Surja Nahl indeksuar me numër 16 , numri i ajeteve 128
1 Erdhi (është afruar) caktimi i All-llahut (kijameti), pra mos kërkoni ngutjen (ardhjen para kohës) e tij! E pastër dhe e lartë është madhëria e Tij në krahasim me atë që ata i shoqërojnë (shokë).
‘ETA ‘EMRU ELLAHI FELA TESTA’XHILUHU SUBHANEHU WE TA’ALA ‘AMMA JUSHRIKUNE
2 Me urdhrin e Tij ia zbret engjëjt me shpallje atij që Ai dëshiron nga robtë e vet (duke thënë) t'ua tërhiqni vërejtjen (t'i njoftoni) se nuk ka të adhuruar (zot) tjetër vetëm Unë, pra të më keni frikën.
JUNEZZILUL-MELA’IKETE BIR-RUHI MIN ‘EMRIHI ‘ALA MEN JESHA’U MIN ‘IBADIHI ‘EN ‘ENDHIRU ‘ENNEHU LA ‘ILAHE ‘ILLA ‘ENA FE ETTEKUNI
3 I krijoi qiejt e tokën me urtësi precize. I lartë është Ai nga çka ata (idhujtarët) i shoqërojnë.
HALEKA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE BIL-HEKKI TA’ALA ‘AMMA JUSHRIKUNE
4 E krijoi njeriun nga një pikë (uji), kur qe, ai (njeriu) kundërshtar i hapët.
HALEKAL-’INSANE MIN NUTFETIN FE’IDHA HUWE HASIMUN MUBINUN
5 Edhe kafshët Ai i krijoi dhe në saje të këtyre ju mund të mbroheni (nga të ftohtit), keni edhe dobi të tjera dhe prej tyre hani.
WEL-’EN’AME HALEKAHA LEKUM FIHA DIF’UN WE MENAFI’U WE MINHA TE’KULUNE
6 Në to (në kafshët) ju shihni hijeshi (idili) kur në mbrëmje ato i ktheni (nga kullosa) dhe kur në mëngjes i lëshoni (për në kullosë).
WE LEKUM FIHA XHEMALUN HINE TURIHUNE WE HINE TESREHUNE
7 Ato bartin barrën tuaj (të rëndë) në ndonjë vend (të largët) që ju do të arrinit atje me shumë vështirësi (me gjysmë shpirti). Vërtet, Zoti juaj është shumë Bamirës dhe shumë Mëshirues.
WE TEHMILU ‘ETHKALEKUM ‘ILA BELEDIN LEM TEKUNU BALIGIHI ‘ILLA BISHIKKIL-’ENFUSI ‘INNE REBBEKUM LERE’UFUN REHIMUN
8 Edhe kuajt (i krijoi), edhe mushkat edhe gomarët, për t'ju hipur atyre dhe si stoli, e Ai krijon (për hipje) çka ju (tash) nuk dini.
WEL-HAJLE WEL-BIGALE WEL-HEMIRE LITERKEBUHA WE ZINETEN WE JEHLUKU MA LA TA’LEMUNE
9 Udhëzimi për në rrugë të drejtë i takon All-llahut e ka edhe rrugë që është e shtrembër. Po sikur të kishte dëshiruar Ai, do t'u kishte udhëzuar që të gjithëve.
WE ‘ALA ELLAHI KASDU ES-SEBILI WE MINHA XHA’IRUN WE LEW SHA’E LEHEDAKUM ‘EXHMA’INE
10 Ai është që për ju lëshoi nga (lart) qielli ujë, që prej tij të keni për të pirë dhe prej tij të keni bimë që në to do t'i kullotni (bagëtinë).
HUWEL-LEDHI ‘ENZELE MINE ES-SEMA’I MA’EN LEKUM MINHU SHERABUN WE MINHU SHEXHERUN FIHI TUSIMUNE
11 Me atë (shiun) mbijnë, për të mirën tuaj, të lashtat, ullinjtë, hurmat, rrushnajat dhe nga të gjitha frutat (e pemëve). Në këto (të mira) ka argumente për një popull që vështron.
JUNBITU LEKUM BIHI EZ-ZER’A WE EZ-ZEJTUNE WE EN-NEHILE WEL-’A’NABE WE MIN KULLI ETH-THEMERATI ‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN LIKAWMIN JETEFEKKERUNE
12 Dhe për ju nënshtroi natën e ditën dhe diellin e hënën. Edhe yjet janë të nënshtruar me urdhrin e Tij. Vërtet, në këto ka argumente për një popull që mendon.
WE SEHHARE LEKUMUL-LEJLE WE EN-NEHARE WE ESH-SHEMSE WEL-KAMERE WE EN-NUXHUMU MUSEHHARATUN BI’EMRIHI ‘INNE FI DHALIKE LE’AJATIN LIKAWMIN JA’KILUNE
13 Edhe për atë që ju krijoi në tokë lloje të ndryshme (bagëti, bimë, pemë, minerale etj.), ka fakte për një popull që di të merrë përvojë.
WE MA DHERE’E LEKUM FIL-’ERDI MUHTELIFÆN ‘ELWANUHU ‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN LIKAWMIN JEDHDHEKKERUNE
14 Pastaj, Ai është që nënshtroi detin, që prej tij të hani mish të freskët, e prej tij të nxirrni stoli që i mbani (i vishni), e i sheh anijet si çajnë (lundrojnë) në të (me ushtimë e çajnë ujin në det). Ua nënshtroi që të shfrytëzoni nga begatitë e Tij dhe ashtu të falënderoni (Zotin).
WE HUWEL-LEDHI SEHHAREL-BEHRE LITE’KULU MINHU LEHMÆN TERIJÆN WE TESTEHRIXHU MINHU HILJETEN TELBESUNEHA WE TERAL-FULKE MEWAHIRE FIHI WE LITEBTEGU MIN FEDLIHI WE LE’ALLEKUM TESHKURUNE
15 Dhe Ai vuri kodra (të forta) në tokë, ashtu që ajo të mos lëkundet me ju, (bëri) edhe lumenj e rrugë që të mund të orientoheni.
WE ‘ELKA FIL-’ERDI REWASIJE ‘EN TEMIDE BIKUM WE ‘ENHARÆN WE SUBULÆN LLE’ALLEKUM TEHTEDUNE
16 Vuri edhe shenja të tjera (për orientim ditën), ndërsa (natën) ata orientohen me anën e yjeve.
WE ‘ALAMATIN WE BIN-NEXHMI HUM JEHTEDUNE
17 Atëherë pra, a është Ai që krijon njësoj, sikurse ai që nuk krijon? A nuk po mendoni?
‘EFEMEN JEHLUKU KEMEN LA JEHLUKU ‘EFELA TEDHEKKERUNE
18 Po edhe nëse përpiqeni t'i numëroni dhuntitë (të mirat) e All-llahut, nuk do të mund të arrini t'i përcaktoni ato. Me siguri All-llahu shumë fal dhe shumë mëshiron.
