Surja Asr indeksuar me numër 103 , numri i ajeteve 3
1 Pasha kohën!
WEL-’ASRI
2 Nuk ka dyshim se njeriu është në një humbje të sigurt.
‘INNEL-’INSANE LEFI HUSRIN
3 Me përjashtim të atyre që besuan, që bënë vepra të mira, që porositën njëri-tjetrin t'i përmbahen të vërtetës dhe që këshilluan njëri-tjetrin të jenë të durueshëm.
‘ILLAL-LEDHINE ‘AMENU WE ‘AMILU ES-SALIHATI WE TEWASEW BIL-HEKKI WE TEWASEW BIS-SEBRI