Lista e kategorive nga Libri rijadus-salihin

 1. SINQERITETI DHE NIJETI (QËLLIMI) NË TË GJITHA VEPRAT DHE FJALËT E HAPTA DHE TË FSHEHTA
 2. TEUBEJA - ISTIGFARI (PENDIMI DHE KËRKIMI I FALJES SË MËKATEVE)
 3. DURIMI - QËNDRESA (SABRI)
 4. SINQERITETI (SIDKU)
 5. VETËKONTROLLIMI (EL-MURAKABE)
 6. DEVOTSHMËRIA (ET-TAKUA)
 7. BINDJA (JEKÎN) DHE MBËSHTETJA (TEVEKKUL)
 8. DREJTËSIA - KORREKTËSIA (ISTIKAMEJA)
 9. MEDITIMI PËR MADHËRINË E KRIJESAVE TË ALL-LLAHUT
 10. INKURAJIMI I NDËRSJELLË PËR VEPRA TË MIRA DHE NXITJA E ATIJ QË IA KA MËSYER NJË VEPRE TË MIRË
 11. PËRPJEKJA, MUNDIMI, LUFTIMI (EL-MUXHAHEDE)
 12. NXITJA E SHTIMIT TË MIRËSIVE NË MBARIMTË JETËS
 13. SHUMËSIA E RRUGËVE PËR BAMIRËSI
 14. MATURIA NË DËGJUESHMËRI
 15. RUAJTJA E VEPRAVE (FETARE)
 16. URDHËRESA E RUAJTJES SË SUNETIT DHE ADABEVE TË TIJ
 17. PËRKUSHTIMI NDAJ VENDIMIT TË ALL-LLAHUT
 18. NDALIMI I BID’ATEVE DHE I SHFAQJES SË RISIVE (NË FE)
 19. PËR ATË QË FUT SHPREHI TË MIRA A TË KËQIJA
 20. UDHËZIMI NË TË MIRË DHE THIRRJA NË UDHËZIM A NË LAJTHITJE
 21. NDIHMA RECIPROKE NË BAMIRËSI DHE DEVOTSHMËRI
 22. KËSHILLIMI (NASIHATI)
 23. URDHËRIMI PËR TË MIRË DHE NDALIMI NGA E KEQJA
 24. ASHPËRSIA E DËNIMIT PËR ATË QË URDHËRON PËR TË MIRË OSE NDALON NGA E KEQJA, POR VEPRAT I KA NË KUNDËRSHTIM ME FJALËT
 25. URDHËRESA PËR TA PËRMBUSHUR EMANETIN
 26. NDALIMI I DHUNËS DHE URDHRI PËR PENGIMIN E SAJ
 27. MADHËRIMI I SHEJTËRIVE TË MUSLIMANËVE, SHPJEGIMI I TË DREJTAVE TË TYRE SI DHE KUJDESI DHE MËSHIRA NDAJ TYRE
 28. MBULIMI I TURPEVE TË MUSLIMANËVE DHE NDALIMI I PËRHAPJES SË TYRE PA NDONJË ARSYE TË DOMOSDOSHME
 29. PËRMBUSHJA E NEVOJAVE TË MUSLIMANËVE
 30. NDËRMJETËSIMI-NDËRHYRJA (SHEFA’ATI)
 31. VENDOSJA E RREGULLIT DHE E QETËSISË (PAJTIMI) NË MES NJERËZVE
 32. VLERA E TË DOBTËVE, TË VARFËRVE DHE TË HUMBURVE
 33. PËRZEMËRSIA NDAJ BONJAKËVE, NDAJ VAJZAVE, TË GJITHË TË DOBTËVE, TË VARFËRVE, TË DËSHPËRUARVE DHE BAMIRËSIA, MËSHIRA DHE KUJDESI NDAJ TYRE
 34. REKOMANDIMI PËR KUJDES NDAJ GRAVE
 35. DETYRAT E GRUAS NDAJ BURRIT
 36. FURNIZIMI I FAMILJES
 37. HARXHIMI I GJËRAVE TË DASHURA DHE TË MIRA
 38. DOMOSDOSHMËRIA E URDHËRIMIT TË FAMILJES, FËMIJËVE DHE TË GJITHË ATYRE NËN KUJDES PËR DËGJUESHMËRI NDAJ ALL-LLAHUT, NDALIMI I TYRE NGA MOSDËGJUESHMËRIA DHE EDUKIMI E PENGIMI NGA KRYERJA E TË NDALUARAVE
