Surja Hixhr indeksuar me numër 15 , numri i ajeteve 99
1 Elif, Lam, Ra. Këto janë ajetet e librit, të Kur'anit të plotkuptueshëm.
‘ELIF-LAM-RA TILKE ‘AJATUL-KITABI WE KUR’ANIN MUBININ
2 Ata që nuk besuan, shpeshherë do të kishin dëshiruar të kishin qenë muslimanë.
RUBEMA JEWEDDUL-LEDHINE KEFERU LEW KANU MUSLIMINE
3 Lëri (Muhammed) ata, të hanë, të dëfrehen dhe t'i preokupojë shpresa (se do të jetojnë shumë), e më vonë do të kuptojnë.
DHERHUM JE’KULU WE JETEMETTA’U WE JULHIHIMUL-’EMELU FESEWFE JA’LEMUNE
4 Ne nuk kemi shkatërruar asnjë fshat (vendbanim) ndryshe vetëm në afatin e tij të caktuar.
WE MA ‘EHLEKNA MIN KARJETIN ‘ILLA WE LEHA KITABUN MA’LUMUN
5 Asnjë popull nuk mund ta shpejtojë afatin e vet e as ta shtyjë për më vonë.
MA TESBIKU MIN ‘UMMETIN ‘EXHELEHA WE MA JESTE’HIRUNE
6 Dhe ata thanë: "O ti që t'u shpall përkujtimi (Kur'ani), me të vërtetë ti je i çmendur!"
WE KALU JA ‘EJJUHAL-LEDHI NUZZILE ‘ALEJHI EDH-DHIKRU ‘INNEKE LEMEXHNUNUN
7 Përse nuk na erdhe me engjëj (që të vërtetojnë) nëse je i sinqertë?
LEW MA TE’TINA BIL-MELA’IKETI ‘IN KUNTE MINE ES-SADIKINE
8 Ne nuk i dërgojmë engjëjt (u përgjigjet Zoti) ndryshe vetëm kur duhet (kur e kërkon urtësia e Zotit) dhe atëherë ata nuk afatizohen.
MA NUNEZZILUL-MELA’IKETE ‘ILLA BIL-HEKKI WE MA KANU ‘IDHÆN MUNDHERINE
9 Ne me madhërinë Tonë e shpallëm Kur'anin dhe Ne gjithsesi jemi mbrojtës të tij.
‘INNA NEHNU NEZZELNA EDH-DHIKRE WE ‘INNA LEHU LEHAFIDHUNE
10 Ne përpara teje kemi dërguar të dërguar në grupet e popujve të hershëm.
WE LEKAD ‘ERSELNA MIN KABLIKE FI SHIJA’IL-’EWWELINE
11 E atyre nuk u erdhi asnjë nga të dërguarit, e të mos talleshin me të.
WE MA JE’TIHIM MIN RESULIN ‘ILLA KANU BIHI JESTEHZI’UNE
12 Ja kështu e fusim atë në zemrat e kriminelëve (mosbesimin - talljen).
KEDHALIKE NESLUKUHU FI KULUBIL-MUXHRIMINE
13 Ata nuk e besojnë atë (Kur'anin). Po ligji (i dënimit) ndaj popujve më të hershëm tashmë është i provuar (se si i shkatërroi Zoti).
LA JU’UMINUNE BIHI WE KAD HALET SUNNETUL-’EWWELINE
14 Edhe sikur Ne t'u hapnim atyre një derë në qiell dhe të ngjiteshin vazhdimisht lart në të (e t'i shihnin engjëjt e fshehtësitë).
