Surja Ihlas indeksuar me numër 112 , numri i ajeteve 4
1 Thuaj: Ai, All-llahu është Një!
KUL HUWEL-LAHU ‘EHEDUN
2 All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë.
ELLAHU ES-SEMEDU
3 As s'ka lindur kë, as nuk është i lindur.
LEM JELID WE LEM JULED
4 Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.
WELEM JEKUN LEHU KUFUEN ‘EHEDUN