
89 Ne u sqaruam njerëzve në këtë Kur'an shembuj (argumente) të çdo lloji, e shumica e njerëzve nuk deshi tjetër, vetëm mohimin.
WE LEKAD SERREFNA LILNNASI FI HADHAL-KUR’ANI MIN KULLI METHELIN FE’EBA ‘EKTHERU EN-NASI ‘ILLA KUFURÆN
90 Ata thanë: "Nuk të besojmë ty derisa që të na nxjerrësh prej tokës burime".
WE KALU LEN NU’UMINE LEKE HETTA TEFXHURE LENA MINEL-’ERDI JENBU’ÆN
91 Ose, (nuk të besojmë deri që) të kesh kopshte me hurma e me rrush, e të bësh të rrjedhin vazhdimisht lumenj në mesin e tyre.
‘EW TEKUNE LEKE XHENNETUN MIN NEHILIN WE ‘INEBIN FETUFEXHXHIREL-’ENHARE HILALEHA TEFXHIRÆN
92 Ose, (nuk të besojmë derisa) të bie mbi ne qielli copa - copa, ashtu si po mendon ti (se do të na dënojë Zoti), apo të na sjellish All-llahun dhe engjëjt pranë nesh.
‘EW TUSKITE ES-SEMA’E KEMA ZE’AMTE ‘ALEJNA KISEFÆN ‘EW TE’TIJE BILLAHI WEL-MELA’IKETI KABILÆN
93 Ose të kesh një shtëpi prej ari, apo të ngjitesh lart në qiell, po ne nuk të besojmë për ngjitjen tënde derisa të na sjellësh një libër që ta lexojmë?!" Thuaj: "Subhanallah - i Madhërishëm është Zoti im, a mos jam unë tjetër vetëm se njeri, pejgamber?
‘EW JEKUNE LEKE BEJTUN MIN ZUHRUFIN ‘EW TERKA FI ES-SEMA’I WE LEN NU’UMINE LIRUKIJIKE HETTA TUNEZZILE ‘ALEJNA KITABÆN NEKRE’UUHU KUL SUBHANE RABBI HEL KUNTU ‘ILLA BESHERÆN RESULÆN
94 Po njerëzit nuk i pengoi tjetër që të besojnë, kur u erdhi atyre shpallja, vetëm se thoshin: "A thua All-llahu e dërgoi njeriun pejgamber?"
WE MA MENE’A EN-NASE ‘EN JU’UMINU ‘IDH XHA’EHUMUL-HUDA ‘ILLA ‘EN KALU ‘EBE’ATHEL-LAHU BESHERÆN RESULÆN
95 Thuaj: "Sikur të kishte në tokë engjëj që ecin qetë (si njerëzit), Ne do t'u çonim atyre nga qielli engjëj pejgamberë"!
KUL LEW KANE FIL-’ERDI MELA’IKETUN JEMSHUNE MUTME’INNINE LENEZZELNA ‘ALEJHIM MINE ES-SEMA’I MELEKÆN RESULÆN
96 Thuaj: "All-llahu më mjafton për dëshmitar mes meje dhe mes jush, Ai hollësisht i njeh dhe i sheh robtë e vet".
KUL KEFA BILLAHI SHEHIDÆN BEJNI WE BEJNEKUM ‘INNEHU KANE BI’IBADIHI HABIRÆN BESIRÆN
97 Atë që All-llahu e drejton në rrugë të drejtë, ai është udhëzuar, e atë që e lë të humbur, për ata nuk do të gjesh ndihmëtarë përveç Atij. Në ditën e kijametit Ne i tubojmë ata duke i tërhequr rrëshqanas me fytyra për dhé, të verbër, memecë, të shurdhët. Vendi i tyre është xhehennemi, sa herë që të pushojë flaka Ne ua shtojmë flakën e zjarrit.
WE MEN JEHDI ELLAHU FEHUWEL-MUHTEDI WE MEN JUDLIL FELEN TEXHIDE LEHUM ‘EWLIJA’E MIN DUNIHI WE NEHSHURUHUM JEWMEL-KIJAMETI ‘ALA WEXHUHIHIM ‘UMJÆN WE BUKMÆN WE SUMMÆN ME’WAHUM XHEHENNEMU KULLEMA HABET ZIDNAHUM SA’IRÆN
98 Ai (dënim) është meritë e tyre, ngase ata mohuan argumentet tona dhe thanë: "A pasi të bëhemi eshtra e pluhur do të ringjallemi krijesë e re?"
DHALIKE XHEZA’UUHUM BI’ENNEHUM KEFERU BI’AJATINA WE KALU ‘E’IDHA KUNNA ‘IDHAMÆN WE RUFATÆN ‘E’INNA LEMEB’UTHUNE HALKÆN XHEDIDÆN
99 A nuk e kuptuan ata se All-llahu që krijoi qiejt e tokën është i plotfuqishëm që të krijojë ashtu siç janë ata, dhe Ai u ka caktuar afatin (e vdekjes e të ringjalljes) në të cilin nuk ka dyshim, po zullumqarët nuk deshën tjetër, vetëm të refuzojnë.
‘EWELEM JEREW ‘ENNEL-LAHEL-LEDHI HALEKA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE KADIRUN ‘ALA ‘EN JEHLUKA MITHLEHUM WE XHE’ALE LEHUM ‘EXHELÆN LA REJBE FIHI FE’EBA EDH-DHALIMUNE ‘ILLA KUFURÆN
100 Thuaj: "Sikur t'i kishit depot e begative të Zotit tim, nga frika se po shpenzohen, do të bëheni koprracë; njeriu është dorështrënguar".
