Surja Hud indeksuar me numër 11 , numri i ajeteve 123
1 Elif, Lam, Ra, (ky është) Libër, ajetet e të cilit janë radhitur (në mënyrë të përsosur, njëkohësisht) edhe shkoqitur nga i Dijshmi i të gjitha çështjeve në hollësi.
‘ELIF-LAM-RA KITABUN ‘UHKIMET ‘AJATUHU THUMME FUSSILET MIN LEDUN HEKIMIN HABIRIN
2 Që të mos adhuroni tjetër përveç All-llahut. Unë jam (dërguar) nga Ai, qortues e përgëzues për ju.
‘ELLA TA’BUDU ‘ILLALLAHE ‘INNENI LEKUM MINHU NEDHIRUN WE BESHIRUN
3 E të kërkoni falje Zotit tuaj dhe pendohuni (kthehuni) te Ai, se Ai do t'ju mundësojë përjetime të mira (në këtë jetë) deri në një afat (të caktuar) dhe çdo punëmiri ia jep shpërblimin e merituar. Në qoftë se refuzojnë (të kërkojnë falje), unë pra kam frikë për ju, dënimin e Ditës së Madhe.
WE ‘ENI ESTEGFIRU REBBEKUM THUMME TUBU ‘ILEJHI JUMETTI’KUM META’ÆN HESENÆN ‘ILA ‘EXHELIN MUSEMMEN WE JU’UTI KULLE DHI FEDLIN FEDLEHU WE ‘IN TEWELLEW FE’INNI ‘EHAFU ‘ALEJKUM ‘ADHABE JEWMIN KEBIRIN
4 Se kthimi i juaj është vetëm te All-llahu, Ai ka fuqi për çdo send.
‘ILA ELLAHI MERXHI’UKUM WE HUWE ‘ALA KULLI SHEJ’IN KADIRUN
5 Ja, ata mbështjellojnë (armiqësinë në) gjoksat e tyre që ta fshehin nga Ai, po ta dini se edhe kur mbulohen ata me petkat e tyre, Ai e di se çka fshehin dhe çka shfaqin. S'ka dyshim se Ai e di shumë mirë çka mbajnë zemrat (qëllimet) e tyre.
‘ELA ‘INNEHUM JETHNUNE SUDUREHUM LIJESTEHFU MINHU ‘ELA HINE JESTEGSHUNE THIJABEHUM JA’LEMU MA JUSIRRUNE WE MA JU’LINUNE ‘INNEHU ‘ALIMUN BIDHATI ES-SUDURI
6 Nuk ka asnjë gjallesë në tokë që All-llahu të mos ia ketë garantuar furnizimin e saj, Ai e di vendbanimin dhe vendstrehimin e saj (pas vdekjes). Të gjitha (këto) janë në librin e njohur (Levhi Mahfudhë).
WE MA MIN DABBETIN FIL-’ERDI ‘ILLA ‘ALA ELLAHI RIZKUHA WE JA’LEMU MUSTEKARREHA WE MUSTEWDE’AHA KULLUN FI KITABIN MUBININ
7 Ai është i cili krijoi qiejt e tokën brenda gjashtë ditëve (fazave), e Arshi (Froni) i Tij kishte qenë (më parë) mbi ujë, që t'ju sprovojë, se cili prej jush është më vepërmirë. Nëse ti u thua: "Ju do të ringjalleni pas vdekjes!", ata që nuk besuan thonë: "Kjo (çka na thua) nuk është tjetër vetëm se magji e hapur".
WE HUWEL-LEDHI HALEKA ES-SEMAWATI WEL-’ERDE FI SITTETI ‘EJJAMIN WE KANE ‘ARSHUHU ‘ALEL-MA’I LIJEBLUWEKUM ‘EJJUKUM ‘EHSENU ‘AMELÆN WE LE’IN KULTE ‘INNEKUM MEB’UTHUNE MIN BA’DIL-MEWTI LEJEKULENNEL-LEDHINE KEFERU ‘IN HADHA ‘ILLA SIHRUN MUBINUN
8 "Nëse Ne e vonojmë ndëshkimin për një kohë të shkurtër kundër tyre, ata thonë: "Çka po e pengon atë?" Le ta dijnë se ditën kur t'u vijë, ai nuk zbrapet prej tyre, ata do t'i rrethojë ai (dënimi) me të cilin talleshin.
WE LE’IN ‘EHHARNA ‘ANHUMUL-’ADHABE ‘ILA ‘UMMETIN MA’DUDETIN LEJEKULUNNE MA JEHBISUHU ‘ELA JEWME JE’TIHIM LEJSE MESRUFÆN ‘ANHUM WE HAKA BIHIM MA KANU BIHI JESTEHZI’UN
9 Po nëse Ne ia japim njeriut ndonjë begati nga ana jonë, e pastaj e tërheqim atë prej tij, ai do të jetë i dëshpëruar dhe përbuzës.
WE LE’IN ‘EDHEKNAL-’INSANE MINNA REHMETEN THUMME NEZA’NAHA MINHU ‘INNEHU LEJE’USUN KEFURUN
10 E nëse pas të keqes që e pat goditur atë Ne dhurojmë të mira, ai do të thotë: "Kaluan të këqijat prej meje!". Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendjemadh.
WE LE’IN ‘EDHEKNAHU NA’MA’E BA’DE DERRA’E MESSET/HU LEJEKULENNE DHEHEBE ES-SEJJI’ATU ‘ANNI ‘INNEHU LEFERIHUN FEHURUN
11 Përveç atyre, të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje (të gabimeve) dhe shpërblim të madh.
‘ILLAL-LEDHINE SEBERU WE ‘AMILU ES-SALIHATI ‘ULA’IKE LEHUM MEGFIRETUN WE ‘EXHRUN KEBIRUN
12 "A mos (shpresojnë idhujtarët se) do të lëshë diçka nga ajo që t'u shpall ty (ngase u vjen rëndë ta dëgjojnë), dhe të shtrëngon zemrën tënde ajo (komunikimi i shpalljes), për shkak se ata do të thonë: "Pse të mos i ketë zbritur atij (Muhammedit) ndonjë pasuri, ose përse të mos i ketë ardhur bashkë me të ndonjë engjëll?". Ti je vetëm qortues, e All-llahu përkujdeset për çdo send.
FELE’ALLEKE TARIKUN BA’DE MA JUHA ‘ILEJKE WE DA’IKUN BIHI SEDRUKE ‘EN JEKULU LEWLA ‘UNZILE ‘ALEJHI KENZUN ‘EW XHA’E ME’AHU MELEKUN ‘INNEMA ‘ENTE NEDHIRUN WEL-LAHU ‘ALA KULLI SHEJ’IN WE KILUN
13 Apo, pse ata thonë: "Ai (Muhammedi) e trilloi atë (Kur'anin)". Thuaj: "Formuloni pra dhjetë kaptina si ai (Kur'ani) ashtu të trilluara (siç thoni ju) dhe thirrni, pos All-llahut, po qe se jeni të drejtë (çka thoni), kë të mundeni për ndihmë!"
‘EM JEKULUNE EFTERAHU KUL FE’TU BI’ASHRI SUWERIN MITHLIHI MUFTEREJATIN WE ED’U MENI ESTETA’TUM MIN DUNI ELLAHI ‘IN KUNTUM SADIKINE
14 E nëse nuk u përgjigjen juve, atëherë pra ta keni të qartë se ai (Kur'ani), është i zbritur me dijen e All-llahut dhe se nuk ka zot pos Tij. A jeni pra muslimanë?
