Surja Maun indeksuar me numër 107 , numri i ajeteve 7
1 A e ke parë ti (a e sheh) atë, që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër?
‘ERE’EJTEL-LEDHI JUKEDHDHIBU BID-DINI
2 Po ai është që e përzë në mënyrë të vrazhdë bonjakun.
FEDHALIKEL-LEDHI JEDU’’UL-JETIME
3 Dhe që nuk nxit për ta ushqyer të varfërin.
WE LA JEHUDDU ‘ALA TA’AMIL-MISKINI
4 Pra shkatërrim është për ata që falen,
FEWEJLUN LILMUSELLINE
5 Të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm.
EL-LEDHINE HUM ‘AN SELATIHIM SAHUNE
6 Ata që vetëm shtiren (sa për sy e faqe).
EL-LEDHINE HUM JURA’UNE
7 Dhe nuk japin as sendin më të vogël (as hua).
WE JEMNA’UNEL-MA’UNE