Surja Nas indeksuar me numër 114 , numri i ajeteve 6
1 Thuaj: "Mbështetem (mbrohem) me Zotin e njerëzve!"
KUL ‘A’UDHU BIREBBI EN-NASI
2 Sunduesin e njerëzve,
MELIKI EN-NASI
3 Të adhuruarin e njerëzve,
‘ILEHI EN-NASI
4 Prej të keqes së cytësit që fshihet.
MIN SHERRIL-WESWASIL-HANNASI
5 I cili bën cytje në zemrat e njerëzve,
EL-LEDHI JUWESWISU FI SUDURI EN-NASI
6 "Qoftë ai (cytësi) nga xhinët ose nga njerëzit".
MINEL-XHINNETI WE EN-NASI