FE’ILLEM JESTEXHIBU LEKUM FA’LEMU ‘ENNEMA ‘UNZILE BI’ILMI ELLAHI WE ‘EN LA ‘ILAHE ‘ILLA HUWE FEHEL ‘ENTUM MUSLIMUNE
15 Kush ka për qëllim jetën e kësaj bote dhe të mirat e saj, Ne do t'ua plotësojmë atyre shpërblimin e veprave të tyre në të, dhe atyre nuk do t'u mungojë gjë.
MEN KANE JURIDUL-HEJÆTE ED-DUNJA WE ZINETEHA NUWEFFI ‘ILEJHIM ‘A’MALEHUM FIHA WE HUM FIHA LA JUBHASUNE
16 Të këtillëve në botën tjetër u përket vetëm xhehennemi. Ajo që punuan dhe vepruan ata ka dështuar dhe është asgjësuar.
‘ULA’IKEL-LEDHINE LEJSE LEHUM FIL-’AHIRETI ‘ILLA EN-NARU WE HEBITE MA SENA’U FIHA WE BATILUN MA KANU JA’MELUNE
17 A ai që është (i mbështetur) në argument nga Zoti i tij dhe atë e përforcon dëshmia nga Ai, e para tij (Kur'anit) ishte (dëshmitar) libri i Musait (Tevrati) që ishte udhërrëfyes e mëshirë - (është i njëjtë me atë që ka për qëllim vetëm këtë jetë)? Të tillët (që janë në rrugë të drejtë) e besojnë (Kur'anin). E kush prej atyre grupeve e refuzuan atë, vendi i tij është zjarri. E ti (Muhammed) mos ki dyshim në te, ai është e vërtetë nga Zoti yt, në të s'ka dyshim, por shumica e njerëzve nuk e besojnë.
‘EFEMEN KANE ‘ALA BEJJINETIN MIN RABBIHI WE JETLUHU SHAHIDUN MINHU WE MIN KABLIHI KITABU MUSA ‘IMAMÆN WE REHMETEN ‘ULA’IKE JU’UMINUNE BIHI WE MEN JEKFUR BIHI MINEL-’EHZABI FALNNARU MEW’IDUHU FELA TEKUN FI MIRJETIN MINHU ‘INNEHUL-HEKKU MIN RABBIKE WE LEKINNE ‘EKTHERE EN-NASI LA JU’UMINUNE
18 E kush është më mizor se ai që trillon gënjeshtër për All-llahun? Të tillët paraqiten para Zotit të tyre, e dëshmitarët thonë: "Këta ishin të cilët gënjyen ndaj Zotit të tyre, pra mallkimi i All-llahut qoftë kundër mizorëve!"
WE MEN ‘EDHLEMU MIMMENI EFTERA ‘ALA ELLAHI KEDHIBÆN ‘ULA’IKE JU’REDUNE ‘ALA RABBIHIM WE JEKULUL-’ESH/HADU HA’UULA’L-LEDHINE KEDHEBU ‘ALA RABBIHIM ‘ELA LA’NETU ELLAHI ‘ALA EDH-DHALIMINE
19 Të cilët pengojnë nga rruga e All-llahut dhe përpiqen atë ta shtrembërojnë, mu ata janë që nuk e besojnë botën tjetër.
EL-LEDHINE JESUDDUNE ‘AN SEBILI ELLAHI WE JEBGUNEHA ‘IWEXHÆN WE HUM BIL-’AHIRETI HUM KAFIRUNE
20 Ata nuk ishin të paprekshëm në tokë (prej dënimit të Zotit), dhe ata nuk kishin mbrojtës pos All-llahut. Atyre u shumëfishohet dënimi, sepse ata nuk ishin që mund të dëgjonin dhe as nuk shikonin.
‘ULA’IKE LEM JEKUNU MU’XHIZINE FIL-’ERDI WE MA KANE LEHUM MIN DUNI ELLAHI MIN ‘EWLIJA’E JUDA’AFU LEHUMUL-’ADHABU MA KANU JESTETI’UNE ES-SEM’A WE MA KANU JUBSIRUNE
21 Ata mashtruan vetveten dhe humben prej tyre ata (idhujt) që i patën trilluar.
‘ULA’IKEL-LEDHINE HASIRU ‘ENFUSEHUM WE DELLE ‘ANHUM MA KANU JEFTERUNE
22 Është e vërtetë se ata në botën tjetër janë më të humburit.
LA XHEREME ‘ENNEHUM FIL-’AHIRETI HUMUL-’EHSERUNE
23 Ata që besuan dhe bënë vepra të mira dhe u përulën ndaj Zotit të tyre, ata janë banues të xhennetit, në të janë përgjithmonë.
‘INNEL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI WE ‘EHBETU ‘ILA RABBIHIM ‘ULA’IKE ‘ESHABUL-XHENNETI HUM FIHA HALIDUNE
24 Shembulli i gjendjes së këtyre dy grupeve është (i atyre që nuk besuan) si ai i verbëri dhe i shurdhëti dhe (i atyre që besuan) si ai që sheh dhe dëgjon. A janë në pozitë të barabartë? A nuk përkujtoni?!
METHELUL-FERIKAJNI KAL’A’MA WEL-’ESEMMI WEL-BESIRI WE ES-SEMI’I HEL JESTEWIJANI METHELÆN ‘EFELA TEDHEKKERUNE
25 Ne e patëm dërguar edhe Nuhun te populli i vet (me porosi të njëjtë si Muhammedin që t'u thotë): "Unë ju tërheq vërejtjen haptazi".
WE LEKAD ‘ERSELNA NUHÆN ‘ILA KAWMIHI ‘INNI LEKUM NEDHIRUN MUBINUN
26 "Që të mos adhuroni tjetërkë pos All-llahut, sepse unë kam frikë për dënimin tuaj në Ditën e pikëllueshme".
‘EN LA TA’BUDU ‘ILLALLAHE ‘INNI ‘EHAFU ‘ALEJKUM ‘ADHABE JEWMIN ‘ELIMIN
27 Paria që nuk besoi nga populli i tij tha: "Ne nuk të shohim ndryshe vetëm si njeri, sikurse edhe ne, ne nuk po shohim se të pasoi kush, përveç atyre që janë më të poshtërit e më mendjelehtit nga mesi ynë dhe ne nuk shohim se ju keni ndonjë vlerë mbi ne, përkundrazi, ne ju konsiderojmë gënjeshtarë!"
FEKALEL-MELE’UL-LEDHINE KEFERU MIN KAWMIHI MA NERAKE ‘ILLA BESHERÆN MITHLENA WE MA NERAKE ETTEBE’AKE ‘ILLAL-LEDHINE HUM ‘ERADHILUNA BADIJE ER-RE’JI WE MA NERA LEKUM ‘ALEJNA MIN FEDLIN BEL NEDHUNNUKUM KADHIBINE
28 (Nuhu) Tha: "O populli im, më thuani nëse unë jam i mbështetur në argument të qartë nga Zoti im dhe Ai më dha mëshirë nga ana e Tij, e juve u janë fshehur ato (argumentet ngase jeni dhëmë pas kësaj jete), a mos do t'ju detyrojmë për to (pranimin e tyre), kur ju jeni urrejtës të tyre!"
KALE JA KAWMI ‘ERE’EJTUM ‘IN KUNTU ‘ALA BEJJINETIN MIN RABBI WE ‘ATANI REHMETEN MIN ‘INDIHI FA’UMMIJET ‘ALEJKUM ‘ENULZIMUKUMUHA WE ‘ENTUM LEHA KARIHUNE
29 O populli im, unë për këtë nuk kërkoj prej jush ndonjë pasuri, shpërblimi im është vetëm tek All-llahu. Dhe unë kurrsesi nuk i largoj ata që besuan, ata janë afër Zotit të tyre; por unë ju shoh si popull që nuk dini e nuk kuptoni.