WE LEW FETEHNA ‘ALEJHIM BABÆN MINE ES-SEMA’I FEDHELLU FIHI JA’RUXHUNE
15 Ata gjithqysh do të thonin: "Neve na janë ndalë sytë (të pamurit). Jo, ne jemi njerëz të magjepsur".
LEKALU ‘INNEMA SUKKIRET ‘EBSARUNA BEL NEHNU KAWMUN MESHURUNE
16 Ne, në qiell kemi krijuar galaksione yjesh dhe atë (qiellin) e kemi zbukuruar për ata që e shikojnë me vëmendje.
WE LEKAD XHE’ALNA FI ES-SEMA’I BURUXHÆN WE ZEJJENNAHA LILNNADHIRINE
17 Dhe atë (qiellin) e kemi ruajtur prej çdo djalli të mallkuar.
WE HEFIDHNAHA MIN KULLI SHEJTANIN REXHIMIN
18 Përveç atij që vjedh (përgjon) çka dëgjohet, po edhe atë e kapë ylli i zjarrtë (e djeg).
‘ILLA MENI ESTEREKA ES-SEM’A FE’ETBE’AHU SHIHABUN MUBINUN
19 E tokën e kemi shtruar dhe në të kemi vuar kodra dhe kemi bërë që në të të mbijnë bimë të caktuara të të gjitha llojeve.
WEL-’ERDE MEDEDNAHA WE ‘ELKAJNA FIHA REWASIJE WE ‘ENBETNA FIHA MIN KULLI SHEJ’IN MEWZUNIN
20 Dhe Ne ju krijuam juve në te jetesën (mjetet për jetë) e edhe atyre për të cilët ju nuk jeni furnizues.
WE XHE’ALNA LEKUM FIHA MA’AJISHE WE MEN LESTUM LEHU BIRAZIKINE
21 E nuk ka asnjë send që të mos ta ketë burimin te Ne, po Ne nuk e japim atë ndryshe vetëm sipas një mase të caktuar (të nevojshme).
WE ‘IN MIN SHEJ’IN ‘ILLA ‘INDENA HAZA’INUHU WE MA NUNEZZILUHU ‘ILLA BIKADERIN MA’LUMIN
22 Ne i lëshojmë erërat mbarësuese, e nga qielli (retë) lëshojmë shi dhe atë ua japim ta pini, e ju nuk mund ta ruani atë.
WE ‘ERSELNA ER-RIJAHE LEWAKIHE FE’ENZELNA MINE ES-SEMA’I MA’EN FE’ESKAJNAKUMUHU WE MA ‘ENTUM LEHU BIHAZININE
23 Ne, vërtet jemi që japim jetë e vdekje dhe Ne jemi trashëgues (të qiejve e tokës).
WE ‘INNA LENEHNU NUHJI WE NUMITU WE NEHNUL-WARITHUNE
24 S'ka dyshim se Ne e dimë për ata që ishin para jush dhe edhe për ata që vijnë pas.
WE LEKAD ‘ALIMNAL-MUSTEKDIMINE MINKUM WE LEKAD ‘ALIMNAL-MUSTE’HIRINE
25 E Zoti yt është Ai që i tubon të gjithë ata (të kaluarit e të ardhshmit), vërtet Ai është shumë i urtë, shumë i dijshëm.
WE ‘INNE REBBEKE HUWE JEHSHURUHUM ‘INNEHU HEKIMUN ‘ALIMUN
26 Ne krijuam njeriun nga balta e argjilit, të zi e të prishur (me erë të keqe)? (të formuar-të trajtuar-mesnun).
WE LEKAD HALEKNAL-’INSANE MIN SELSALIN MIN HEME’IIN MESNUNIN
27 E xhinët i krijuam më parë nga zjarri, nga flaka e fortë.
WEL-XHANNE HALEKNAHU MIN KABLU MIN NARI ES-SEMUMI
28 Dhe (përkujto) kur Zoti yt engjëjve u tha: "Unë po krijoj njeriun nga balta e tharë, e zezë e me erë."
WE ‘IDH KALE REBBUKE LILMELA’IKETI ‘INNI HALIKUN BESHERÆN MIN SELSALIN MIN HEME’IIN MESNUNIN
29 E kur ta përsosë atë (në formën e njeriut) dhe t'i japë atij shpirtin që është krijesë Imja, atëherë ju bini atij në sexhde".