WE ‘IN TA’UDDU NI’METEL-LAHI LA TUHSUHA ‘INNALL-LLAHE LEGAFURUN REHIMUN
19 All-llahu e di atë që ju e fshihni dhe atë që e publikoni.
WEL-LAHU JA’LEMU MA TUSIRRUNE WE MA TU’LINUNE
20 Ata (idhujt) që i adhurojnë (idhujtarët) pos All-llahut, ata nuk krijojnë asnjë send, po vetë ata janë të krijuar.
WEL-LEDHINE JED’UNE MIN DUNI ELLAHI LA JEHLUKUNE SHEJ’ÆN WE HUM JUHLEKUNE
21 Janë të vdekur e jo të gjallë, dhe ata nuk e dinë se kur do të ringjallen (adhuruesit e tyre).
‘EMWATUN GAJRU ‘EHJA’IN WE MA JESH’URUNE ‘EJJANE JUB’ATHUNE
22 Zoti juaj (që meriton adhurim) është një Zot, e ata që nuk e besojnë botën tjetër, zemrat e tyre janë mohuese (të njësisë së Zotit) dhe ata janë kryelartë.
‘ILEHUKUM ‘ILEHUN WAHIDUN FE-EL-LEDHINE LA JU’UMINUNE BIL-’AHIRETI KULUBUHUM MUNKIRETUN WE HUM MUSTEKBIRUNE
23 Është e vërtetë se All-llahu e di atë që e fshehin dhe atë që e shfaqin haptazi dhe se Ai nuk i do arrogantët.
LA XHEREME ‘ENNEL-LAHE JA’LEMU MA JUSIRRUNE WE MA JU’LINUNE ‘INNEHU LA JUHIBBUL-MUSTEKBIRINE
24 "Kur atyre u thuhet (mohuesve): "Ç'është ajo që shpalli Zoti juaj?", ata thonë: "Mite të popujve të hershëm!
WE ‘IDHA KILE LEHUM MADHA ‘ENZELE REBBUKUM KALU ‘ESATIRUL-’EWWELINE
25 (E thonë atë shpifje) Sa për t'i bartur në ditën e gjykimit mëkatet e veta të plota dhe një pjesë të mëkateve të atyre që, pa farë arsye i mashtruan dhe i humbën. Sa e keqe është ajo me çka ngarkohen.
LIJEHMILU ‘EWZAREHUM KAMILETEN JEWMEL-KIJAMETI WE MIN ‘EWZARIL-LEDHINE JUDILLUNEHUM BIGAJRI ‘ILMIN ‘ELA SA’E MA JEZIRUNE
26 Edhe ata që ishin para tyre vënë intriga. Po All-llahu rrënoi në themel ndërtimet e tyre (intrigat) dhe kulmi u shemb mbi ta, dhe ashtu u erdhi dënimi kah nuk e kujtuan.
KAD MEKEREL-LEDHINE MIN KABLIHIM FE’ETALLAHU BUNJANEHUM MINEL-KAWA’IDI FEHARRE ‘ALEJHIMU ES-SEKFU MIN FEWKIHIM WE ‘ETAHUMUL-’ADHABU MIN HEJTHU LA JESH’URUNE
27 Mandej, në ditën e gjykimit Ai i turpëron ata dhe thotë: "Ku janë ata që m'i bënit shokë Mua dhe për hir të tyre grindeshit?" E ata që ishin të zotët e dijes, do të thonë: "Vërtet, sot turpësia dhe e keqja i përfshiu jobesimtarët".
THUMME JEWMEL-KIJAMETI JUHZIHIM WE JEKULU ‘EJNE SHUREKA’IJEL-LEDHINE KUNTUM TUSHAKKUNE FIHIM KALEL-LEDHINE ‘UTUL-’ILME ‘INNEL-HIZJEL-JEWME WE ES-SU’E ‘ALEL-KAFIRINE
28 "Të cilët, duke qenë mizorë të së vetvetes së tyre, engjëjt ua marrin shpirtin, e ata shprehin dorëzimin (në momentin e vdekjes, duke thënë): "Ne nuk ishim që bëmë ndonjë të keqe!" (u jipet përgjigjja). Po All-llahu e di shumë mirë atë që e punuat ju.
EL-LEDHINE TETEWEFFAHUMUL-MELA’IKETU DHALIMI ‘ENFUSIHIM FE’ELKAW ES-SELEME MA KUNNA NA’MELU MIN SU’IN BELA ‘INNALL-LLAHE ‘ALIMUN BIMA KUNTUM TA’MELUNE
29 "Andaj, hyni në dyert e xhehennemit, aty do të jeni përjetë: sa vend i keq është ai i kryelartëve!
FADHULU ‘EBWABE XHEHENNEME HALIDINE FIHA FELEBI’SE METHWAL-MUTEKEBBIRINE
30 "Atyre që patën frikë nga (dënimi) All-llahu, u thuhet: "Ç'është ajo që shpalli Zoti juaj?" Ata thoshin: "Shpalli çdo të mirë!" Ata që bënë vepra të mira, edhe në këtë jetë kanë shpërblim të mirë, por shpërblimi i tyre në botën tjetër është shumë më i mirë, e sa vend i mirë është ai i të devotshëmve.
WE KILE LILLEDHINE ETTEKAW MADHA ‘ENZELE REBBUKUM KALU HAJRÆN LILLEDHINE ‘EHSENU FI HEDHIHI ED-DUNJA HESENETUN WE LEDARUL-’AHIRETI HAJRUN WE LENI’ME DARUL-MUTTEKINE
31 Është Xhenneti i Adn-it, ku do të hyjnë, nën të rrjedhin lumenj, aty kanë çka të dëshirojnë, ashtu i shpërblen All-llahu të ruajturit.
XHENNATU ‘ADNIN JEDHULUNEHA TEXHRI MIN TEHTIHAL-’ENHARU LEHUM FIHA MA JESHA’UNE KEDHALIKE JEXHZI ELLAHUL-MUTTEKINE
32 "Të cilëve duke qenë të pastër, engjëjt ua marrin shpirtin, duke u thënë: "Selamun alejkum" - gjetët shpëtimin, hyni në xhennet, për hir të asaj që vepruat.
EL-LEDHINE TETEWEFFAHUMUL-MELA’IKETU TEJJIBINE JEKULUNE SELAMUN ‘ALEJKUMU EDHULUL-XHENNETE BIMA KUNTUM TA’MELUNE
33 A mos presin ata (idhujtarët) diçka tjetër përveç t'u vijnë engjëjt (e t'ua marrin shpirtin) ose t'u vijë urdhri (dënimi) i Zotit tënd. Ashtu punonin ata që ishin para tyre, pra All-llahu nuk u bëri padrejtësi atyre, por ata ishin që vetvetes i bënë padrejt.
HEL JENDHURUNE ‘ILLA ‘EN TE’TIJEHUMUL-MELA’IKETU ‘EW JE’TIJE ‘EMRU RABBIKE KEDHALIKE FE’ALEL-LEDHINE MIN KABLIHIM WE MA DHELEMEHUMU ELLAHU WE LEKIN KANU ‘ENFUSEHUM JEDHLIMUNE
34 Andaj, ata i goditi dënimi i të këqijave që i bënë dhe i kaploi (i përfshiu ajo e keqe) ajo me të cilën ata talleshin.
FE’ESABEHUM SEJJI’ATU MA ‘AMILU WE HAKA BIHIM MA KANU BIHI JESTEHZI’UN
35 Ata që i bënin shok Zotit (idhujtarët) thanë: "Sikur të kishte dashur All-llahu, as ne, e as prindërit tanë nuk do të adhuronim asnjë send pos Tij, dhe nuk do të ndalonim (nuk do ta konsideronim të ndaluar) asnjë send pos (ndalesave të) Tij. Kështu (këso gënjeshtrash) bënin edhe ata që ishin para tyre. Po a mos kanë të dërguarit obligim tjetër, përveç që t'i njoftojnë qartazi?