WE JAKAWMI LA ‘ES’ELUKUM ‘ALEJHI MALÆN ‘IN ‘EXHRIJE ‘ILLA ‘ALA ELLAHI WE MA ‘ENA BITARIDIL-LEDHINE ‘AMENU ‘INNEHUM MULAKU RABBIHIM WE LEKINNI ‘ERAKUM KAWMÆN TEXHHELUNE
30 O populli im, a nuk po mendoni se nëse unë i përzë ata, kush do të më mbrojë mua nga All-llahu (dënimi i Tij)?
WE JAKAWMI MEN JENSURUNI MINEL-LAHI ‘IN TEREDTUHUM ‘EFELA TEDHEKKERUNE
31 Unë nuk u them juve se tek unë janë depot e All-llahut, as nuk u them se unë e di të fshehtën, as nuk u them se unë jam engjëll, as nuk u them atyre që sytë tuaj i nënçmojnë, se All-llahu nuk u dhuroi atyre të mira. All-llahu e di më së miri se çka në shpirtrat e tyre, pse atëherë unë konsiderohem zullumqar.
WE LA ‘EKULU LEKUM ‘INDI HAZA’INU ELLAHI WE LA ‘A’LEMUL-GAJBE WE LA ‘EKULU ‘INNI MELEKUN WE LA ‘EKULU LILLEDHINE TEZDERI ‘A’JUNUKUM LEN JU’UTIJEHUMU ELLAHU HAJRÆN ELLAHU ‘A’LEMU BIMA FI ‘ENFUSIHIM ‘INNI ‘IDHÆN LEMINE EDH-DHALIMINE
32 Ata thanë: "O Nuh, ti polemizove me ne dhe e zgjate polemikën tonë. Urdhëro, e nëse flet të vërtetën, silleni pra, të na godasë ajo me çka na kërcënohesh!"
KALU JA NUHU KAD XHADELTENA FE’EKTHERTE XHIDALENA FE’TINA BIMA TA’IDUNA ‘IN KUNTE MINE ES-SADIKINE
33 Ai tha: "Atë ju sjell vetëm All-llahu, po qe se dëshiron, e ju nuk mund ta pengoni!"
KALE ‘INNEMA JE’TIKUM BIHI ELLAHU ‘IN SHA’E WE MA ‘ENTUM BIMU’XHIZINE
34 Nëse përpiqem t'ju këshilloj, po qe se All-llahu don t'ju humbë, këshilla ime nuk bën dobi. Ai është Zoti juaj dhe vetëm te Ai do të ktheheni.
WE LA JENFA’UKUM NUSHI ‘IN ‘EREDTU ‘EN ‘ENSEHE LEKUM ‘IN KANEL-LAHU JURIDU ‘EN JUGWIJEKUM HUWE REBBUKUM WE ‘ILEJHI TURXHA’UNE
35 A mos po thonë se ai e trilloi atë? Thuaj: "Nëse unë kam trilluar, atëherë ai është mëkati im, e unë jam larg nga krimet tuaja".
‘EM JEKULUNE EFTERAHU KUL ‘INI EFTEREJTUHU FE’ALEJJE ‘IXHRAMI WE ‘ENA BERI’UN MIMMA TUXHRIMUNE
36 E, Nuhut i qe shpallur: "Nuk do të besojë më askush nga populli yt, përveç atyre që kanë besuar (deri më tash), pra mos u brengos për atë që punojnë ata".
WE ‘UHIJE ‘ILA NUHIN ‘ENNEHU LEN JU’UMINE MIN KAWMIKE ‘ILLA MEN KAD ‘AMENE FELA TEBTE’IS BIMA KANU JEF’ALUNE
37 E, mbaroje anijen nën mbikëqyrjen Tonë dhe me mësimin tonë, e mos m'u drejto Mua për ata që bënë zullum, ata gjithqysh janë të përmbytur.
WE ESNA’IL-FULKE BI’A’JUNINA WE WEHJINA WE LA TUHATIBNI FIL-LEDHINE DHELEMU ‘INNEHUM MUGREKUNE
38 Dhe ai ndërtonte anijen e paria e popullit të tij, sa herë që kalonte pranë tij përqeshej me te. Ai u thoshte: "Nëse talleni me ne, edhe ne do të tallemi me ju, ashtu siç po talleni ju!"
WE JESNA’UL-FULKE WE KULLEMA MERRE ‘ALEJHI MELE’UN MIN KAWMIHI SEHIRU MINHU KALE ‘IN TESHARU MINNA FE’INNA NESHARU MINKUM KEMA TESHARUNE
39 Dhe më vonë do të kuptoni se cili do ta pësojë dënimin e turpshëm dhe mbi të cilin do të jetë dënimi i përjetshëm.
FESEWFE TA’LEMUNE MEN JE’TIHI ‘ADHABUN JUHZIHI WE JEHILLU ‘ALEJHI ‘ADHABUN MUKIMUN
40 E kur erdhi urdhri ynë (i caktuar për ndëshkim) dhe gufoi (uji) prej furrës (vend ku piqet buka), Ne i thamë: "Ngarko në të çdo krijesë nga një çift edhe familjen tënde, përveç për kë është marrë vendim i hershëm kundër tij, e (ngarkoje) edhe kush ka besuar, po përveç një pakice nuk i kishin besuar atij".
HETTA ‘IDHA XHA’E ‘EMRUNA WE FARET-TENNURU KULNA EHMIL FIHA MIN KULLIN ZEWXHEJNI ETHNEJNI WE ‘EHLEKE ‘ILLA MEN SEBEKA ‘ALEJHIL-KAWLU WE MEN ‘AMENE WE MA ‘AMENE ME’AHU ‘ILLA KALILUN
41 Dhe ai tha: "Hipni në të, me emrin e All-llahut ajo lundron dhe ndalet. Vërtet, Zoti im është që falë shumë, është mëshirues".
WE KALE ERKEBU FIHA BISMI ELLAHI MEXHRAHA WE MURSAHA ‘INNE RABBI LEGAFURUN REHIMUN
42 Ajo lundron me ta nëpër valë si kodra, e Nuhu e thirri djalin e vet, që ishtë në një vend të ndarë: "O djali im, hip bashkë me ne, e mos u bë me mohuesit!"
WE HIJE TEXHRI BIHIM FI MEWXHIN KALXHIBALI WE NADA NUHUN EBNEHU WE KANE FI MA’ZILIN JA BUNEJJE ERKEB ME’ANA WE LA TEKUN ME’AL-KAFIRINE
43 Ai (djali) tha: "Unë do të ngjitem në një kodër që do të më mbrojë nga uji (vërshimi)!" Tha: "Nuk ka sot mbrojtës prej dënimit të All-llahut, pos atë që Ai e ka mëshiruar!" Vala hyri mes tyre të dyve, e ai (djali) u mbyt në ujë.
KALE SE’AWI ‘ILA XHEBELIN JA’SIMUNI MINEL-MA’I KALE LA ‘ASIMEL-JEWME MIN ‘EMRI ELLAHI ‘ILLA MEN REHIME WE HALE BEJNEHUMAL-MEWXHU FEKANE MINEL-MUGREKINE
44 E iu pat thënë: "Oj tokë, përbije ujin tënd, dhe o qiell, ndërpreje (shiun), uji u tërhoq, urdhri u zbatua dhe ajo (anija) u ndal në (kodrën) Xhudij, e u tha: "I shkatërruar qoftë populli mizor!"