FE’IDHA SEWWEJTUHU WE NEFEHTU FIHI MIN RUHI FEKA’U LEHU SAXHIDINE
30 Të gjithë engjëjt tok, bënë sexhde.
FESEXHEDEL-MELA’IKETU KULLUHUM ‘EXHMA’UNE
31 Përpos Iblisit. Ai refuzoi të jetë me ata që bënë sexhde?
‘ILLA ‘IBLISE ‘EBA ‘EN JEKUNE ME’A ES-SAXHIDINE
32 Ai tha: "O Iblis, ç'është ajo që ti të mos jeshë me ata që bënë sexhde?"
KALE JA ‘IBLISU MA LEKE ‘ELLA TEKUNE ME’A ES-SAXHIDINE
33 Ai tha: "Nuk është për mua t'i bëjë sexhde një njeriu që e krijove nga balta e tharë, e zezë e me erë".
KALE LEM ‘EKUN LI’SXHUDE LIBESHERIN HALEKTEHU MIN SELSALIN MIN HEME’IIN MESNUNIN
34 (All-llahu) tha: "Dil pra prej aty, ti qofsh i mallkuar!"
KALE FAHRUXH MINHA FE’INNEKE REXHIMUN
35 "Vërtet, mallkimi kundër teje qoftë deri në ditën e gjykimit".
WE ‘INNE ‘ALEJKEL-LA’NETE ‘ILA JEWMI ED-DINI
36 (Iblisi) Tha: "Zoti im, më jep pra afat deri në ditën kur ata (njerëzit) të ringjallen!"
KALE RABBI FE’ENDHIRNI ‘ILA JEWMI JUB’ATHUNE
37 (Zoti) Tha: "Ti je prej të afatizuarve,"
KALE FE’INNEKE MINEL-MUNDHERINE
38 "deri në kohën e ditës së caktuar".
‘ILA JEWMIL-WEKTIL-MA’LUMI
39 (Iblisi) Tha: "Zoti im, për shkak se më përzure (më largove), unë do t'ua zbukuroj (të këqijat) atyre sa të jenë në tokë (në këtë botë) dhe të gjithë ata do t'i largoj nga rruga e drejtë!"
KALE RABBI BIMA ‘EGWEJTENI LE’UZEJJINENNE LEHUM FIL-’ERDI WE LE’UGWIJENNEHUM ‘EXHMA’INE
40 Përveç robërve të Tu, të cilët i ke bërë të sinqertë.
‘ILLA ‘IBADEKE MINHUMUL-MUHLESINE
41 (Madhëria e Tij) Tha: "Kjo është rruga Ime e drejtë (e qartë)".
KALE HADHA SIRATUN ‘ALEJJE MUSTEKIMUN
42 Se ti ndaj robërve të Mi (të sinqertë) nuk ke kurrfarë force (as fizike as mendore), përveç atyre të humburve që vijnë pas teje.
‘INNE ‘IBADI LEJSE LEKE ‘ALEJHIM SULTANUN ‘ILLA MENI ETTEBE’AKE MINEL-GAWINE
43 E s'ka dyshim se xhehennemi është vendpremtimi i të gjithë atyre.
WE ‘INNE XHEHENNEME LEMEW’IDUHUM ‘EXHMA’INE
44 Ai (xhehennemi) i ka shtatë dyer, çdonjëri prej tyre ka shtegun (derën) e caktuar (nëpër të cilën do të hyjë).
LEHA SEB’ATU ‘EBWABIN LIKULLI BABIN MINHUM XHUZ’UN MEKSUMUN
45 E ata, të cilët iu ruajtën (mosbesimit dhe punëve të këqija) janë në xhennete e mes burimeve.
‘INNEL-MUTTEKINE FI XHENNATIN WE ‘UJUNIN
46 (u thuhet) Hyni në to, të shpëtuar (prej çdo të keqeje) të siguruar (nga vdekja).
