Surja Kafirun indeksuar me numër 109 , numri i ajeteve 6
1 Thuaj: “O ju jobesimtarë!"
KUL JA ‘EJJUHAL-KAFIRUNE
2 Unë nuk adhuroj atë që ju e adhuroni!
LA ‘A’BUDU MA TA’BUDUNE
3 As ju nuk jeni adhurues të Atij që unë e adhuroj!
WE LA ‘ENTUM ‘ABIDUNE MA ‘A’BUDU
4 Dhe unë kurrë nuk do të jem adhurues i asaj që ju adhuroni!
WE LA ‘ENA ‘ABIDUN MA ‘ABEDTTUM
5 Por edhe ju nuk do të jeni adhurues të Atij që unë e adhuroj!
WE LA ‘ENTUM ‘ABIDUNE MA ‘A’BUDU
6 Ju keni fenë tuaj (që i përmbaheni), e unë kam fenë time (që i përmbahem)!
LEKUM DINUKUM WE LIJE DINI