WE KILE JA ‘ERDU EBLA’I MA’EKI WE JA SEMA’U ‘EKLI’I WE GIDEL-MA’U WE KUDIJEL-’EMRU WE ESTEWET ‘ALEL-XHUDIJI WE KILE BU’DÆN LILKAWMI EDH-DHALIMINE
45 Nuhu e luti Zotin e vet, duke i thënë: "O Zoti im, djali im është i familjes sime, e premtimi Yt është i saktë, ndërsa Ti je më i drejti i të drejtëve!"
WE NADA NUHUN REBBEHU FEKALE RABBI ‘INNE EBNI MIN ‘EHLI WE ‘INNE WA’DEKEL-HEKKU WE ‘ENTE ‘EHKEMUL-HAKIMINE
46 (Zoti) Tha: "O Nuh, ai (djali) nuk ishte nga familja jote (për të cilën të premtova se do t'i shpëtoj), ai ishte punëkeq, e ti mos më kërko Mua atë që nuk di, Unë të këshilloj që të mos bëhesh nga injorantët!"
KALE JA NUHU ‘INNEHU LEJSE MIN ‘EHLIKE ‘INNEHU ‘AMELUN GAJRU SALIHIN FELA TES’ELNI MA LEJSE LEKE BIHI ‘ILMUN ‘INNI ‘A’IDHUKE ‘EN TEKUNE MINEL-XHAHILINE
47 (Nuhu) Tha: "Zoti im, unë mbështetem në mbrojtjen Tënde që të (mos) kërkoj prej Teje atë për çka nuk kam njohuri, e në qoftë se nuk më fal mua dhe nuk më mëshiron Ti, do të jem i humbur!"
KALE RABBI ‘INNI ‘A’UDHU BIKE ‘EN ‘ES’ELEKE MA LEJSE LI BIHI ‘ILMUN WE ‘ILLA TEGFIR LI WE TERHEMNI ‘EKUN MINEL-HASIRINE
48 Iu pat thënë: "O Nuh, zbarko qofsh i shpëtuar nga ana Jonë, me begati për ty dhe për një popull që është me ty. E një populli (tjetër) do t'i mundësojmë përjetime, e pastaj do t'i godasë dënimi i dhembshëm nga ana Jonë".
KILE JA NUHU EHBIT BISELAMIN MINNA WE BEREKATIN ‘ALEJKE WE ‘ALA ‘UMEMIN MIMMEN ME’AKE WE ‘UMEMUN SENUMETTI’UHUM THUMME JEMESSUHUM MINNA ‘ADHABUN ‘ELIMUN
49 Këto janë disa nga rrëfimet e panjohura (për ty), që po t'i shpallim ty, e që para këtij (Kur'anit) nuk i ke ditur as ti as populli yt. Pra, të jesh i durueshëm se përfundimi (i lavdishëm) është për të devotshmit.
TILKE MIN ‘ENBA’IL-GAJBI NUHIHA ‘ILEJKE MA KUNTE TA’LEMUHA ‘ENTE WE LA KAWMUKE MIN KABLI HADHA FASBIR ‘INNEL-’AKIBETE LILMUTTEKINE
50 Edhe tek (populli) Adi (dërguam) nga mesi tyre Hudin që tha: "O populli im adhuroni All-llahun, ju nuk keni zot tjetër pos Tij, ju vetëm po hutoheni me trillime".
WE ‘ILA ‘ADIN ‘EHAHUM HUDÆN KALE JA KAWMI A’BUDU ELLAHE MA LEKUM MIN ‘ILEHIN GAJRUHU ‘IN ‘ENTUM ‘ILLA MUFTERUNE
51 O populli im, unë për këtë nuk kërkoj prej jush ndonjë shpërblim. Shpërblimi im është vetëm prej Atij që më krijoi. A nuk po kuptoni.
JA KAWMI LA ‘ES’ELUKUM ‘ALEJHI ‘EXHRÆN ‘IN ‘EXHRIJE ‘ILLA ‘ALEL-LEDHI FETERENI ‘EFELA TA’KILUNE
52 O populli im, kërkoni falje prej Zotit tuaj dhe kthejuni Atij, Ai ju lëshon shi me bollëk, dhe fuqisë suaj i shton fuqi, e mos refuzoni e të bëheni mëkatarë!
WE JA KAWMI ESTEGFIRU REBBEKUM THUMME TUBU ‘ILEJHI JURSILI ES-SEMA’E ‘ALEJKUM MIDRARÆN WE JEZIDKUM KUWETEN ‘ILA KUWETIKUM WE LA TETEWELLEW MUXHRIMINE
53 Ata thanë: "O Hud, ti nuk na solle ndonjë argument, e ne nuk i braktisim zotat tanë për fjalën tënde dhe ne nuk të besojmë ty".
KALU JA HUDU MA XHI’TENA BIBEJJINETIN WE MA NEHNU BITARIKI ‘ALIHETINA ‘AN KAWLIKE WE MA NEHNU LEKE BIMU’UMININE
54 Ne nuk themi tjetër vetëm se dikush prej zotave tanë të ka goditur me çmendje! Ai tha: "Unë dëshmitar e kam All-llahun, e ju dëshmoni se unë jam larg nga ajo çka ju i shoqëroni".
‘IN NEKULU ‘ILLA A’TERAKE BA’DU ‘ALIHETINA BISU’IN KALE ‘INNI ‘USH/HIDU ELLAHE WE ESH/HEDU ‘ENNI BERI’UN MIMMA TUSHRIKUNE
55 (larg adhurimit) Pos Tij. Ju pra, të gjithë përpiquni kundër meje e mos më jepni afat.
MIN DUNIHI FEKIDUNI XHEMI’ÆN THUMME LA TUNDHIRUNI
56 Unë iu kam mbështetur All-llahut, Zotit tim dhe Zotit tuaj, pse nuk ka asnjë nga gjallesat, e që Ai të mos e ketë nën sundim, vërtet Zoti im është i drejtë.
‘INNI TEWEKKELTU ‘ALA ELLAHI RABBI WE RABBIKUM MA MIN DABBETIN ‘ILLA HUWE ‘AHIDHUN BINASIJETIHA ‘INNE RABBI ‘ALA SIRATIN MUSTEKIMIN
57 "Nëse kundërshtoni, unë ju kumtova atë me të cilën jamë dërguar te ju. Zoti im do t'ju zëvendësojë me një popull tjetër, Atij nuk mund t'i bëni kurrfarë dëmi. Vërtet, Zoti im është përcjellës i çdo sendi".
FE’IN TEWELLEW FEKAD ‘EBLEGTUKUM MA ‘URSILTU BIHI ‘ILEJKUM WE JESTEHLIFU RABBI KAWMÆN GAJREKUM WE LA TEDURRUNEHU SHEJ’ÆN ‘INNE RABBI ‘ALA KULLI SHEJ’IN HEFIDHUN
58 E kur arriti vendimi Ynë (për dënim), Ne me mëshirën Tonë e shpëtuam Hudin, e bashkë me të edhe ata që kishin besuar. I shpëtuam prej dënimit të rëndë.
WE LEMMA XHA’E ‘EMRUNA NEXHXHEJNA HUDÆN WEL-LEDHINE ‘AMENU ME’AHU BIREHMETIN MINNA WE NEXHXHEJNAHUM MIN ‘ADHABIN GALIDHIN
59 E ato ishin (gjurmë të gënjeshtarëve të fisit) Ad-ët, që mohuan argumentet e Zotit të tyre, kundërshtuan të dërguarin e Tij, shkuan pas urdhrit të çdo kryelarti kundërshtar.