 39. E DREJTA E FQINJIT DHE POROSIA PËR TË
 40. BAMIRËSIA NDAJ PRINDËRVE DHE FAREFISIT
 41. NDALIMI I KEQTRAJTIMIT TË PRINDËRVE DHE I NDËRPRERJES SË LIDHJEVE FAREFISNORE
 42. VLERA E BAMIRËSISË NDAJ MIQVE TË PRINDËRVE, MIQVE TË TË AFËRMVE, TË BASHKËSHORTES DHE TË TJERËVE
 43. RESPEKTI NDAJ FAMILJES SË TË DËRGUARIT TË ALL-LLAHUT SAL-LALL-LLAHU ALEJHI VE SEL-LEM. DHE SQARIMI I VLERËS SË TYRE
 44. NDERIMI I DIJETARËVE (ISLAMË), TË VJETËRVE DHE TË DALLUARVE, DHËNIA E PËRPARËSIVE ATYRE PARA TË TJERËVE, LARTËSIMI I TUBIMEVE TË TYRE DHE SHFAQJA E GRADËS SË TYRE
 45. VIZITA E NJERËZVE TË MIRË, QËNDRIMI ME TA, SHOQËRIMI DHE DASHURIA E TYRE, THIRRJA E TYRE PËR VIZITË, PËR T’U LUTUR PËR TY DHE VIZITA E VENDEVE TË RËNDËSISHME (ISLAME)
 46. RËNDËSIA E DASHURISË NË EMËR TË ALL-LLAHUT DHE INKURAJIMI I SAJ, PASTAJ INFORMIMI I NJERIUT TË DASHUR SE E DO DHE ÇKA I THOTË ATIJ KUR TË MËSOJË PËR KËTË
 47. SHENJAT E DASHURISË SË ALL-LLAHUT TË MADHËRUAR NDAJ ROBIT, INKURAJIMI PËR T’U PAJISUR ME KËTË CILËSI DHE PËR ANGAZHIM NË FITIMIN E SAJ
 48. TËRHEQJA E VËREJTJES (PËR KUJDES) NGA OFENDIMI I NJERËZVE TË MIRË, TË DOBTËVE DHE TË VARFËRVE
 49. APLIKIMI I GJYKIMEVE NJERËZORE PËR VEPRAT E JASHTME, KURSE TË FSHEHTAT JANË NË KOMPETENCË TË ALL-LLAHUT
 50. FRIKA (HAUF)
 51. SHPRESA (ERR-RREXH’A)
 52. RËNDËSIA - VLERA E SHPRESËS
 53. BASHKIMI MES FRIKËS DHE SHPRESËS
 54. RËNDËSIA E TË QARIT NGA FRIKA E ALL-LLAHUT TË MADHËRUAR DHE NGA MALLI PËR TË
 55. VLERA E JETËS ASKETE (ZUHD) NË KËTË BOTË, INKURAJIMI PËR T’U KËNAQUR ME PAK DHE VLERA E VARFËRISË
 56. VLERA E URISË, E JETËS MODESTE DHE VLERA E MODESTISË NË NGRËNIE, PIRJE, VESHMBATHJE DHE NË DËFRIMET E TJERA TË SHPIRTIT SI DHE BRAKTISJA E KËNAQËSIVE
 57. MODESTIA, THJESHTËSIA DHE EKONOMIZIMI NË JETESË DHE NË SHPENZIME SI DHE QORTIMI I LYPJES PA NEVOJË
 58. INKURAJIMI I NGRËNIES NGA PUNA E DORËS SË TIJ DHE RUAJTJA NGA LYPJA DHE EKSPOZIMI I PRANIMIT TË NDIHMAVE
 59. BUJARIA, ZEMËRGJERËSIA DHE SHPENZIMI NË VEPRA TË MIRA DUKE QENË I BINDUR NË ALL-LLAHUN E MADHËRUAR
 60. ALTRUIZMI DHE JOEGOIZMI
 61. VLERA E PASURISË SË ATIJ QË ËSHTË FALËNDERUES (ALL-LLAHUN), I CILI E FITON DHE E SHPENZON PASURINË SIÇ ËSHTË PARAPARË (FETARISHT)
