Surja Nasr indeksuar me numër 110 , numri i ajeteve 3
1 Kur erdhi ndihma e All-llahut dhe çlirimi (ngadhënjimi),
‘IDHA XHA’E NESRU ELLAHI WEL-FETHU
2 Dhe i pe njerëzit që po hyjnë turma-turma në fenë e All-llahut.
WE RE’EJTE EN-NASE JEDHULUNE FI DINI ELLAHI ‘EFWAXHÆN
3 Ti, pra, lartësoje Zotin tënd duke falënderuar dhe kërko nga Ai falje. Ai vërtet pranon shumë pendimin, është mëshirues i madh.
FESEBBIH BIHEMDI RABBIKE WE ESTEGFIRHU ‘INNEHU KANE TEWWABÆN