WE TILKE ‘ADUN XHEHEDU BI’AJATI RABBIHIM WE ‘ASEW RUSULEHU WE ETTEBA’U ‘EMRE KULLI XHEBBARIN ‘ANIDIN
60 Ata u përcollën me mallkim si në këtë botë, ashtu edhe në ditën e gjykimit. Le të dihet, Adët mohuan Zotin e tyre. Qoftë i shkatërruar Adi, populli i Hudit!
WE ‘UTBI’U FI HEDHIHI ED-DUNJA LA’NETEN WE JEWMEL-KIJAMETI ‘ELA ‘INNE ‘ADÆN KEFERU REBBEHUM ‘ELA BU’DÆN LI’ADIN KAWMI HUDIN
61 Edhe te (populli) Themud e patëm dërguar njërin prej tyre, Salihun, e ai u tha: "O populli im, adhurojeni All-llahun, ju nuk keni ndonjë zot tjetër pos Tij, Ai së pari ju krijoi nga dheu dhe ju bëri banues të tij, andaj kërkoni falje prej Tij, dhe shprehni pendim te Ai. S'ka dyshim, Zoti im është afër (me mëshirë), Ai përgjigjet (lutjeve)"!
WE ‘ILA THEMUDE ‘EHAHUM SALIHÆN KALE JA KAWMI A’BUDU ELLAHE MA LEKUM MIN ‘ILEHIN GAJRUHU HUWE ‘ENSHE’EKUM MINEL-’ERDI WE ESTA’MEREKUM FIHA FASTEGFIRUHU THUMME TUBU ‘ILEJHI ‘INNE RABBI KARIBUN MUXHIBUN
62 Ata thanë: "O Salih, ti ishe shpresë jona para kësaj. Si mund të na ndalosh ta adhurojmë atë që e adhuruan prindërit tanë? Vërtet, ne jemi shumë të dyshimtë e në dilemë në atë që na thërret ti!
KALU JA SALIHU KAD KUNTE FINA MERXHUWÆN KABLE HADHA ‘ETENHANA ‘EN NA’BUDE MA JA’BUDU ‘ABA’UUNA WE ‘INNENA LEFI SHEKKIN MIMMA TED’UNA ‘ILEJHI MURIBIN
63 "O populli im, më tregoni ju, nëse unë jam (i bazuar) në argument (të qartë) nga Zoti im, dhe Ai të më ketë dhënë mua mëshirë (gradën pejgamber) nga ana e Tij, kush do të më mbrojë mua nga All-llahu, nëse unë kundërshtoj Atë? Ju nuk më shtoni tjetër vetëm humbje.
KALE JA KAWMI ‘ERE’EJTUM ‘IN KUNTU ‘ALA BEJJINETIN MIN RABBI WE ‘ATANI MINHU REHMETEN FEMEN JENSURUNI MINEL-LAHI ‘IN ‘ASEJTUHU FEMA TEZIDUNENI GAJRE TEHSIRIN
64 O populli im, kjo është deveja e All-llahut, për ju është një argument. Lereni pra, të ushqehet në tokën e All-llahut e mos e prekni me ndonjë të keqe e t'ju godasë menjëherë dënimi!
WE JA KAWMI HEDHIHI NAKATU ELLAHI LEKUM ‘AJETEN FEDHERUHA TE’KUL FI ‘ERDI ELLAHI WE LA TEMESSUHA BISU’IN FEJE’HUDHEKUM ‘ADHABUN KARIBUN
65 E megjithatë ata e therrën atë, e ai (Salihu) ju tha: "Përjetoni në vendin tuaj tri ditë, ky është caktim jo i rrejshëm!"
FE’AKARUHA FEKALE TEMETTA’U FI DARIKUM THELATHETE ‘EJJAMIN DHALIKE WA’DUN GAJRU MEKDHUBIN
66 E kur erdhi vendimi Ynë (për dënim), Ne e shpëtuam Salihun nga poshtërimi i asaj dite, e bashkë me të, edhe ata që besuan. Zoti yt është ai i fuqishmi, ngadhënjyesi.
FELEMMA XHA’E ‘EMRUNA NEXHXHEJNA SALIHÆN WEL-LEDHINE ‘AMENU ME’AHU BIREHMETIN MINNA WE MIN HIZJI JEWMI’IDHIN ‘INNE REBBEKE HUWEL-KAWIJUL-’AZIZU
67 Ndërsa ata që bënë zullum, i kapi (në ditën e katërt) krisma dhe gëdhinë kufoma (të ngrira) në vendin e tyre.
WE ‘EHADHEL-LEDHINE DHELEMU ES-SEJHETU FE’ESBEHU FI DIJARIHIM XHATHIMINE
68 (gëdhinë) Sikur të mos kishin qenë fare në të. Kuptojeni pra, (populli) Themud e mohoi Zotin e vet. Mallkimi qoftë kundër Themudit!
KE’EN LEM JEGNEW FIHA ‘ELA ‘INNE THEMUDE KEFERU REBBEHUM ‘ELA BU’DÆN LITHEMUDE
69 Edhe Ibrahimit i patën ardhur të dërguarit (engjëjt) tanë me myzhde dhe i thanë: "Selam". Ai u përgjigj: "Gjithnjë paçi selam" dhe nuk vonoi t'ju sjellë një viç të pjekur (të fërguar në gurë).
WE LEKAD XHA’ET RUSULUNA ‘IBRAHIME BIL-BUSHRA KALU SELAMÆN KALE SELAMUN FEMA LEBITHE ‘EN XHA’E BI’IXHLIN HENIDHIN
70 Kur pa se duart e tyre nuk shtrihen kah ai (viç), iu dukën të pazakonshme dhe ndjeu prej tyre njëfarë frike. Ata i thanë: "Mos u frikëso, ne jemi të dërguar te populli i Lutit".
FELEMMA RE’A ‘EJDIJEHUM LA TESILU ‘ILEJHI NEKIREHUM WE ‘EWXHESE MINHUM HIFETEN KALU LA TEHAF ‘INNA ‘URSILNA ‘ILA KAWMI LUTIN
71 E gruaja (Sare) e tij (Ibrahimit) rrinte në këmbë dhe qeshi, e Ne e përgëzuam atë me Is'hakun, e pas Is'hakut me Jakubin.
WE EMRE’ETUHU KA’IMETUN FEDEHIKET FEBESHSHERNAHA BI’ISHAKA WE MIN WERA’I ‘ISHAKA JA’KUBE
72 Ajo tha: "E mjera unë, si do të lindë unë kur jam e vjetëruar, kurse ky burri im është i shtyer më moshë, vërtet kjo është gjë e çuditshme?!".
KALET JA WEJLETA ‘E’ELIDU WE ‘ENA ‘AXHUZUN WE HEDHA BA’LI SHEJHÆN ‘INNE HADHA LESHEJ’UN ‘AXHIBUN
73 Ata i thanë: "Si, mos po çuditesh me caktimin e Zotit?" Mëshira e All-llahut dhe bekimi i Tij qoftë me ju o familje e shtëpisë (së Ibrahimit)! Vërtet, Ai është meritues për falënderim, është bamirës i madh.