 62. PËRKUJTIMI I VDEKJES DHE SHKURTIMI I SHPRESËS
 63. PREFERIMI I VIZITËS SË VARREZAVE PËR MASHKUJ DHE ÇKA THOTË VIZITORI
 64. MOSPREFERIMI I DËSHIRËS TË VDEKJES PËR SHKAK TË NDONJË FATKEQËSIE QË E GODET NJERIUN, PËRVEÇ NËSE BËHET NGA FRIKA E SPEKULLIMEVE NË FE
 65. PËRKUSHTIMI - DEVOTSHMËRIA DHE LARGIMI I DYSHIMEVE
 66. PREFERIMI I IZOLIMIT NGA DEVIJIMI I NJERËZVE GJATË KOHËS APO FRIKA PREJ ÇRREGULLIMEVE NË FE, RËNIA NË HARAM DHE NË GJËRA TË TJERA TË DYSHIMTA
 67. VLERA E SHOQËRIMIT ME NJERËZ, SHKUARJA NË TUBIMET DHE XHEMATET E TYRE, NË VENDET E MIRËSISË, NË TUBIMET E MËSIMIT DHE TË DHIKRIT ME TA, VIZITA E TË SËMURËVE TË TYRE, SHKUARJA NË XHENAZET E TYRE, NDIHMA E TË NEVOJSHMËVE, UDHËZIMI I TË PADISHMËVE DHE DOBI TË TJERA PËR ATË QË ËSHTË NË GJENDJE TË URDHËROJË PËR TË MIRË DHE TË NDALOJË NGA E KEQJA, PËRMBAJTJA E VETVETES NGA MUNDIMI (TË TJERËT) DHE DURIMI NË MUNDIME (NGA TË TJERËT)
 68. PËRULËSIA DHE AFËRSIA NDAJ BESIMTARËVE
 69. NDALIMI I MENDJEMADHËSISË DHE VETKËNAQËSISË
 70. KARAKTERI - MORALI I MIRË
 71. PËR URTËSINË, TOLERANCËN DHE BUTËSINË
 72. KËRKIMI I FALJES DHE LARGIMI NGA INJORANTËT
 73. TOLERIMI I SHQETËSIMIT
 74. HIDHËRIMI NDAJ MOSPËRFILLJES SË LIGJEVE TË SHERIATIT DHE PËRKRAHJA E FESË SË ALL-LLAHUT
 75. OBLIGIMI I SUNDUESVE QË TË SILLEN MIRË ME SHTETASIT E TYRE
 76. PËR VALIUN (SUNDUESIN) E DREJTË
 77. URDHËROHET DËGJUESHMËRIA E UDHËHEQËSVE NË TË MIRA, NDËRSA NDALOHET DËGJUESHMËRIA E TYRE NË TË KËQIJA
 78. NDALIMI I KËRKIMIT TË VENDEVE UDHËHEQËSE, PREFEROHET LARGIMI NGA VENDET UDHËHE-QËSE, NËSE KËTË NUK E KËRKON NEVOJA
 79. TËRHEQJA E VËREJTJES SUNDUESVE, QË TË KENË KUJDES NË ZGJEDHJEN E BASHKËPUNËTORËVE TË MIRË DHE T’U RUHEN ATYRE QË NUK JANË TË VYESHËM
 80. NDALOHET VENDOSJA NË VENDET UDHËHEQËSE, GJYKATAT DHE TË NGJASHME ME TO, E PERSONAVE QË I KËRKOJNË OSE I LAKMOJNË KËTO POZITA
 81. PËR TURPËRIMIN, VLERËN E TIJ DHE NXITJA PËR PASURIMIN ME TË
 82. PËR RUAJTJEN E SEKRETIT
 83. PËR REALIZIMIN E OBLIGIMIT DHE PËRMBUSHJEN E PREMTIMIT
 84. PËR VAZHDUESHMËRINË E TRADITAVE TË MIRA
 85. PREFEROHET QË GJATË TAKIMIT ME NJERËZ TË JESH I HARESHËM DHE I DASHUR SI ME FJALË ASHTU EDHE ME QËNDRIMIN PERSONAL
 86. TË FOLURIT E QARTË DHE T’I SHPJEGOHET BASHKËBISEDUESIT