EDHULUHA BISELAMIN ‘AMININE
47 Ne kemi hequr prej zemrave të tyre çfarëdo urrejtje, e ata në mbështetëse qëndrojnë ballë për ballë njëri-tjetrit duke qenë të vëllazëruar.
WE NEZA’NA MA FI SUDURIHIM MIN GILLIN ‘IHWANÆN ‘ALA SURURIN MUTEKABILINE
48 Ata aty nuk i godet kurrfarë lodhje dhe nuk do të nxirren kurrë prej tij.
LA JEMESSUHUM FIHA NESEBUN WE MA HUM MINHA BIMUHREXHINE
49 Njoftoi robërit e Mi se vërtet Unë jam Ai që fal shumë dhe mëshirues i madh.
NEBBI’ ‘IBADI ‘ENNI ‘ENAL-GAFURU ER-REHIMU
50 Po (njoftoji) se edhe dënimi Im është ai dënim i dhembshëm.
WE ‘ENNE ‘ADHABI HUWEL-’ADHABUL-’ELIMU
51 E njoftoi edhe për musafirët e Ibrahimit.
WE NEBBI’HUM ‘AN DEJFI ‘IBRAHIME
52 Kur ata hynë tek ai dhe thanë: "Selamen - e përshëndetën, e ai (Ibrahimi) tha: "Ne po frikësohemi prej jush!"
‘IDH DEHALU ‘ALEJHI FEKALU SELAMÆN KALE ‘INNA MINKUM WEXHILUNE
53 Ata i thanë: "Mos u frikëso, ne po të marrim myzhde për një djalë të zgjuar!"
KALU LA TEWXHEL ‘INNA NUBESHSHIRUKE BIGULAMIN ‘ALIMIN
54 Ai (Ibrahimi) tha: "A më merrni myzhde kur më ka kapur mua pleqëria? Me çka po më përgëzoni ju?"
KALE ‘EBESHSHERTUMUNI ‘ALA ‘EN MESSENIJEL-KIBERU FEBIME TUBESHSHIRUNE
55 Ata thanë: "Ne të morëm myzhde me atë që është e sigurt e ti mos u bën i pashpresë!"
KALU BESHSHERNAKE BIL-HEKKI FELA TEKUN MINEL-KANITINE
56 Tha: "Askush nuk e humbë shpresën në mëshirën e Zotit të vet, përveç atyre që janë të humbur".
KALE WE MEN JEKNETU MIN REHMETI RABBIHI ‘ILLA ED-DALLUNE
57 Tha: "E çka është pra çështja e juaj, o të dërguar?"
KALE FEMA HATBUKUM ‘EJJUHAL-MURSELUNE
58 Ata thanë: "Ne jemi dërguar te një popull i prishur!"
KALU ‘INNA ‘URSILNA ‘ILA KAWMIN MUXHRIMINE
59 Me përjashtim të familjes së Lutit. Ata do t'i shpëtojmë që të gjithë.
‘ILLA ‘ALE LUTIN ‘INNA LEMUNEXHXHUHUM ‘EXHMA’INE
60 Përpos gruas së tij. Ne kemi vendosur ajo të mbetet me ata të dënuarit (All-llahu ka vendosur).
‘ILLA EMRE’ETEHU KADDERNA ‘INNEHA LEMINEL-GABIRINE
61 E kur i erdhën familjes së Lutit të dërguarit,
FELEMMA XHA’E ‘ALE LUTINL-MURSELUNE
62 Ai (Luti) tha: "Ju jeni njerëz të panjohur (nuk ju njoh)!"
KALE ‘INNEKUM KAWMUN MUNKERUNE
63 Ata thanë: "Jo, (nuk kemi qëllim të keq ndaj teje) Të kemi ardhur ty me atë (dënim) që ata dyshonin."
KALU BEL XHI’NAKE BIMA KANU FIHI JEMTERUNE
64 Të kemi sjellë të vërtetën, e ne jemi të drejtë (çka të themi).
WE ‘ETEJNAKE BIL-HEKKI WE ‘INNA LESADIKUNE
65 Ti ec me familjen tënde pasi të kalojë një pjesë e natës dhe ti rri pas tyre (që të mos frikësohen) dhe asnjëri prej jush të mos kthejë mbrapa (për të shikuar) dhe shkoni andej kah urdhëroheni.