WE KALEL-LEDHINE ‘ESHREKU LEW SHA’EL-LAHU MA ‘ABEDNA MIN DUNIHI MIN SHEJ’IN NEHNU WE LA ‘ABA’UUNA WE LA HERREMNA MIN DUNIHI MIN SHEJ’IN KEDHALIKE FE’ALEL-LEDHINE MIN KABLIHIM FEHEL ‘ALA ER-RUSULI ‘ILLAL-BELAGUL-MUBINU
36 "Ne dërguam në çdo popull të dërguar që t'u thonë: "Adhuroni vetëm All-llahun, e largojuni djajve (adhurimit të tyre)!" Por, pati nga ata që All-llahu e udhëzoi dhe pati nga ata që ishte i gjykuar me humbje, pra udhëtoni nëpër botë dhe shihni se si ishte fundi i gënjeshtarëve?
WE LEKAD BE’ATHNA FI KULLI ‘UMMETIN RESULÆN ‘ENI EU’BUDU ELLAHE WE EXHTENIBUT-TAGUTE FEMINHUM MEN HEDALLAHU WE MINHUM MEN HEKKAT ‘ALEJHI ED-DELALETU FESIRU FIL-’ERDI FANDHURU KEJFE KANE ‘AKIBETUL-MUKEDHDHIBINE
37 Nëse ti (Muhammed) përpiqesh për t'i vënë në rrugë të drejtë ata, (dije se) All-llahu nuk e udhëzon atë që e ka humbur, dhe për ata nuk ka ndihmëtar.
‘IN TEHRIS ‘ALA HUDAHUM FE’INNALL-LLAHE LA JEHDI MEN JUDILLU WE MA LEHUM MIN NASIRINE
38 "Ata u betuan në All-llahun, me betimin e tyre të fortë se "All-llahu nuk e ringjall atë që vdes!" Po, (i ringjall) ai është premtim i Tij i prerë, por shumica e njerëzve nuk dinë.
WE ‘EKSEMU BILLAHI XHEHDE ‘EJMANIHIM LA JEB’ATHU ELLAHU MEN JEMUTU BELA WA’DÆN ‘ALEJHI HEKKÆN WE LEKINNE ‘EKTHERE EN-NASI LA JA’LEMUNE
39 I ringjall për t'ua sqaruar atyre atë për çka përçaheshin dhe, për t'ua bërë me dije atyre që nuk besuan se me të vërtetë ishin gënjeshtarë.
LIJUBEJJINE LEHUMUL-LEDHI JEHTELIFUNE FIHI WE LIJA’LEMEL-LEDHINE KEFERU ‘ENNEHUM KANU KADHIBINE
40 Ne kur dëshirojmë një send vetëm i themi atij: "Bëhu!", ai menjëherë bëhet.
‘INNEMA KAWLUNA LISHEJ’IN ‘IDHA ‘EREDNAHU ‘EN NEKULE LEHU KUN FEJEKUNU
41 Ata që migruan për hir të All-llahut, e pasi që u torturuan, atyre gjithsesi do t'u mundësojmë vendbanim të mirë edhe në këtë botë, po shpërblimi i botës tjetër është edhe më i madh, sikur njerëzit ta dinin (për atë shpërblim).
WEL-LEDHINE HAXHERU FI ELLAHI MIN BA’DI MA DHULIMU LENUBEWWI’ENNEHUM FI ED-DUNJA HESENETEN WE LE’EXHRUL-’AHIRETI ‘EKBERU LEW KANU JA’LEMUNE
42 Janë ata që bënë durim edhe vetëm Zotit të tyre iu mbështetën.
EL-LEDHINE SEBERU WE ‘ALA RABBIHIM JETEWEKKELUNE
43 Ne as para teje nuk dërguam tjetër, përveç burra, të cilëve u dhamë shpallje. Ju (idhujtarë) pyetni pra dijetarët (e Tevratit e të Inxhilit) nëse ju nuk dini.
WE MA ‘ERSELNA MIN KABLIKE ‘ILLA RIXHALÆN NUHI ‘ILEJHIM FAS’ELU ‘EHLE EDH-DHIKRI ‘IN KUNTUM LA TA’LEMUNE
44 (I patëm dërguar) Me argumente e me libra të shenjtë. Ty ta zbritëm Kur'anin që t'u shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur atyre, me shpresë se do ta studiojnë (Kur'anin).
BIL-BEJJINATI WE EZ-ZUBURI WE ‘ENZELNA ‘ILEJKE EDH-DHIKRE LITUBEJJINE LILNNASI MA NUZZILE ‘ILEJHIM WE LE’ALLEHUM JETEFEKKERUNE
45 A mos janë të sigurt ata që përgatitën kurthe, se All-llahu nuk do t'i trandë ata me tokën, ose nuk do t'u vijë atyre dënimi kah nuk e mendojnë?
‘EFE’EMINEL-LEDHINE MEKERU ES-SEJJI’ATI ‘EN JEHSIFEL-LAHU BIHIMUL-’ERDE ‘EW JE’TIJEHUMUL-’ADHABU MIN HEJTHU LA JESH’URUNE
46 Ose t'i rrëmbejë ata duke qenë në udhëtimet e tyre (për jetë e tregti), e ata nuk mund t'i shpëtojnë asaj.
‘EW JE’HUDHEHUM FI TEKALLUBIHIM FEMA HUM BIMU’XHIZINE
47 Ose do t'i kapë ata duke qenë në panikë nga frika. Po, s'ka dyshim se Zoti juaj është i butë, i mëshirshëm (andaj nuk ua ngut dënimin).
‘EW JE’HUDHEHUM ‘ALA TEHAWWUFIN FE’INNE REBBEKUM LERE’UFUN REHIMUN
48 A nuk po shohin ata (keqbërësit) se çdo send që e krijoi All-llahu, e sjell hijen e vet djathtas dhe majtas duke iu përulur All-llahut (duke i bërë sexhde) dhe duke qenë respektues e përulës (e si e mbajnë veten lart disa njerëz).
‘EWELEM JEREW ‘ILA MA HALEKAL-LAHU MIN SHEJ’IN JETEFEJJE’U DHILALUHU ‘ANIL-JEMINI WE ESH-SHEMA’ILI SUXHXHEDÆN LILLAHI WE HUM DAHIRUNE
49 Vetëm All-llahut i bën sexhde çdo gjallesë që është në qiej e që është në tokë, e edhe engjëjt, ata nuk bëjnë kryelartësi.
WE LILLEHI JESXHUDU MA FI ES-SEMAWATI WE MA FIL-’ERDI MIN DABBETIN WEL-MELA’IKETU WE HUM LA JESTEKBIRUNE
50 I frikësohen Zotit të tyre që është mbi ta dhe i përmbahen në përpikëri asaj me çka urdhërohen.
JEHAFUNE REBBEHUM MIN FEWKIHIM WE JEF’ALUNE MA JU’UMERUNE
51 E, All-llahu tha: "Mos adhuroni dy të adhuruar, sepse Ai është vetëm një Zot, pra vetëm Mua më keni dronë".
WE KALEL-LAHU LA TETTEHIDHU ‘ILEHEJNI ETHNEJNI ‘INNEMA HUWE ‘ILEHUN WAHIDUN FE’IJAJE FARHEBUNI
52 Vetëm e Tij është çka ka në qiej e në tokë, dhe vetëm Atij i takon vazhdimisht adhurimi. A mos i keni frikë dikujt tjetër pos All-llahut?