 87. DËGJIMI I BISEDËS SË BASHKËBISEDUESIT QË ËSHTË E NDALUAR SI DHE HESHTJA DHE PREZENTIMI I KUVENDIT TË DIJETARIT ËSHTË PREJ OBLIGIMEVE FETARE
 88. PËR PREDIKIMIN DHE MATURINË NË TË
 89. DINJITETI DHE URTËSIA (MENÇURIA)
 90. ARDHJA NË NAMAZ, NË MËSIM DHE NGJASHËM ME TO PREJ IBADETEVE ME DINJITET DHE QETËSI, PA NGUTI ËSHTË VIRTYT FETAR
 91. NDERIMI I MUSAFIRIT ËSHTË VIRTYT FETAR
 92. PËRGËZIMI DHE URIMI JANË VIRTYT FETAR
 93. PËRSHËNDETJA ME MIKUN DHE POROSIA PARA NDARJES PËR SHKAK TË UDHËTIMIT OSE PËR DIÇKA TJETËR, LUTJA PËR TË SI DHE KËRKIMI I LUTJES PREJ TIJ
 94. PËR UDHËZIMIN DHE KËSHILLIMIN
 95. SHKUARJA NË NAMAZIN E BAJRAMIT, NË VIZITË TË TË SËMURIT, HAXHIUT, GAZIUT-LUFTËTARIT, NË XHENAZE SI DHE TË NGJASHME ME TO, NË NJË RRUGË, NDËRSA KTHIMI NGA KËTO TË BËHET NË DREJTIME TË TJERA, PËR SHKAK TË SHTIMIT TË VENDEVE NË TË CILAT BËHET IBADET
 96. NË CILAT PUNË KANË PËRPARËSI PJESËT E DJATHTA E NË CILAT PJESËT E MAJTA TË TRUPIT
 97. FILLIMI ME EMRIN E ALL-LLAHUT DHE MBARIMI ME FALËNDERIMIN E TIJ
 98. NËNÇMIMI I USHQIMIT ËSHTË I PALEJUESHËM, ANDAJ PREFEROHET LAVDIMI I TIJ
 99. I FTUARI NË ZIAFET ËSHTË I DETZRUAR TA LAJMËROJ TË PAFTUARIN TË CILIN E KA MARRË ME VETE DHE TË KËRKOJ LEJE
 100. OBLIGIMI I NGRËNIES PARA VETES SI DHE I SJELLJES SË MIRË GJATË USHQIMIT
 101. NDALIMI I NGRËNIES SË DY HURMAVE NË TË NJËJTËN KOHË KUR HAHET NË SHOQËRI
 102. URDHËROHET NGRËNIA PREJ SKAJIT TË ENËS, NDËRSA NDALOHET FILLIMI I NGRËNIES PREJ MESIT TË SAJ
 103. PËR MOSPREFERIMIN E NGRËNIES DUKE QENË I MBËSHTETUR
 104. MUSTEHABET DHE EDUKATA E TË NGRËNIES
 105. EDUKATA DHE SJELLJA GJATË PIJES
 106. PËR MEKRUHET (QORTIMET) PARA PIJES
 107. FRYERJA NË ENËN ME UJË ËSHTË E NDALUAR
 108. PIRJA ULUR ËSHTË MË E MIRË, POR LEJOHET EDHE PIRJA NË KËMBË
 109. PREFEROHET QË UJËDHËNËSI TË PIJË I FUNDIT
 110. ENËT PËR PIJE
 111. Ç’RROBA DHE Ç’NGJYRA PREFEROHEN TË VISHEN
 112. PËR GJATËSINË E KËMISHËS, MËNGËVE, IZARIT, ANËVE TË ÇALLMËS DHE NDALIMIN E ZGJATJES PËR SHKAK TË MENDJEMADHËSISË
 113. NUK ËSHTË MIRË TË STOLISEN RROBAT
 114. MUSTEHAB ËSHTË VESHJA ME MATURI
 115. PËR NDALIMIN E VESHJES SË MESHKUJVE ME RROBA TË MËNDAFSHTA DHE ULJEN NË VENDIN E SHTRUAR ME MËNDAFSH, SI DHE LEJIMIN E RROBAVE TË MËNDAFSHTA PËR FEMRA