KUL LEW ‘ENTUM TEMLIKUNE HAZA’INE REHMETI RABBI ‘IDHÆN LE’EMSEKTUM HASHJETEL-’INFAKI WE KANEL-’INSANU KATURÆN
101 "Ne i patëm dhënë Musait nëntë argumente (mrekulli) të qarta. Pyeti pra ti (Muhammed) beni israilët (nëse duan të dëshmojnë) kur ai u ka ardhur atyre (Musai), e atij i pat thënë faraoni: "O Musa, unë mendoj ti je i magjepsur!
WE LEKAD ‘ATEJNA MUSA TIS’A ‘AJATIN BEJJINATIN FAS’L BENI ‘ISRA’ILE ‘IDH XHA’EHUM FEKALE LEHU FIR’AWNU ‘INNI LE’EDHUNNUKE JAMUSA MESHURÆN
102 Ai (Musai) tha: "Po ti e di se ato (mrekullitë) nuk i zbriti kush tjetër pos Zotit të qiejve e të tokës, i zbriti të dukshme, e unë besoj, o faraon, se ti je i shkatërruar".
KALE LEKAD ‘ALIMTE MA ‘ENZELE HA’UULA’ ‘ILLA REBBU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI BESA’IRE WE ‘INNI LE’EDHUNNUKE JA FIR’AWNU METHBURÆN
103 Ai (faraoni) deshi t'i dëbojë ata nga vendi (Egjipti), kurse Ne e përmbysëm atë dhe të gjithë ata që ishin me të së bashku.
FE’ERADE ‘EN JESTEFIZZEHUM MINEL-’ERDI FE’EGREKNAHU WE MEN ME’AHU XHEMI’ÆN
104 Pas tij beni israilëve u thamë: "Rrini në vend, e kur të vijë koha e botës tjetër, Ne ju sjellim të gjithëve të përzier".
WE KULNA MIN BA’DIHI LIBENI ‘ISRA’ILE ESKUNUL-’ERDE FE’IDHA XHA’E WA’DUL-’AHIRETI XHI’NA BIKUM LEFIFÆN
105 Ne me urtësi e zbritëm atë (Kur'anin) dhe me urtësi është zbritur. E ty nuk të dërguam tjetër vetëm se përgëzues dhe qortues.
WE BIL-HEKKI ‘ENZELNAHU WE BIL-HEKKI NEZELE WE MA ‘ERSELNAKE ‘ILLA MUBESHSHIRÆN WE NEDHIRÆN
106 Dhe (ta shpallëm) Kur'anin që Ne e ndamë pjesë - pjesë për t'ua lexuar njerëzve dalëngadalë dhe ashtu e shpallëm atë një pas një.
WE KUR’ANÆN FEREKNAHU LITEKRE’EHU ‘ALA EN-NASI ‘ALA MUKTHIN WE NEZZELNAHU TENZILÆN
107 Thuaj: "I besuat ju atij ose nuk i besuat (atij nuk i bëhet dëm), e atyre që u është dhënë dijeni (nga librat e parë) para tij, kur u lexohet atyre, ata hedhen me fytyra (përdhe) duke i bërë sexhde".
KUL ‘AMINU BIHI ‘EW LA TU’UMINU ‘INNEL-LEDHINE ‘UTUL-’ILME MIN KABLIHI ‘IDHA JUTLA ‘ALEJHIM JEHIRRUNE LIL’EDHKANI SUXHXHEDÆN
108 Dhe thonë: "I lartësuar është Zoti ynë, premtimi i Zotit tonë është realizuar".
WE JEKULUNE SUBHANE RABBINA ‘IN KANE WA’DU RABBINA LEMEF’ULÆN
109 Dhe duke qarë hidhen me fytyra (kur dëgjojnë Kur'anin) dhe ai ua shton edhe më përuljen (ndaj All-llahut).
WE JEHIRRUNE LIL’EDHKANI JEBKUNE WE JEZIDUHUM HUSHU’ÆN
110 Thuaj: "Thërrisni: All-llah ose thërrisni Er Rrahman, me cilindo që ta thërrisni (me këta dy emra), emrat e Tij janë më të bukurit. E ti mos ngrit zërin (duke lexuar) në namazin tënd, po as mos e ul tepër në të, mes kësaj kërkoje një rrugë mesatare".
KUL ED’U ELLAHE ‘EW ED’U ER-REHMENE ‘EJJENEN MMA TED’U FELEHUL-’ESMA’UL-HUSNA WE LA TEXHHER BISELATIKE WE LA TUHAFIT BIHA WE EBTEGI BEJNE DHALIKE SEBILÆN
111 Dhe thuaj: "Falënderuar qoftë All-llahu, i cili nuk pati fëmijë dhe nuk ka për Të shok në sundim, dhe sa i përket aftësisë, nuk ka nevojë për ndihmëtarë, dhe madhëroje Atë me madhërinë që i takon".
WE KULIL-HEMDU LILLAHIL-LEDHI LEM JETTEHIDH WELEDÆN WE LEM JEKUN LEHU SHERIKUN FIL-MULKI WE LEM JEKUN LEHU WE LIJUN MINE EDH-DHULLI WE KEBBIRHU TEKBIRÆN