FE’ESRI BI’EHLIKE BIKIT’IN MINEL-LEJLI WE ETTEBI’ ‘EDBAREHUM WE LA JELTEFIT MINKUM ‘EHEDUN WE EMDU HEJTHU TU’UMERUNE
66 E Ne i kumtuam atij (Lutit) atë çështje, se zhdukja e tyre deri në më të mbramin, do të jetë në mëngjes.
WE KADEJNA ‘ILEJHI DHALIKEL-’EMRE ‘ENNE DABIRE HA’UULA’ MEKTU’UN MUSBIHINE
67 E banuesit e qytetit (Sadum) erdhën të gëzuar duke i lajmëruar njëri-tjetrit.
WE XHA’E ‘EHLUL-MEDINETI JESTEBSHIRUNE
68 Tha: (Luti): "Këta janë musafirët e mi, e mos më turpëroni mua,"
KALE ‘INNE HA’UULA’ DEJFI FELA TEFDEHUNI
69 Edhe kini frikë All-llahun e mos më nënçmoni!
WE ETTEKU ELLAHE WE LA TUHZUNI
70 Ata thanë: "A nuk të kemi ndaluar që të mos na përzihesh në njerëzit (që ne i mësyjmë)?"
KALU ‘EWELEM NENHEKE ‘ANIL-’ALEMINE
71 Ai (Luti) tha: "Ja, këto (gratë) bijat e mia, nëse do të bëni (martohuni me to)!"
KALE HA’UULA’ BENATI ‘IN KUNTUM FA’ILINE
72 Pasha jetën tënde (Muhammed), s'ka dyshim se ata (populli i Lutit) ishin të humbur në dehjen e tyre.
LE’AMRUKE ‘INNEHUM LEFI SEKRETIHIM JA’MEHUNE
73 E në kohën e lindjes (së diellit) ata i përfshiu ushtima e tmerrshme.
FE’EHADHET/HUMU ES-SEJHETU MUSHRIKINE
74 Dhe duke e përmbysur anën e lartë të qytetit poshtë, Ne e përmbysëm dhe lëshuam mbi ta shi (të dheut të pjekur në xhehennem) si gurë.
