Surja Tekathur indeksuar me numër 102 , numri i ajeteve 8
1 Juve u preokupoi përpjekja për shumimin (e pasurisë, të fëmijëve, të pozitës)!
‘ELHAKUMUT-TEKATHURU
2 Derisa të mos i vizitoni varrezat (të bëheni banues të tyre - të vdisni).
HETTA ZURTUMUL-MEKABIRE
3 Jo, nuk është ashtu! Gjithsesi këtë do ta kuptoni më vonë!
KELLA SEWFE TA’LEMUNE
4 Përsëri jo, jeni gabim! Më vonë do ta kuptoni!
THUMME KELLA SEWFE TA’LEMUNE
5 Jo, pse, sikur ta dinit me një dije të sigurt (nuk do të bënit ashtu).
KELLA LEW TA’LEMUNE ‘ILMEL-JEKINI
6 Ju patjetër do ta shihni xhehennemin.
LETEREWUNNEL-XHEHIME
7 Madje atë do ta shihni të bindur plotësisht.
THUMME LETEREWUNNEHA ‘AJNEL-JEKINI
8 Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat (e Dunjas).
THUMME LETUS’ELUNNE JEWME’IDHIN ‘ANI EN-NA’IMI