KALU ‘ETA’XHEBINE MIN ‘EMRI ELLAHI REHMETU ELLAHI WE BEREKATUHU ‘ALEJKUM ‘EHLEL-BEJTI ‘INNEHU HEMIDUN MEXHIDUN
74 Pasi që Ibrahimit i kaloi frika dhe i erdhi myzhdeja, ai nisi dialog me të dërguarit tanë rreth popullit të Lutit.
FELEMMA DHEHEBE ‘AN ‘IBRAHIME ER-REW’U WE XHA’ET/HUL-BUSHRA JUXHADILUNA FI KAWMI LUTIN
75 Vërtet, Ibrahimi ishte shumë i butë, shumë i dhembshëm dhe i kthyeshëm.
‘INNE ‘IBRAHIME LEHELIMUN ‘EWWAHUN MUNIBUN
76 (engjëjt i thanë) O Ibrahim lëre këtë (dialog), urdhri i Zotit tënd tashmë ka zbritur, s'ka tjetër, ata do të përjetojnë dënim të pashmangshëm.
JA ‘IBRAHIMU ‘A’RID ‘AN HADHA ‘INNEHU KAD XHA’E ‘EMRU RABBIKE WE ‘INNEHUM ‘ATIHIM ‘ADHABUN GAJRU MERDUDIN
77 E kur të dërguarit tanë i erdhën Lutit, ai u keqësua për ta dhe u ngushtua rëndë me ardhjen e tyre e tha: "Kjo është ditë e vështirë!"
WE LEMMA XHA’ET RUSULUNA LUTÆN SI’E BIHIM WE DAKA BIHIM DHER’ÆN WE KALE HADHA JEWMUN ‘ASIBUN
78 Dhe populli i tij, që më parë bënin punë të turpshme, erdhi me nguti te ai (te Luti), e ai tha: "O populli im, qe këto bijat e mia (gratë e atij vendi), janë më të pastra për ju, kini frikë pra All-llahun e mos më turpëroni me musafirët e mi, a nuk ka ndër ju ndonjë njeri të mençur (e t'ju ndalojë nga e keqja)?"
WE XHA’EHU KAWMUHU JUHRA’UNE ‘ILEJHI WE MIN KABLU KANU JA’MELUNE ES-SEJJI’ATI KALE JA KAWMI HA’UULA’ BENATI HUNNE ‘ETHERU LEKUM FE ETTEKU ELLAHE WE LA TUHZUNI FI DEJFI ‘ELEJSE MINKUM REXHULUN RESHIDUN
79 Ata thanë: "Po ti e ke të ditur se ne nuk kemi kurrfarë lakmie në bijat tua, ti e di me siguri se çka dëshirojmë ne!"
KALU LEKAD ‘ALIMTE MA LENA FI BENATIKE MIN HEKKIN WE ‘INNEKE LETA’LEMU MA NURIDU
80 Ai tha: "Ah, sikur të kisha fuqi kundër jush (t'ju zbrapsë), ose të kisha mbështetje në ndonjë përkrahje (të fisit) të fortë!" (do t'i mbroja musafirët e mi).
KALE LEW ‘ENNE LI BIKUM KUWETEN ‘EW ‘AWI ‘ILA RUKNIN SHEDIDIN
81 (engjëjt) Thanë: "O Lut, ne jemi të dërguarit e Zotit tënd, ata (populli yt) nuk kanë për t'u afruar te ti, e ti kah fundi i natës udhëto me familjen tënde dhe askush prej jush të mos vështrojë mbrapa (familja do të shpëtojë), pos gruas sate, ajo do të jetë e goditur me çka do të goditen edhe ata. Afati i tyre është mëngjesi, a nuk është mëngjesi afër?
KALU JA LUTU ‘INNA RUSULU RABBIKE LEN JESILU ‘ILEJKE FE’ESRI BI’EHLIKE BIKIT’IN MINEL-LEJLI WE LA JELTEFIT MINKUM ‘EHEDUN ‘ILLA EMRE’ETEKE ‘INNEHU MUSIBUHA MA ‘ESABEHUM ‘INNE MEW’IDEHUMU ES-SUBHU ‘ELEJSE ES-SUBHU BIKARIBIN
82 Kur erdhi urdhri ynë, Ne përmbysëm të gjitha ato (fshatrat e tyre) duke kthyer çdo gjë nga lart poshtë, dhe mbi ta reshëm gurë të fortë pa ia nda.
FELEMMA XHA’E ‘EMRUNA XHE’ALNA ‘ALIJEHA SAFILEHA WE ‘EMTERNA ‘ALEJHA HIXHARETEN MIN SIXHXHILIN MENDUDIN
83 (gurë) Të shënuar te Zoti yt. Ai (vend) nuk është larg zullumqarëve (idhujtarëve kurejshitë).
MUSEWWEMETEN ‘INDE RABBIKE WE MA HIJE MINE EDH-DHALIMINE BIBA’IDIN
84 Edhe Medjenit (i dërguam) vëllain e tyre Shuajbin që ju tha: "O popull im, adhurojeni All-llahun, ju nuk keni zot tjetër pos Tij, mos matni as mos peshoni mangut, unë po shoh se jeni në gjendje të mirë jetësore, pra unë po frikësohem për ju nga dënimi që do t'ju përfshijë një ditë!
WE ‘ILA MEDJENE ‘EHAHUM SHU’AJBÆN KALE JA KAWMI A’BUDU ELLAHE MA LEKUM MIN ‘ILEHIN GAJRUHU WE LA TENKUSUL-MIKJA LE WEL-MIZANE ‘INNI ‘ERAKUM BIHAJRIN WE ‘INNI ‘EHAFU ‘ALEJKUM ‘ADHABE JEWMIN MUHITIN
85 O populli im, veproni drejt gjatë matjes dhe peshimit, e mos i dëmtoni njerëzit në asgjë dhe mos shkaktoni rrëmujë në tokë!
WE JA KAWMI ‘EWFUL-MIKJALE WEL-MIZANE BIL-KISTI WE LA TEBHASU EN-NASE ‘ESHJA’EHUM WE LA TA’THEW FIL-’ERDI MUFSIDINE
86 "Atë pjesë që ua lejoi All-llahu është shumë më e mirë për ju, nëse jeni besimtarë, e unë nuk jamë roje juaj!"
BEKIJETU ELLAHI HAJRUN LEKUM ‘IN KUNTUM MU’UMININE WE MA ‘ENA ‘ALEJKUM BIHEFIDHIN
87 Ata thanë: "O Shuajb, a namazi yt po të thotë të na urdhërosh që ta braktisim atë që e adhuruan prindërit tanë, ose (po të urdhëron) për të punuar në pasurinë tonë ashtu si të dëshirojmë? Vërtet, ti qenke i butë e i mençur". (Kjo ishte tallje e tyre).
KALU JA SHU’AJBU ‘ESELATUKE TE’MURUKE ‘EN NETRUKE MA JA’BUDU ‘ABA’UUNA ‘EW ‘EN NEF’ALE FI ‘EMWALINA MA NESHA’U ‘INNEKE LE’ENTEL-HELIMU ER-RESHIDU
88 "O populli im, më thuani pra nëse unë kam argumente të sigurta nga Zoti im dhe nga ana e Tij, Ai më furnizoi mua me të mira (si mund të mos ju udhëzoj në rrugë të drejtë?) Unë nuk dua t'ju kundërshtoj (duke punuar) për atë nga e cila po ju ndaloj, unë nuk dua tjetër vetëm të përmirësoj aq sa mundem, por këtë mund ta arrij vetëm me ndihmën e All-llahut, vetëm Atij iu kam mbështetur dhe vetëm te Ai jam i drejtuar!