 116. LEJOHET VESHJA E MËNDAFSHIT PËR TË ZGJEBOSURIT
 117. NDALOHET SHTRUARJA E LËKURËS SË TIGRAVE, HIPJA DHE ULJA MBI TË
 118. PËR EDUKATËN E TË FJETURIT DHE TË NDENJURIT SHTRIRË
 119. SHTRIRJA NË SHPINË, VËNIA E KËMBËS MBI KËMBË ETJ.
 120. MIRËSJELLJA NË TUBIM DHE EDUKATA E TË ULURIT
 121. ËNDRRAT DHE LIDHUR ME TO
 122. PËR VLERËN E SELAMIT DHE PËRHAPJEN E TIJ
 123. SI DUHET TË JEPET SELAMI
 124. EDUKATA E SELAMIT
 125. PËRSËRITJA E SELAMIT ËSHTË MUSTEHAB ME PERSONIN TË CILIN E TAKON PAS NDARJES, NËSE PERSONI HYN DHE DEL NË TË NJËJTËN KOHË, APO NËSE I NDAN NDONJË DRU APO DIÇKA E NGJASHME...
 126. DHËNIA E SELAMIT PARA HYRJES NË SHTËPI
 127. PËRSHËNDETJA E BURRIT ME GRUAN E VET DHE TË AFËRMIT E TIJ, SI DHE PËRSHËNDETJA E GRAVE TË TJERA ME TË CILAT NUK KA KURRFARË LIDHJE. PËRSHËNDETJA E TYRE ËSHTË E KUSHTËZUAR ME SIGURIMIN QË TË MOS VIHET DERI TE FITNEJA
 128. NDALIMI I PËRSHËNDETJES SË JOMUSLIMANËVE DHE PRANIMI I PËRSHËNDETJES SË TYRE ME SELAM, PËRSHËNDETJA ME SELAM NË NJË GRUP NË TË CILIN KA MUSLIMANË DHE JOMUSLIMANË
 129. PËRSHËNDETJA E TË PRANISHMËVE PARA LARGIMIT NGA TUBIMI
 130. KËRKIMI I LEJES PËR HYRJE NË SHTËPI
 131. MËNYRA E PARAQITJES PARA SE TË KËRKOHET LEJE PREJ DIKUJT DHE DHËNIA E TË DHËNAVE TË PËRGJITHSHME SI EMRI DHE MBIEMRI, E JO VETËM “UNË” APO TË NGJASHME ME TO
 132. KËRKIMI I SHËNDETIT PËR ATË QË TESHTIN ME FJALË ADEKUATE NË RASTIN ADEKUAT
 133. MUSTEHAB ËSHTË PËRSHËNDETJA ME SHTRËNGIMIN E DUARVE, BUZËQESHJE DHE PUTHJEN E DORËS SË NJERIUT TË MIRË
 134. PËR VIZITËN E TË SËMURIT
 135. DUAJA PËR TË SËMURIN PARA VIZITËS
 136. PËR PYETJEN E FAMILJES SË TË SËMURIT PËR GJENDJEN E TIJ
 137. MUSTEHAB ËSHTË TË POROSITET FAMILJA E TË SËMURIT DHE AI QË SHËRBEN QË TË SILLEN MIRË NDAJ TIJ
 138. Ç'THUHET KUR TË MBULOHET I VDEKURI
 139. BISEDA TEK I VDEKURI DHE SHPREHJA E NGUSHËLLIMIT
 140. LEJOHET TË QARËT PAS TË VDEKURIT PA VAJTUAR
 141. PËRMBAJTJA NGA TË FOLURIT PËR DISA GJËRA TË JASHTËZAKONSHME QË SHEH TEK I VDEKURI
 142. PËR NAMAZIN E XHENAZES, PËRGATITJEN DHE VARRIMIN E TË VDEKURIT DHE NDALIMIN E GRAVE QË TA PËRCJELLIN VARRIMIN E TË VDEKURIT