WE LEHU MA FI ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE LEHU ED-DINU WE ESIBÆN ‘EFEGAJREL-LAHI TETTEKUNE
53 Dhe çdo të mirë që e keni, ajo është prej All-llahut, madje edhe kur ju godet e keqja, ju vetëm te Ai e ngreni zërin (me lutje).
WE MA BIKUM MIN NI’METIN FEMINEL-LAHI THUMME ‘IDHA MESSEKUMU ED-DURRU FE’ILEJHI TEXH’ERUNE
54 Pastaj, kur Ai e largon prej jush dënimin, qe, një grup prej jush i përshkruajnë shok Zotit të tyre.
THUMME ‘IDHA KESHEFE ED-DURRE ‘ANKUM ‘IDHA FERIKUN MINKUM BIREBBIHIM JUSHRIKUNE
55 (I bëjnë shok) Dhe ashtu ata përbuzin atë që Ne ua dhamë atyre, pra shfrytëzoni (për një kohë) se më vonë do të kuptoni (rrjedhimin).
LIJEKFURU BIMA ‘ATEJNAHUM FETEMETTA’U FESEWFE TA’LEMUNE
56 E nga ajo që Ne i furnizuam, ata u ndajnë një pjesë atyre (zotave) që nuk kuptojnë asgjë. Pasha All-llahun, patjetër do të merreni në pëgjegjësi për atë që trillonit.
WE JEXH’ALUNE LIMA LA JA’LEMUNE NESIBÆN MIMMA REZEKNAHUM TE-ELLAHI LETUS’ELUNNE ‘AMMA KUNTUM TEFTERUNE
57 Ata i përshkruajnë All-llahut vajza. I pastër është Ai nga ajo!, ndërsa vetes së tyre (i përshkruajnë) çka ua ka ënda (djemtë).
WE JEXH’ALUNE LILLAHIL-BENATI SUBHANEHU WE LEHUM MA JESHTEHUNE
58 Kur ndonjëri prej tyre lajmërohet me (lindjen) vajzë, fytyra e tij prishet dhe bëhet pot mllef.
WE ‘IDHA BUSHSHIRE ‘EHEDUHUM BIL-’UNTHA DHELLE WEXHHUHU MUSWEDDÆN WE HUWE KEDHIMUN
59 Fshihet prej njerëzve, për shkak të asaj të keqeje me të cilën u lajmërua (e konsideron bela, e jo dhuratë prej Zotit). Mandej, (mendon) a do ta mbajë atë, ashtu i përulur, apo do ta mbulojë atë (të gjallë) në dhe. Sa i keq është ai gjykim i tyre.
JETEWARA MINEL-KAWMI MIN SU’I MA BUSHSHIRE BIHI ‘EJUMSIKUHU ‘ALA HUNIN ‘EM JEDUSSUHU FIT-TURABI ‘ELA SA’E MA JEHKUMUNE
60 Shembulli i keq u takon atyre që nuk besojnë botën tjetër, ndërsa All-llahut i takon shembulli më i lartë. Ai është fuqiploti, i urti.
LILLEDHINE LA JU’UMINUNE BIL-’AHIRETI METHELU ES-SEW’I WE LILLEHIL-METHELUL-’A’LA WE HUWEL-’AZIZUL-HEKIMU
61 Sikur All-llahu t'i dënonte njerëzit (zullumqarë) për shkak të mizorisë së tyre, nuk do të linte mbi të (tokë) asnjë gjallesë, por Ai i lë ata për më vonë deri në afatin e caktuar, e kur të vijë afati i tyre, për asnjë moment nuk mund ta vonojnë as ta ngutin.
WE LEW JU’UAHIDHU ELLAHU EN-NASE BIDHULMIHIM MA TEREKE ‘ALEJHA MIN DABBETIN WE LEKIN JU’UEHHIRUHUM ‘ILA ‘EXHELIN MUSEMMEN FE’IDHA XHA’E ‘EXHELUHUM LA JESTE’HIRUNE SA’ATEN WE LA JESTEKDIMUNE
62 E ato (vajzat) që i urrejnë për vete, ia mveshin All-llahut, gjuhët e tyre shpifin rrenën se atyre do t'u takojë më e mira (xhenneti), s'ka dyshim, i tyre është zjarri, dhe se ata janë të parët në të.
WE JEXH’ALUNE LILLAHI MA JEKREHUNE WE TESIFU ‘ELSINETUHUMUL-KEDHIBE ‘ENNE LEHUMUL-HUSNA LA XHEREME ‘ENNE LEHUMU EN-NARE WE ‘ENNEHUM MUFRETUNE
63 Pasha All-llahun, Ne dërguam edhe para teje të dërguar ndër popuj, po veprat e tyre (të këqija) ua hijeshoi djalli, se ai është mik i tyre, e ata kanë një dënim të idhët.
TE-ELLAHI LEKAD ‘ERSELNA ‘ILA ‘UMEMIN MIN KABLIKE FEZEJJENE LEHUMU ESH-SHEJTANU ‘A’MALEHUM FEHUWE WELIJUHUMUL-JEWME WE LEHUM ‘ADHABUN ‘ELIMUN
64 Ne nuk ta shpallëm ty për tjetër Kur'anin, vetëm që t'u sqarosh atyre atë për çka u përçanë, e (ta zbritëm) që të jetë udhëzim e mëshirë për njerëzit që besojnë.
WE MA ‘ENZELNA ‘ALEJKEL-KITABE ‘ILLA LITUBEJJINE LEHUMUL-LEDHI EHTELEFU FIHI WE HUDEN WE REHMETEN LIKAWMIN JU’UMINUNE
65 All-llahu lëshoi prej qiellit ujë (shi) dhe me të ngjalli tokën pas vdekjes së saj. Në këtë është një argument i fortë për ata që me vëmendje dëgjojnë (e kuptojnë).
WEL-LAHU ‘ENZELE MINE ES-SEMA’I MA’EN FE’EHJA BIHIL-’ERDE BA’DE MEWTIHA ‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN LIKAWMIN JESMA’UNE
66 Ju edhe në kafshët keni mësim (përvojë). Ne nga një pjesë e asaj që e kanë në barqet e tyre mes ushqimit të tyre dhe gjakut, ju japim të pini qumësht të pastër, të shijshëm (të lehtë) për ata që e pinë.
WE ‘INNE LEKUM FIL-’EN’AM LA’IBRETEN NUSKIKUM MIMMA FI BUTUNIHI MIN BEJNI FERTHIN WE DEMIN LEBENÆN HALISÆN SA’IGÆN LILSHSHARIBINE
67 Edhe nga frutat e hurmës dhe të rrushit nxirrni prej tyre pije (lëngje) dhe ushqim të mirë. S'ka dyshim se edhe në këtë ka fakte (mbi fuqinë e Zotit) për njerëzit që kanë menduar.
WE MIN THEMERATI EN-NEHILI WEL-’A’NABI TETTEHIDHUNE MINHU SEKERÆN WE RIZKÆN HESENÆN ‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN LIKAWMIN JA’KILUNE
68 Zoti yt i dha instinkt bletës: "Ndërto shtëpi nëpër kodra (male), nëpër drunj (pemë) dhe nëpër kulmet që ata (njerëzit) i ndërtojnë".
