Surja Kurejsh indeksuar me numër 106 , numri i ajeteve 4
1 Për hir të garantimit që e gëzojnë kurejshitët!
LI’ILAFI KUREJSHIN
2 Garantimin e udhëtimit të tyre të lirë dimrit dhe verës!
‘ILAFIHIM RIHLETE ESH-SHITA’I WE ES-SEJFI
3 Pra, le ta adhurojnë Zotin e kësaj shtëpie,
FELJA’BUDU REBBE HADHAL-BEJTI
4 I cili i ushqeu pas urisë dhe i siguroi prej çdo frike!
EL-LEDHI ‘ET’AMEHUM MIN XHU’IN WE ‘AMENEHUM MIN HAWFIN