 143. MUSTEHAB ËSHTË TË KETË SA MË SHUMË XHEMAT NË FALJEN E NAMAZIT TË XHENAZES DHE TË KETË SA MË SHUMË SAFA
 144. ÇFARË LEXOHET NË NAMAZIN E XHENAZES
 145. NGUTJA NË LARJEN E BORXHEVE TË TË VDEKURIT DHE PËRGATITJES SË VARRIMIT TË TIJ, POR NËSE VDES PAPRITMAS LIHET DERISA TË VËRTETOHET VDEKJA E TIJ
 146. PËR KËSHILLIMIN TE VARRI
 147. SADAKA PËR TË VDEKURIN DHE LUTJA PËR TË
 148. SHPREHJE LAVDËRIMI PËR TË VDEKURIN
 149. PËRFITIMI NGA VDEKJA E FËMIJËVE TË VEGJËL
 150. MUSTEHAB ËSHTË NISJA NË UDHËTIM DITËN E ENJTE NË MËNGJES
 151. MUSTEHAB ËSHTË QË PËR RRUGË TË GJATA TË GJESH SHOK TË MIRË, E, NËSE UDHËTOHET NË GRUPE, TË ZGJIDHET UDHËHEQËSI
 152. PËR EDUKATËN E UDHËTIMIT, VENDOSJES DHE BUAJTJES GJATË UDHËTIMIT, ZGJEDHJEN E BASHKUDHËTARËVE DHE SHOQËRISË
 153. NDIHMA E SHOKUT
 154. Ç'THUHET ME RASTIN E HIPJES MBI KAFSHËN KALËRUESE
 155. TEKBIRET E UDHËTARIT NËPËR KODRINA DHE FALËNDERIMI NËPËR RRAFSHINA SI DHE NDALIMI I NGRITJES SË TEPËRT TË ZËRIT GJATË TEKBIREVE
 156. LUTJA NË RRUGË ËSHTË MUSTEHAB
 157. SI DUHET TË VEPROHET ME RASTIN E ARDHJES NË NJË VEND PUSHIMI, SHTËPI, HOTEL ETJ.
 158. KTHIMI NË SHTËPI NGA UDHËTIMI, BRENDA MUNDËSISË, DITËN E JO NATËN
 159. NDALOHET UDHËTIMI I GRUAS VETËM NË UDHËTIM TË GJATË
 160. VLERA E LEXIMIT TË KUR’ANIT
 161. RUAJTJA DHE PËRSËRITJA E KUR’ANIT
 162. ZBUKURIMI I ZËRIT GJATË LEXIMIT TË KUR’ANIT
 163. PËR LEXIMIN E KAPTINAVE DHE AJETEVE TË POSAÇME
 164. MUSTEHAB ËSHTË TUBIMI PËR LEXIMIN E KUR’ANIT
 165. VLERA E ABDESTIT
 166. VLERA E EZANIT
 167. RËNDËSIA E NAMAZIT
 168. VLERA E NAMAZIT TË SABAHUT DHE TË IKINDISË
 169. RËNDËSIA E SHKUARJES NË XHAMI
 170. VLERA E PRITJES SË NAMAZIT
 171. MBI VLERËN E FALJES ME XHEMAT
 172. NXITJA NË FALJEN E NAMAZIT TË SABAHUT DHE TË JACISË ME XHEMAT
 173. URDHRI PËR FALJEN E KOHËVE TË NAMAZIT DHE DËNIMI I ASHPËR PËR MOSKRYERJEN E TYRE
 174. VLERA E SAFIT TË PARË DHE DREJTIMI I SAFEVE
 175. VLERA E SUNETEVE TË RREGULLTA
 176. VËRTETËSIA E DY REKATEVE TË SUNETIT TË SABAHUT
 177. SHKURTIMI I DY REKATEVE TË SUNETIT TË SABAHUT
 178. SUNETET E DREKËS