FEXHE’ALNA ‘ALIJEHA SAFILEHA WE ‘EMTERNA ‘ALEJHIM HIXHARETEN MIN SIXHXHILIN
75 Në atë (ngjarje), vërtet ka argumente për ata që mendojnë.
‘INNE FI DHALIKE LE’AJATIN LILMUTEWESSIMINE
76 Dhe se ato (vendbanime të shkatërruara) ende janë të dukshme pranë rrugës.
WE ‘INNEHA LEBISEBILIN MUKIMIN
77 Për ata që besojnë, ka fakte në të.
‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN LILMU’UMININE
78 Edhe populli i "Ejkës" ishin zullumqarë.
WE ‘IN KANE ‘ESHABUL-’EJKETI LEDHALIMINE
79 E Ne ndërmorëm kundër tyre (i shkatërruam), dhe që të dyja ato (vendi Sadum dhe Ejke) janë në rrugë që duken.
FANTEKAMNA MINHUM WE ‘INNEHUMA LEBI’IMAMIN MUBININ
80 Edhe populli i "Hixhres" i përgënjeshtroi të dërguarit.
WE LEKAD KEDHDHEBE ‘ESHABUL-HIXHRIL-MURSELINE
81 Ne u patëm parashtruar atyre argumentet (mrekullitë) Tona, por ata i kundërshtonin ato.
WE ‘ATEJNAHUM ‘AJATINA FEKANU ‘ANHA MU’RIDINE
82 Ata skalisnin shtëpia në kodra shkëmbore për të qenë të sigurt.
WE KANU JENHITUNE MINEL-XHIBALI BUJUTÆN ‘AMININE
83 E ata në mëngjes i goditi gjëmim i tmerrshëm e shkatërrues.
FE’EHADHET/HUMU ES-SEJHETU MUSBIHINE
84 Dhe nuk u ndihmoi atyre asgjë ajo që vepruan.
FEMA ‘EGNA ‘ANHUM MA KANU JEKSIBUNE
85 E Ne nuk i krijuam qiejt as tokën ndryshe vetëm me urtësi (të madhe). E s'ka dyshim se momenti i fundit (kijameti) do të vijë, e ti (Muhammed) sillu me njerëzishmëri.
WE MA HALEKNA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE WE MA BEJNEHUMA ‘ILLA BIL-HEKKI WE ‘INNE ES-SA’ATE LE’ATIJETUN FASFEHI ES-SEFHEL-XHEMILE
86 Vërtet, Zoti yt është krijuesi i përgjithshëm, më i dijshmi.
‘INNE REBBEKE HUWEL-HALLAKUL-’ALIMU
87 Ne të kemi dhënë ty shtatë (ajete) që përsëriten (Fatiha përsëritet në rekate të namazit) edhe Kur'anin e madhërueshëm.
WE LEKAD ‘ATEJNAKE SEB’ÆN MINEL-METHANI WEL-KUR’ANEL-’ADHIME
88 E ty të mos shkojnë kurrsesi sytë në atë me çka Ne i pajisëm disa prej tyre, as mos u brengos për ta (pse nuk besuan), kurse ndaj besimtarëve jij i përulur e i butë.
LA TEMUDDENNE ‘AJNEJKE ‘ILA MA METTA’NA BIHI ‘EZWAXHÆN MINHUM WE LA TEHZEN ‘ALEJHIM WE EHFID XHENAHEKE LILMU’UMININE
89 Dhe thuaj: "Unë jam qortues i hapët (për dënim nga Zoti për ata që kundërshtojnë)".
WE KUL ‘INNI ‘ENA EN-NEDHIRUL-MUBINU
90 (U sjellim dënim) Sikurse u sollëm atyre që bënë ndarjen (e librave të mëparshëm).
KEMA ‘ENZELNA ‘ALEL-MUKTESIMINE
91 Të cilët e bënë Kur'anin të ndarë në pjesë.
EL-LEDHINE XHE’ALUL-KUR’ANE ‘IDINE
92 Pasha Zotin tënd, ata të gjithë do t'i marrim në përgjegjësi.
FEWEREBBIKE LENES’ELENNEHUM ‘EXHMA’INE
93 Për atë se ç'vepruan.
‘AMMA KANU JA’MELUNE
94 Publiko haptas atë për të cilën urdhërohesh, e hiqju idhujtarëve.
FASDA’ BIMA TU’UMERU WE ‘A’RID ‘ANIL-MUSHRIKINE
95 S'ka dyshim se Ne të mjaftojmë ty kundër atyre që tallen,
‘INNA KEFEJNAKEL-MUSTEHZI’INE
96 të cilët All-llahut i kundërvejnë zot tjetër, e më vonë ata do ta kuptojnë (prapavinë e tyre).
EL-LEDHINE JEXH’ALUNE ME’A ELLAHI ‘ILEHÆN ‘AHARE FESEWFE JA’LEMUNE
97 Ne dimë mirë se ti ngushtohesh shpirtërisht për atë që thonë ata.
WE LEKAD NA’LEMU ‘ENNEKE JEDIKU SEDRUKE BIMA JEKULUNE
98 Po ti madhëroje me falënderime Zotin tënd e bëhu prej atyre që luten (përulen duke u falur).
FESEBBIH BIHEMDI RABBIKE WE KUN MINE ES-SAXHIDINE
99 Dhe adhuroje Zotin tënd deri të vijë ty e vërteta (vdekja).
WE A’BUD REBBEKE HETTA JE’TIJEKEL-JEKINU