Surja Mesed indeksuar me numër 111 , numri i ajeteve 5
1 Qoftë i shkatërruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatërruar!
TEBBET JEDA ‘EBI LEHEBIN WE TEBBE
2 Atij nuk i bëri dobi pasuria e vet, as ajo çka fitoi!
MA ‘EGNA ‘ANHU MALUHU WE MA KESEBE
3 Ai do të hyjë në një zjarr të ndezur flakë.
SEJESLA NARÆN DHATE LEHEBIN
4 E edhe gruaja e tij, ajo që barti dru (ferra),
WE EMRE’ETUHU HEMMALETEL-HETEBI
5 E në qafën e saj ajo ka një litar të përdredhur.
FI XHIDIHA HEBLUN MIN MESEDIN