WE ‘EWHA REBBUKE ‘ILA EN-NEHLI ‘ENI ETTEHIDHI MINEL-XHIBALI BUJUTÆN WE MINE ESH-SHEXHERI WE MIMMA JA’RISHUNE
69 Pastaj ha nga të gjitha (llojet) frutat dhe futu nëpër rrugët e nënshtruara (e të mësuara) prej Zotit tënd. Nga barqet e tyre (të bletëve) del lëng, ngjyra e të cilit është e ndryshme dhe në të cilin ka shërim (bar-ilaç) për njerëz. Edhe në këtë ka arsye për atë popull që mendon thellë.
THUMME KULI MIN KULLI ETH-THEMERATI FASLUKI SUBULE RABBIKI DHULULÆN JEHRUXHU MIN BUTUNIHA SHERABUN MUHTELIFUN ‘ELWANUHU FIHI SHIFA’UN LILNNASI ‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN LIKAWMIN JETEFEKKERUNE
70 All-llahu ju krijoi, pastaj Ai ua merr shpirtin. E ka prej jush që shtyhet deri në jetën më të vjetër, ashtu që të mos dijë asgjë nga çka ka ditur. All-llahu është më i dijshmi, më i fuqishmi.
WEL-LAHU HALEKAKUM THUMME JETEWEFFAKUM WE MINKUM MEN JUREDDU ‘ILA ‘ERDHELIL-’UMURI LIKEJ LA JA’LEME BA’DE ‘ILMIN SHEJ’ÆN ‘INNALL-LLAHE ‘ALIMUN KADIRUN
71 All-llahu favorizoi disa prej jush mbi disa të tjerë në furnizim. Atyre që u është dhënë përparësia (në furnizim), nuk janë furnizues të atyre që posedojnë (robërve), ata (të gjithë) në të janë të barabartë (furnizues kryesor është All-llahu), a mos duan të mohojnë dhuntinë e All-llahut?
WEL-LAHU FEDDELE BA’DEKUM ‘ALA BA’DIN FI ER-RIZKI FEMAL-LEDHINE FUDDILU BIRADDI RIZKIHIM ‘ALA MA MELEKET ‘EJMANUHUM FEHUM FIHI SEWA’UN ‘EFEBINI’METI ELLAHI JEXHHEDUNE
72 All-llahu krijoi për ju bashkëshorte nga vetë lloji juaj, e prej bashkëshorteve tuaja - fëmijë e nipa dhe ju furnizoi me (ushqime) të mira. A besojnë ata të pavërtetën, e të mirat e All-llahut i mohojnë?
WEL-LAHU XHE’ALE LEKUM MIN ‘ENFUSIKUM ‘EZWAXHÆN WE XHE’ALE LEKUM MIN ‘EZWAXHIKUM BENINE WE HEFEDETEN WE REZEKAKUM MINET-TEJJIBATI ‘EFEBIALBATILI JU’UMINUNE WE BINI’METI ELLAHI HUM JEKFURUNE
73 Dhe pos All-llahut adhurojnë çka nuk janë në gjendje t'u sjellin asnjë furnizim as nga qiejt as nga toka dhe as që kanë mundësi?
WE JA’BUDUNE MIN DUNI ELLAHI MA LA JEMLIKU LEHUM RIZKÆN MINE ES-SEMAWATI WEL-’ERDI SHEJ’ÆN WE LA JESTETI’UNE
74 Pra, mos i përshkruani All-llahut shembuj! All-llahu i di të gjitha e ju nuk dini.
FELA TEDRIBU LILLAHIL-’EMTHALE ‘INNALL-LLAHE JA’LEMU WE ‘ENTUM LA TA’LEMUNE
75 All-llahu sjell shembuj: një rob që është pronë e tjetrit e që nuk ka në dorë asgjë, dhe atë, të cilin ne e kemi furnizuar me një furnizim të mirë, ai jep nga ai (furnizim) fshehtas e haptas. A janë pra ata të dy të barabartë? Falënderuar qoftë All-llahu, por shumica e tyre nuk dinë.
DEREBEL-LAHU METHELÆN ‘ABDÆN MEMLUKÆN LA JEKDIRU ‘ALA SHEJ’IN WE MEN REZEKNAHU MINNA RIZKÆN HESENÆN FEHUWE JUNFIKU MINHU SIRRÆN WE XHEHRÆN HEL JESTEWUNEL-HEMDU LILLAHI BEL ‘EKTHERUHUM LA JA’LEMUNE
76 All-llahu sjell shembull: dy njerëz, njëri prej atyre dyve është memec që nuk ka aftësi për asgjë (as për vete as për të tjerët) dhe vetë ai është barrë për kujdestarin e tij, pse kudo që ta orientojë, ai nuk sjell ndonjë dobi. A është ai i barabartë me atë që udhëzon për drejtësi e edhe vetë është në rrugën e drejtë?
WE DEREBEL-LAHU METHELÆN REXHULEJNI ‘EHEDUHUMA ‘EBKEMU LA JEKDIRU ‘ALA SHEJ’IN WE HUWE KELLUN ‘ALA MEWLAHU ‘EJNEMA JUWEXHXHHHHU LA JE’TI BIHAJRIN HEL JESTEWI HUWE WE MEN JE’MURU BIL-’ADLI WE HUWE ‘ALA SIRATIN MUSTEKIMIN
77 Vetëm All-llahut i takon (ta dijë) fshehtësia e qiejve dhe e tokës! Çështja e katastrofës (e kijametit) është (në shpejtësi) vetëm sa hedh një shikim, ose ajo është edhe më afër. All-llahu është i gjithfuqishëm për çdo send.
WE LILLEHI GAJBU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE MA ‘EMRU ES-SA’ATI ‘ILLA KELEMHIL-BESERI ‘EW HUWE ‘EKREBU ‘INNALL-LLAHE ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRUN
78 All-llahu ju nxori nga barqet e nënave tuaja (si foshnje) që nuk dinit asgjë. Ju pajisi me (shqisa për) të dëgjuar, me të parë dhe me zemër, ashtu që të jeni falënderues.
WEL-LAHU ‘EHREXHEKUM MIN BUTUNI ‘UMMEHATIKUM LA TA’LEMUNE SHEJ’ÆN WE XHE’ALE LEKUMU ES-SEM’A WEL-’EBSARE WEL-’EF’IDETE LE’ALLEKUM TESHKURUNE
79 A nuk i shohin ata shpendët fluturues në ajrin e qiellit, të cilët nuk i mban kush, përveç All-llahut. Edhe në këto ka fakte për njerëzit që besojnë.
‘ELEM JEREW ‘ILAT-TEJRI MUSEHHARATIN FI XHEWWI ES-SEMA’I MA JUMSIKUHUNNE ‘ILLALLAHU ‘INNE FI DHALIKE LE’AJATIN LIKAWMIN JU’UMINUNE
80 All-llahu i bëri shtëpitë tuaja vendbanim të qetë dhe nga lëkurat e kafshëve ju mundësoi të keni shtëpi që lehtë i bartni kur udhëtoni, e edhe kur vendoseni, ndërsa nga leshi dhe nga qimet e tyre, nga leshi i egër i tyre, petka e shtroja dhe t'i shfrytëzoni për një kohë.
