Surja Kevther indeksuar me numër 108 , numri i ajeteve 3
1 Ne, vërtet, të dhamë ty shumë të mira.
‘INNA ‘A’TEJNAKEL-KEWTHERE
2 Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd!
FESELLI LIREBBIKE WE ENHER
3 E s'ka dyshim se urrejtësi yt është farësosur.
‘INNE SHANI’EKE HUWEL-’EBTERU