KALE JA KAWMI ‘ERE’EJTUM ‘IN KUNTU ‘ALA BEJJINETIN MIN RABBI WE REZEKANI MINHU RIZKÆN HESENÆN WE MA ‘URIDU ‘EN ‘UHALIFEKUM ‘ILA MA ‘ENHAKUM ‘ANHU ‘IN ‘URIDU ‘ILLAL-’ISLAHE MA ESTETA’TU WE MA TEWFIKI ‘ILLA BILLAHI ‘ALEJHI TEWEKKELTU WE ‘ILEJHI ‘UNIBU
89 O populli im, kundërshtimi ndaj meje të mos u shpie (në mosbesim) që të ju gjejë ajo që e gjeti popullin e Nuhut, popullin e Hudit ose popullin e Salihut. E populli i Lutit nuk është larg prej jush.
WE JA KAWMI LA JEXHRIMENNEKUM SHIKAKI ‘EN JUSIBEKUM MITHLU MA ‘ESABE KAWME NUHIN ‘EW KAWME HUDIN ‘EW KAWME SALIHIN WE MA KAWMU LUTIN MINKUM BIBA’IDIN
90 Kërkoni falje Zotit tuaj dhe sinqerisht pendohuni ndaj Tij. Vërtet, Zoti im është mëshirues, shumë i dashur.
WE ESTEGFIRU REBBEKUM THUMME TUBU ‘ILEJHI ‘INNE RABBI REHIMUN WEDUDUN
91 Ata thanë: "O Shuajb, ne nuk po e kuptojmë shumicën nga ajo që thua dhe ne të konsiderojmë ty të dobët në mesin tonë, dhe sikur të mos ishte ai grup yti, ne do të gurëzonim ty, ngase ti nuk je i çmuar ndër ne".
KALU JA SHU’AJBU MA NEFKAHU KETHIRÆN MIMMA TEKULU WE ‘INNA LENERAKE FINA DA’IFÆN WE LEWLA REHTUKE LEREXHEMNAKE WE MA ‘ENTE ‘ALEJNA BI’AZIZIN
92 Ai tha: "O populli im, a është më i çmuar te ju farefisi im se All-llahu, që e keni hedhur Atë pas shpine? Nuk ka dyshim, Zoti im i di të gjitha ato që veproni".
KALE JA KAWMI ‘EREHTI ‘E’AZZU ‘ALEJKUM MINEL-LAHI WE ETTEHADHTUMUHU WERA’EKUM DHIHRIJÆN ‘INNE RABBI BIMA TA’MELUNE MUHITUN
93 "O populli im, veproni sa të mundeni, unë veproj, e më vonë do ta kuptoni se kush do ta pësojë atë dënim që e poshtëron dhe kush është ai rrenacak. Pritni se edhe unë së bashku me ju jam duke pritur".
WE JA KAWMI A’MELU ‘ALA MEKANETIKUM ‘INNI ‘AMILUN SEWFE TA’LEMUNE MEN JE’TIHI ‘ADHABUN JUHZIHI WE MEN HUWE KADHIBUN WE ERTEKIBU ‘INNI ME’AKUM REKIBUN
94 E kur erdhi urdhri Ynë, Ne me mëshirën tonë e shpëtuam Shuajbin dhe bashkë me të edhe ata që besuan, ndërsa zullumqarët i kapi britma e tmerri, duke gëdhirë në vendin e tyre kufoma të gjunjëzuara.
WE LEMMA XHA’E ‘EMRUNA NEXHXHEJNA SHU’AJBÆN WEL-LEDHINE ‘AMENU ME’AHU BIREHMETIN MINNA WE ‘EHADHETIL-LEDHINE DHELEMU ES-SEJHETU FE’ESBEHU FI DIJARIHIM XHATHIMINE
95 (gëdhinë) Si të mos kishin ekzistuar fare aty. Qoftë i shkatërruar Medjeni sikurse ishte shkatërruar Themudi!
KE’EN LEM JEGNEW FIHA ‘ELA BU’DÆN LIMEDJENE KEMA BA’IDET THEMUDU
96 Ne e patëm dërguar Musain me dispozitat tona dhe me mrekulli konkrete,
WE LEKAD ‘ERSELNA MUSA BI’AJATINA WE SULTANIN MUBININ
97 Te faraoni dhe rrethi i tij, e ata iu bindën urdhrit të faraonit, por urdhëri i faraonit nuk ishte mençuri.
‘ILA FIR’AWNE WE MELE’IHI FE ETTEBA’U ‘EMRE FIR’AWNE WE MA ‘EMRU FIR’AWNE BIRESHIDIN
98 Në ditën e kijametit ai (faraoni) i prinë popullit të vet dhe u fut në zjarr. Sa i shëmtuar është ai vend i ofruar.
JEKDUMU KAWMEHU JEWMEL-KIJAMETI FE’EWREDEHUMU EN-NARE WE BI’SEL-WIRDUL-MEWRUDU
99 Edhe në këtë botë ata i përcolli mallkimi, e edhe në ditën e kijametit. Sa e keqe është ajo dhuratë e dhuruar.
WE ‘UTBI’U FI HEDHIHI LA’NETEN WE JEWMEL-KIJAMETI BI’SE ER-RIFDUL-MERFUDU
100 Këto janë disa nga lajmet e vendeve që po t'i rrëfejmë ty; disa prej tyre ekzistojnë ende, e disa janë shkatërruar.
DHALIKE MIN ‘ENBA’IL-KURA NEKUSSUHU ‘ALEJKE MINHA KA’IMUN WE HESIDUN
101 Ne nuk u bëmë padrejtë atyre, por ata vetvetes i bënë padrejtë. E kur erdhi urdhri i Zotit tënd, atyre nuk u ndihmuan asgjë zotat e tyre, të cilëve u luteshin pos All-llahut, dhe nuk fituan tjetër pos shkatërrim.
WE MA DHELEMNAHUM WE LEKIN DHELEMU ‘ENFUSEHUM FEMA ‘EGNET ‘ANHUM ‘ALIHETUHUMU ELLETI JED’UNE MIN DUNI ELLAHI MIN SHEJ’IN LEMMA XHA’E ‘EMRU RABBIKE WE MA ZADUHUM GAJRE TETBIBIN
102 Ja, kështu është ndëshkimi i Zotit tënd, kur dënon vendet që janë zullumqare. Vërtet, ndëshkimi i Tij është i dhembshëm, e i ashpër.
WE KEDHELIKE ‘EHDHU RABBIKE ‘IDHA ‘EHADHEL-KURA WE HIJE DHALIMETUN ‘INNE ‘EHDHEHU ‘ELIMUN SHEDIDUN
103 Në këto (rrëfime) me të vërtetë ka një përvojë për atë që i frikësohet dënimit të botës tjetër. Ajo është ditë e tubimit të njerëzve dhe ajo është ditë dëshmuese.
‘INNE FI DHALIKE LE’AJETEN LIMEN HAFE ‘ADHABEL-’AHIRETI DHALIKE JEWMUN MEXHMU’UN LEHU EN-NASU WE DHELIKE JEWMUN MESH/HUDUN
104 Dhe atë (ditë) nuk e shtyejmë vetëm deri në një afat që është i caktuar.
WE MA NU’UEHHIRUHU ‘ILLA LI’XHELIN MA’DUDIN
105 E kur të vijë ajo ditë, askush nuk do të flasë, pos me lejen e Tij, e prej tyre (të tubuarve), ka fatzi dhe fatbardhë.
JEWME JE’TI LA TEKELLEMU NEFSUN ‘ILLA BI’IDHNIHI FEMINHUM SHEKIJUN WE SA’IDUN
106 E për sa u përket atyre fatkëqinjëve, ata janë në zjarr, aty ata kanë dihatje, kërhamzë të vështirë (në frymëmarrje).