WEL-LAHU XHE’ALE LEKUM MIN BUJUTIKUM SEKENÆN WE XHE’ALE LEKUM MIN XHULUDIL-’EN’AMI BUJUTÆN TESTEHIFFUNEHA JEWME DHA’NIKUM WE JEWME ‘IKAMETIKUM WE MIN ‘ESWAFIHA WE ‘EWBARIHA WE ‘ESH’ARIHA ‘ETHATHÆN WE META’ÆN ‘ILA HININ
81 All-llahu, nga ajo që krijoi Ai, ju bëri edhe hije, e në kodra vendstrehime, edhe petka që ju mbrojnë prej të nxehtit dhe petka që ju mbrojnë në luftë. Ashtu All-llahu plotëson të mirat e Tij ndaj jush, në mënyrë që të dorëzoheni (besoni).
WEL-LAHU XHE’ALE LEKUM MIMMA HALEKA DHILALÆN WE XHE’ALE LEKUM MINEL-XHIBALI ‘EKNANÆN WE XHE’ALE LEKUM SERABILE TEKIKUMUL-HERRE WE SERABILE TEKIKUM BE’SEKUM KEDHALIKE JUTIMMU NI’METEHU ‘ALEJKUM LE’ALLEKUM TUSLIMUNE
82 Po nëse ata prapësohen (prej besimit), atëherë obligimi yt është komunikimi i qartë.
FE’IN TEWELLEW FE’INNEMA ‘ALEJKEL-BELAGUL-MUBINU
83 Ata i njohin të mirat e All-llahut, pastaj i injorojnë, e shumica e tyre janë jobesimtarë.
JA’RIFUNE NI’METEL-LAHI THUMME JUNKIRUNEHA WE ‘EKTHERUHUMUL-KAFIRUNE
84 E ditën kur prej secilit popull sjellim dëshmitarin, atyre që nuk besuan nuk u jepet leje për arsyetim, e as që kërkohet prej tyre (të arsyetohen).
WE JEWME NEB’ATHU MIN KULLI ‘UMMETIN SHEHIDÆN THUMME LA JU’UDHENU LILLEDHINE KEFERU WE LA HUM JUSTA’TEBUNE
85 Dhe kur do ta shohin dënimin ata që ishin zullumqarë, atëherë as nuk do t'u lehtësohet, as nuk do t'u jepet afat.
WE ‘IDHA RE’AL-LEDHINE DHELEMUL-’ADHABE FELA JUHAFFEFU ‘ANHUM WE LA HUM JUNDHERUNE
86 Ata që ishin idhujtarë kur do t'i shohin idhujt e vet (zotat), thonë: "O Zoti ynë, këta janë idhujt tanë, të cilët ne i patëm adhuruar pos Teje!" Ata (idhujt) ua kthejnë fjalën: "Ju jeni rrenacakë!"
WE ‘IDHA RE’AL-LEDHINE ‘ESHREKU SHUREKA’EHUM KALU REBBENA HA’UULA’ SHUREKA’UUNAL-LEDHINE KUNNA NED’U MIN DUNIKE FE’ELKAW ‘ILEJHIMUL-KAWLE ‘INNEKUM LEKADHIBUNE
87 Dhe ata (idhujtarët) i dorëzohen All-llahut, e ajo çka ata e trillonin u asgjësohet.
WE ‘ELKAW ‘ILA ELLAHI JEWME’IDHIN ES-SELEME WE DELLE ‘ANHUM MA KANU JEFTERUNE
88 Atyre që nuk besuan dhe penguan nga rruga e All-llahut, u shtojmë dënim mbi dënim për shkak se bënin shkatërrime.
EL-LEDHINE KEFERU WE SEDDU ‘AN SEBILI ELLAHI ZIDNAHUM ‘ADHABÆN FEWKAL-’ADHABI BIMA KANU JUFSIDUNE
89 Dhe (përkujtoju njerëzve) atë ditë, kur në secilin popull do të sjellim dëshmitar kundër tyre, e ty të sjellim dëshmitarë kundër atyre. Ne ty ta shpallëm librin sqarim për çdo send, udhëzim e mëshirë dhe myzhde për muslimanët.
WE JEWME NEB’ATHU FI KULLI ‘UMMETIN SHEHIDÆN ‘ALEJHIM MIN ‘ENFUSIHIM WE XHI’NA BIKE SHEHIDÆN ‘ALA HA’UULA’ WE NEZZELNA ‘ALEJKEL-KITABE TIBJANÆN LIKULLI SHEJ’IN WE HUDEN WE REHMETEN WE BUSHRA LILMUSLIMINE
90 All-llahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, e ndalon nga imoraliteti, nga e neveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim.
‘INNALL-LLAHE JE’MURU BIL-’ADLI WEL-’IHSANI WE ‘ITA’I DHIL-KURBA WE JENHA ‘ANIL-FEHSHA’I WEL-MUNKERI WEL-BEGJI JA’IDHUKUM LE’ALLEKUM TEDHEKKERUNE
91 Meqë keni premtuar, pra zbatojeni premtimin e dhënë ndaj All-llahut, e mos i prishni betimet pasi i keni vërtetuar ato, duke qenë se All-llahun e bëtë garant tuajin. Vërtet, All-llahu e di se çka punoni.
WE ‘EWFU BI’AHDI ELLAHI ‘IDHA ‘AHEDTUM WE LA TENKUDUL-’EJMANE BA’DE TEWKIDIHA WE KAD XHE’ALTUMU ELLAHE ‘ALEJKUM KEFILÆN ‘INNALL-LLAHE JA’LEMU MA TEF’ALUNE
92 Mos u bëni (në çështjet e betimit) si ajo (grua) që e prish tjerrin e saj pasi ta ketë dredhur fort, e t'i bëni betimet tuaja dredhi (mashtrim) mes jush, për shkak se një popull është më i madh se tjetri. All-llahu vetëm ju sprovon me këtë, e në ditën e gjykimit Ai gjithsesi do t'ua sqarojë atë gjë rreth të cilës kundërshtoheshit.
WE LA TEKUNU KALLETI NEKADET GAZLEHA MIN BA’DI KUWETIN ‘ENKATHÆN TETTEHIDHUNE ‘EJMANEKUM DEHALÆN BEJNEKUM ‘EN TEKUNE ‘UMMETUN HIJE ‘ERBA MIN ‘UMMETIN ‘INNEMA JEBLUKUMU ELLAHU BIHI WE LEJUBEJJINENNE LEKUM JEWMEL-KIJAMETI MA KUNTUM FIHI TEHTELIFUNE
93 Sikur të dëshironte All-llahu do t'ju bënte një popull (në një fe), por (sipas dijes së Vet) Ai e lë të humbur atë që do, dhe e udhëzon tjetrin që do, e patjetër do të përgjigjeni për atë që vepruat.
WE LEW SHA’EL-LAHU LEXHE’ALEKUM ‘UMMETEN WAHIDETEN WE LEKIN JUDILLU MEN JESHA’U WE JEHDI MEN JESHA’U WE LETUS’ELUNNE ‘AMMA KUNTUM TA’MELUNE
94 Mos i përdorni betimet tuaja për dredhi mes jush, e të rrëshqitni pas forcimit, e ta shijoni të keqen (e dredhisë) për shkak se penguat (të tjerët) nga rruga e All-llahut, e ju do të keni dënim të madh.
WE LA TETTEHIDHU ‘EJMANEKUM DEHALÆN BEJNEKUM FETEZILLE KADEMUN BA’DE THUBUTIHA WE TEDHUKU ES-SU’E BIMA SEDEDTUM ‘AN SEBILI ELLAHI WE LEKUM ‘ADHABUN ‘ADHIMUN
95 Mos e shitni besën e dhënë All-llahut për një vlerë të paktë, pse atë që do ta keni te All-llahu është shumë më e dobishme për ju nëse jeni që e dini.
WE LA TESHTERU BI’AHDI ELLAHI THEMENÆN KALILÆN ‘INNEMA ‘INDEL-LAHI HUWE HAJRUN LEKUM ‘IN KUNTUM TA’LEMUNE
96 Ajo që e keni pranë vetes është e përkohshme, e ajo që është te All-llahu është e përjetshme. E Ne do t'ua japim atyre që ishin të durueshëm shpërblimin më të mirë të asaj që vepruan.
MA ‘INDEKUM JENFEDU WE MA ‘INDEL-LAHI BAKIN WE LENEXHZIJENNEL-LEDHINE SEBERU ‘EXHREHUM BI’EHSENI MA KANU JA’MELUNE
97 Kush bën vepër të mirë, qoftë mashkull ose femër, e duke qenë besimtar, Ne do t'i japim atij një jetë të mirë (në këtë botë), e (në botën tjetër) do t'u japim shpërblimin më të mirë për veprat e tyre.
MEN ‘AMILE SALIHÆN MIN DHEKERIN ‘EW ‘UNTHA WE HUWE MU’UMINUN FELENUHJIJENNEHU HEJÆTEN TEJJIBETEN WE LENEXHZIJENNEHUM ‘EXHREHUM BI’EHSENI MA KANU JA’MELUNE
98 Kur të lexosh Kur'anin, kërko mbrojtjen e All-llahut prej djallit të mallkuar.
FE’IDHA KARE’TEL-KUR’ANE FASTA’IDH BILLAHI MINE ESH-SHEJTANI ER-REXHIMI
99 Vërtet, ai (shejtani) nuk ka kurrfarë fuqie kundër atyre që besuan dhe i janë mbështetur Zotit të tyre.
‘INNEHU LEJSE LEHU SULTANUN ‘ALEL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘ALA RABBIHIM JETEWEKKELUNE
100 Mbizotërimi i tij është vetëm mbi ata që e përkrahin atë dhe mbi ata që për shkak të tij u bënë idhujtarë.
‘INNEMA SULTANUHU ‘ALEL-LEDHINE JETEWELLEWNEHU WEL-LEDHINE HUM BIHI MUSHRIKUNE
101 Kur një ajet e zëvendësojmë me një tjetër - e All-llahu di më së miri se çka shpall - ata thonë: "Ti (Muhammed) je vetëm trillues". Jo, por shumica e tyre nuk dinë.
WE ‘IDHA BEDDELNA ‘AJETEN MEKANE ‘AJETIN WEL-LAHU ‘A’LEMU BIMA JUNEZZILU KALU ‘INNEMA ‘ENTE MUFTERIN BEL ‘EKTHERUHUM LA JA’LEMUNE
102 Thuaj: "Atë (Kur'anin) e solli "Ruhul Kudus" - shpirti i shenjtë - plot vërtetësi nga Zoti yt, për t'i përforcuar edhe më ata që besuan, dhe për të qenë udhërrëfyes e myzhde për muslimanët".
KUL NEZZELEHU RUHUL-KUDUSI MIN RABBIKE BIL-HEKKI LIJUTHEBBITEL-LEDHINE ‘AMENU WE HUDEN WE BUSHRA LILMUSLIMINE
103 Ne dimë shumë mirë se ata thonë: "Atë (Muhammedin) është kah e mëson një njeri!" Mirëpo, gjuha e atij nga i cili anojnë (supozojnë) ata është joarabe (e paqartë), e kjo (e Kur'anit) është gjuhë arabe e stilit të lartë e të qartë.
WE LEKAD NA’LEMU ‘ENNEHUM JEKULUNE ‘INNEMA JU’ALLIMUHU BESHERUN LISANUL-LEDHI JULHIDUNE ‘ILEJHI ‘A’XHEMIJUN WE HEDHA LISANUN ‘AREBIJUN MUBINUN
104 S'ka dyshim se ata që nuk i besojnë ajetet (e Kur'anit) e All-llahut, ata nuk i drejton All-llahu në rrugën e drejtë dhe ata kanë një dënim të dhembshëm.
‘INNEL-LEDHINE LA JU’UMINUNE BI’AJATI ELLAHI LA JEHDIHIMU ELLAHU WE LEHUM ‘ADHABUN ‘ELIMUN
105 Gënjeshtrën e trillojnë vetëm ata që nuk i besojnë argumentet e All-llahut; të tillët janë ata gënjeshtarët.
‘INNEMA JEFTERIL-KEDHIBEL-LEDHINE LA JU’UMINUNE BI’AJATI ELLAHI WE ‘ULA’IKE HUMUL-KADHIBUNE
106 Ai që pas besimit të tij e mohon All-llahun, me përjashtin të atij që dhunohet (për të mohuar), e zemra e tij është e bindur plotësisht me besim, por fjala është për atë që ia hap gjoksin mosbesimit, ata i ka kapur hidhërimi nga All-llahu dhe ata kanë një dënim të madh.
MEN KEFERE BILLAHI MIN BA’DI ‘IMANIHI ‘ILLA MEN ‘UKRIHE WE KALBUHU MUTME’INNUN BIL-’IMANI WE LEKIN MEN SHEREHE BIL-KUFRI SEDRÆN FE’ALEJHIM GADEBUN MINEL-LAHI WE LEHUM ‘ADHABUN ‘ADHIMUN
107 Këtë (dënim të madh) ngase ata më tepër e deshtën jetën e kësaj bote se sa jetën e botës tjetër, e All-llahu nuk udhëzon njerëzit jobesimtarë.
DHALIKE BI’ENNEHUMU ESTEHEBBUL-HEJÆTE ED-DUNJA ‘ALEL-’AHIRETI WE ‘ENNEL-LAHE LA JEHDIL-KAWMEL-KAFIRINE
108 Të tillët janë ata që All-llahu ua mbylli zemrat, dëgjimin dhe pamjen e tyre dhe të tillët janë ata naivët.
‘ULA’IKEL-LEDHINE TEBE’ALLAHU ‘ALA KULUBIHIM WE SEM’IHIM WE ‘EBSARIHIM WE ‘ULA’IKE HUMUL-GAFILUNE
109 Është e vërtetë se ata në botën tjetër, mu ata janë të dështuarit.
LA XHEREME ‘ENNEHUM FIL-’AHIRETI HUMUL-HASIRUNE
110 Pastaj Zoti yt, atyre që pasi u torturuan, migruan, mandej luftuan dhe qëndruan, dhe pas të gjitha këtyre vuajtjeve, s'ka dyshim se Zoti yt atyre do t'ua falë dhe do t'i mëshirojë (Ai është që fal, është mëshirues).
THUMME ‘INNE REBBEKE LILLEDHINE HAXHERU MIN BA’DI MA FUTINU THUMME XHAHEDU WE SEBERU ‘INNE REBBEKE MIN BA’DIHA LEGAFURUN REHIMUN
111 (Përkujto) Ditën që vjen kur secili njeri do të përpiqet për vetveten dhe secilit njeri do t'i plotësohet ajo që e meriton, e nuk u bëhet padrejt.
JEWME TE’TI KULLU NEFSIN TUXHADILU ‘AN NEFSIHA WE TUWEFFA KULLU NEFSIN MA ‘AMILET WE HUM LA JUDHLEMUNE
112 All-llahu sjell si shembull një fshat (vendbanim) që ishte i sigurt dhe i qetë, të cilit i vinte furnizimi nga të gjitha anët me bollëk, kurse ata (banorët) i përbuzën të mirat e All-llahut. Atëherë All-llahu, për shkak të sjelljes së tyre, ua veshi petkun (ua ngjeshi) e urisë dhe të frikës.