FE’EMMAL-LEDHINE SHEKU FEFI EN-NARI LEHUM FIHA ZEFIRUN WE SHEHIKUN
107 Aty janë përgjithmonë, sa të jenë qiejt dhe toka, përveç atë çka do Zoti yt, vërtet Zoti yt punon çka dëshiron.
HALIDINE FIHA MA DAMETI ES-SEMAWATU WEL-’ERDU ‘ILLA MA SHA’E REBBUKE ‘INNE REBBEKE FA’’ALUN LIMA JURIDU
108 E për sa u përket atyre fatmirëve, ata jan në xhennet përgjithmonë, sa të jenë qiejt dhe toka, përveç atë çka do Zoti yt (All-llahu ju dhuron) shpërblim të pakëputur.
WE ‘EMMAL-LEDHINE SU’IDU FEFIL-XHENNETI HALIDINE FIHA MA DAMETI ES-SEMAWATU WEL-’ERDU ‘ILLA MA SHA’E REBBUKE ‘ATA’EN GAJRE MEXHDHUDHIN
109 Për adhurimin që bëjnë këta (idhujtarët), ti mos ki dyshim (se është i kotë). Nuk adhurojnë tjetër vetëm si adhuronin më parë prindërit e tyre, e Ne do t'ua japim pjesën e tyre pa mangësi.
FELA TEKU FI MIRJETIN MIMMA JA’BUDU HA’UULA’ MA JA’BUDUNE ‘ILLA KEMA JA’BUDU ‘ABA’UUHUM MIN KABLU WE ‘INNA LEMUWEFFUHUM NESIBEHUM GAJRE MENKUSIN
110 Ne edhe Musait i patëm dhënë librin, e u bë përçarje rreth tij, e sikur të mos ishte vendimi i Zotit tënd i përcaktuar më herët, me siguri do të kryhej (dënimi kundër tyre). Vërtet, ata (populli yt) kanë shprehur dyshim rreth tij.
WE LEKAD ‘ATEJNA MUSAL-KITABE FAHTULIFE FIHI WE LEWLA KELIMETUN SEBEKAT MIN RABBIKE LEKUDIJE BEJNEHUM WE ‘INNEHUM LEFI SHEKKIN MINHU MURIBIN
111 S'ka tjetër, vetëm se secilit prej tyre Zoti yt do t'u përmbushë veprat e tyre, se Ai është i njohur hollësisht për atë që veprojnë.
WE ‘INNE KULLA LEMMA LEJUWEFFIJENNEHUM REBBUKE ‘A’MALEHUM ‘INNEHU BIMA JA’MELUNE HABIRUN
112 Ti (Muhammed) përqëndrohu vendosmërisht ashtu si je i urdhëruar, e bashkë me ty edhe ata që u penduan (prej idhujtarisë), e mos tejkaloni (kufijtë e caktuar), se më të vërtetë Ai është shikues i asaj që veproni.
FASTEKIM KEMA ‘UMIRTE WE MEN TABE ME’AKE WE LA TETGAW ‘INNEHU BIMA TA’MELUNE BESIRUN
113 Dhe mos anoni kah ata që bënë zullum, e për atë shkak t'ju kapë zjarri, sepse përveç All-llahut nuk keni mbrojtës, e mbeteni të pandihmuar.
WE LA TERKENU ‘ILAL-LEDHINE DHELEMU FETEMESSEKUMU EN-NARU WE MA LEKUM MIN DUNI ELLAHI MIN ‘EWLIJA’E THUMME LA TUNSERUNE
114 Dhe fale namazin në dy skajet e ditës, e edhe në orët e afërta (me ditën) të natës. S'ka dyshim se veprat e mira i shlyejnë ato të këqijat. Kjo është një këshillë për ata që pranojnë këshillat.
WE ‘EKIMI ES-SELÆTE TEREFEJI EN-NEHARI WE ZULEFÆN MINEL-LEJLI ‘INNEL-HESENATI JUDH/HIBNE ES-SEJJI’ATI DHALIKE DHIKRA LILDHDHAKIRINE
115 Dhe ti, jij i durueshëm, se All-llahu nuk ua humb shpërblimin bamirësve.
WE ESBIR FE’INNALL-LLAHE LA JUDI’U ‘EXHREL-MUHSININE
116 E përse të mos ketë pasur nga breznitë që ishin para jush, të zotët e mendjes e të nderit që t'i ndalonin çrregullimin e kaosin në tokë, përveç një pakice, të cilët i shpëtuam (ngase u frenuan nga të këqijat), e ata që ishin mizorë u dhanë pas kënaqësive si të shfrenuar, duke vazhduar të jenë mëkatarë.
FELEWLA KANE MINEL-KURUNI MIN KABLIKUM ‘ULU BEKIJETIN JENHEWNE ‘ANIL-FESADI FIL-’ERDI ‘ILLA KALILÆN MIMMEN ‘ENXHEJNA MINHUM WE ETTEBE’AL-LEDHINE DHELEMU MA ‘UTRIFU FIHI WE KANU MUXHRIMINE
117 E Zoti yt nuk është që të shkatërrojë mizorisht vendet, nëse banorët e tyre janë punëmirë.
WE MA KANE REBBUKE LIJUHLIKEL-KURA BIDHULMIN WE ‘EHLUHA MUSLIHUNE
118 Sikur të dëshironte Zoti yt, do t'i bënte njerëzit të një feje (por nuk dëshiroi, Ai e di pse). Ata vazhdimisht janë në kundërshtime (mes vete),
WE LEW SHA’E REBBUKE LEXHE’ALE EN-NASE ‘UMMETEN WAHIDETEN WE LA JEZALUNE MUHTELIFINE
119 Përveç atij që e mëshiroi Zoti yt. Po për këtë edhe i krijoi ata. Fjala e Zotit tënd: "Gjithsesi do ta mbushë xhehennemin me të gjithë exhinët dhe njerëzit", ka marrë fund (është plotësuar).
‘ILLA MEN REHIME REBBUKE WE LIDHELIKE HALEKAHUM WE TEMMET KELIMETU RABBIKE LE’EMLE’ENNE XHEHENNEME MINEL-XHINNETI WE EN-NASI ‘EXHMA’INE
120 Të gjitha këto që t'i rrëfyem ty nga lajmet e pejgamberëve, janë që ta forcojnë zemrën tënde, dhe në to të ka ardhur e vërteta e këshilla, si dhe përkujtime për besimtarët.
WE KULLÆN NEKUSSU ‘ALEJKE MIN ‘ENBA’I ER-RUSULI MA NUTHEBBITU BIHI FU’UADEKE WE XHA’EKE FI HEDHIHIL-HEKKU WE MEW’IDHETUN WE DHIKRA LILMU’UMININE
121 E atyre që nuk besojnë thuaju: "Veproni sa të mundeni në atë të tuajën, edhe ne jemi duke vepruar".
WE KUL LILLEDHINE LA JU’UMINUNE A’MELU ‘ALA MEKANETIKUM ‘INNA ‘AMILUNE
122 Ju pritni (ç'do të na gjejë neve), edhe ne jemi duke pritur (se ç'do t'ju gjejë juve).
WE ENTEDHIRU ‘INNA MUNTEDHIRUNE
123 Vetëm All-llahut i takon dija për fshehtësitë e qiejve dhe të tokës, çdo çështje i kthehet (në kompetencë) vetëm Atij, pra adhuroje Atë, mbështetu tek Ai, se Zoti yt nuk është i panjohur për atë që veproni.
WE LILLEHI GAJBU ES-SEMAWATI WEL-’ERDI WE ‘ILEJHI JURXHA’UL-’EMRU KULLUHU FA’BUD/HU WE TEWEKKEL ‘ALEJHI WE MA REBBUKE BIGAFILIN ‘AMMA TA’MELUNE