WE DEREBEL-LAHU METHELÆN KARJETEN KANET ‘AMINETEN MUTME’INNETEN JE’TIHA RIZKUHA REGADÆN MIN KULLI MEKANIN FEKEFERET BI’EN’UMI ELLAHI FE’EDHAKAHALLAHU LIBASEL-XHU’I WEL-HAWFI BIMA KANU JESNA’UNE
113 Atyre u pat ardhur i dërguari nga mesi i tyre, e ata e përgënjeshtruan atë, andaj i kapi dënimi se ishin zullumqarë.
WE LEKAD XHA’EHUM RESULUN MINHUM FEKEDHDHEBUHU FE’EHADHEHUMUL-’ADHABU WE HUM DHALIMUNE
114 E ju (besimtarë), hani pra nga të mirat që ua dha All-llahu, të lejuara e të pastra, jini mirënjohës për dhuntitë e All-llahut, nëse jeni të sinqertë në adhurim vetëm ndaj Tij.
FEKULU MIMMA REZEKAKUMU ELLAHU HELALÆN TEJJIBÆN WE ESHKURU NI’METEL-LAHI ‘IN KUNTUM ‘IJAHU TA’BUDUNE
115 Ai ua ndaloi juve vetëm cofëtinën, gjakun, mishin e derrit dhe atë që theret jo në emër të All-llahut. E kush detyrohet (t'i hajë) duke mos qenë dhunues dhe duke mos e tepruar (në ngrënie), All-llahu fal dhe është mëshirues.
‘INNEMA HERREME ‘ALEJKUMUL-MEJTETE WE ED-DEME WE LEHMEL-HINZIRI WE MA ‘UHILLE LIGAJRI ELLAHI BIHI FEMENI EDTURRE GAJRE BAGIN WE LA ‘ADIN FE’INNALL-LLAHE GAFURUN REHIMUN
116 Mos i thuani asaj rrenës së gjuhve tuaja: "Kjo është hallall e kjo është haram" e të shpifni ndaj All-llahut rrenën. Vërtet, ata që shpifin rrenën ndaj All-llahut, nuk kanë shpëtim.
WE LA TEKULU LIMA TESIFU ‘ELSINETUKUMUL-KEDHIBE HADHA HELALUN WE HEDHA HERAMUN LITEFTERU ‘ALA ELLAHIL-KEDHIBE ‘INNEL-LEDHINE JEFTERUNE ‘ALA ELLAHIL-KEDHIBE LA JUFLIHUNE
117 Kanë një përjetim të vogël (në këtë jetë), e do të kenë dënim të padurueshëm.
META’UN KALILUN WE LEHUM ‘ADHABUN ‘ELIMUN
118 E atyre që ishin jehudi (çifutë) u patëm ndaluar atë që të kemi treguar më parë, po Ne nuk u bëmë padrejt atyre, por ata vetes i patën bërë padrejt.
WE ‘ALEL-LEDHINE HADU HERREMNA MA KASESNA ‘ALEJKE MIN KABLU WE MA DHELEMNAHUM WE LEKIN KANU ‘ENFUSEHUM JEDHLIMUNE
119 Pastaj Zoti yt për ata që nga mosdija bënë punë të këqija, e pastaj u penduan dhe bënë mirë, s'ka dyshim se Zoti yt është që shumë fal dhe shumë mëshiron.
THUMME ‘INNE REBBEKE LILLEDHINE ‘AMILU ES-SU’E BIXHEHALETIN THUMME TABU MIN BA’DI DHALIKE WE ‘ESLEHU ‘INNE REBBEKE MIN BA’DIHA LEGAFURUN REHIMUN
120 Vërtet, Ibrahimi ka qenë shëmbëlltyrë e të mirave, adhurues i All-llahut, besimtar i drejtë dhe nuk ka qenë nga idhujtarët.
‘INNE ‘IBRAHIME KANE ‘UMMETEN KANITÆN LILLAHI HENIFÆN WE LEM JEKU MINEL-MUSHRIKINE
121 Falënderues për të mirat e Tij. Ai (All-llahu) e zgjodhi atë (për pejgamber) dhe e udhëzoi në rrugën e drejtë.
SHAKIRÆN LI’N’UMIHI EXHTEBAHU WE HEDAHU ‘ILA SIRATIN MUSTEKIM
122 Atë Ne e pajisëm me të mira në këtë botë, e në botën tjetër ai është me më të mirët.
WE ‘ATEJNAHU FI ED-DUNJA HESENETEN WE ‘INNEHU FIL-’AHIRETI LEMINE ES-SALIHINE
123 Pastaj, ty të shpallëm: "Ndiqe fenë e drejtë të Ibrahimit, se ai nuk ka qenë nga idhujtarët (as jehudi as i krishter)".
THUMME ‘EWHEJNA ‘ILEJKE ‘ENI ETTEBI’ MILLETE ‘IBRAHIME HENIFÆN WE MA KANE MINEL-MUSHRIKINE
124 E shtunja (festimi ose belaja e saj) u është përcaktuar vetëm atyre që u kundërshtuan rreth saj. E Zoti yt do të gjykojë mes tyre në ditën e gjykimit për atë që ata kundërshtoheshin.
‘INNEMA XHU’ILE ES-SEBTU ‘ALEL-LEDHINE EHTELEFU FIHI WE ‘INNE REBBEKE LEJEHKUMU BEJNEHUM JEWMEL-KIJAMETI FIMA KANU FIHI JEHTELIFUNE
125 Ti (Muhammed) thirr për në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshillë të mirë dhe polemizo me ata (kundërshtarët) me atë mënyrë që është më e mira. Zoti yt është Ai që e di më së miri atë që është larguar nga rruga e Tij dhe Ai di më së miri për të udhëzuarit.
ED’U ‘ILA SEBILI RABBIKE BIL-HIKMETI WEL-MEW’IDHETIL-HESENETI WE XHADILHUM BI-ETI HIJE ‘EHSENU ‘INNE REBBEKE HUWE ‘A’LEMU BIMEN DELLE ‘AN SEBILIHI WE HUWE ‘A’LEMU BIL-MUHTEDINE
126 Në qoftë se doni të merrni hak, atëherë ndëshkoni në atë masë sa jeni ndëshkuar ju; e nëse duroni, pa dyshim ai është më i mirë për ata që durojnë.
WE ‘IN ‘AKABTUM FA’AKIBU BIMITHLI MA ‘UKIBTUM BIHI WE LE’IN SEBERTUM LEHUWE HAJRUN LILSSABIRINE
127 Pra, të jesh i durueshëm! Durimi yt është vetëm me ndihmën e All-llahut. Ti mos u pikëllo për ata, as mos u brengos për dredhitë që bëjnë ata!
WE ESBIR WE MA SEBRUKE ‘ILLA BILLAHI WE LA TEHZEN ‘ALEJHIM WE LA TEKU FI DEJKIN MIMMA JEMKURUNE
128 S'ka dyshim se All-llahu është me ata që janë të devotshëm (që ruhen prej të këqijave) dhe me ata që janë bamirës.
‘INNALL-LLAHE ME’AL-LEDHINE ETTEKAW WEL-LEDHINE HUM MUHSINUNE