 179. MBI SUNETIN E AKSHAMIT PAS DHE PARA FARZIT
 180. SUNETI I XHUMASË
 181. MUSTEHAB ËSHTË FALJA E NAFILES NË SHTËPI
 182. NXITJA PËR FALJEN E NAMAZIT TË VITRIT
 183. NAMAZI I PARADITES - DUHASË
 184. FALJA E DY REKATEVE PAS MARRJES SË ABDESTIT
 185. VLERA E XHUMASË, DETYRIMI I SAJ, LARJA NË TË
 186. VLERA E IBADETIT TË NATËS
 187. IBADETI I RAMAZANIT DHE NAMAZI I TERAVISË
 188. IBADETI NATËN E KADRIT DHE DATA E SAJ
 189. RËNDËSIA E PËRDORJES SË MISVAKUT (FURÇËS) PËR LARJEN E DHËMBËVE
 190. DETYRIMI I ZEKATIT, VLERA E TIJ DHE DISA GJËRA RRETH TIJ
 191. DETYRIMI I AGJËRIMIT TË RAMAZANIT DHE VLERA E TIJ
 192. BUJARIA DHE VEPRAT TJERA TË MIRA, HAJRATET GJATË MUAJIT TË RAMAZANIT E SIDOMOS DHJETË DITËVE TË FUNDIT
 193. NUK LEJOHET TË PRITET RAMAZANI ME AGJËRIM
 194. VLERA E SYFYRIT DHE VONIMI I TIJ NËSE NUK KA FRIKË PËR AGIMIN E MËNGJESIT
 195. VLERA E NXITIMIT TË IFTARIT
 196. RRETH ÇËSHTJEVE TË AGJËRIMIT
 197. VLERA E AGJËRIMIT NË MUAJT MUHARREM, SHA’BAN DHE NË MUAJT E NDALUAR
 198. VLERA E AGJËRIMIT DHE TË TJERAVE NË DITËT E PARA TË MUAJIT DHUL-HIXH-XHE
 199. VLERA E AGJËRIMIT DITËN E AREFATIT, DITËN E ASHURASË DHE DITËN E NËNTË TË MUAJIT MUHARREM
 200. MUSTEHAB ËSHTË AGJËRIMI I GJASHTË DITËVE TË MUAJIT SHEVVAL
 201. MUSTEHAB ËSHTË AGJËRIMI I DITËS SË HËNË DHE TË ENJTE
 202. AGJËRIMI I TRI DITËVE TË ÇDO MUAJI ËSHTË MUSTEHAB
 203. VLERA E PËRGATITJES SË IFTARIT DHE LUTJA PËR TË ZOTIN E SHTËPISË
 204. I’TIKAFI NË DITËT E FUNDIT TË MUAJIT RAMAZAN
 205. HAXHI
 206. XHIHADI
 207. SQARIMI I GRUPIT TË DËSHMORËVE (SHEHIDËVE) NË SHPËRBLIMIN E TYRE NË AHIRET, TË CILËVE U LAHET DHE U FALET XHENAZJA ME DALLIM PREJ ATIJ QË VRITET NË LUFTË ME PABESIMTARËT
 208. VLERA E LIRIMIT TË ROBËRVE
 209. VLERA E MIRËSISË NDAJ ROBËRVE
 210. PËRMBUSHJA E OBLIGIMEVE SI ROB NDAJ ALL-LLAHUT TË MADHËRUAR DHE NDAJ ZOTËRIUT TË TIJ
 211. VLERA E UDHËTIMIT PËR SHKAK TË SHITBLERJES, DHËNIES DHE MARRJES, GJYKIMIT TË DREJTË, MATJES SË SAKTË, NDALIMI I HEQJES NË PESHË, KUJDESI I TË PASURVE NDAJ TË VARFËRVE
 212. DITURIA
 213. LAVDIA DHE FALËNDERIMI I ALL-LLAHUT TË MADHËRUAR
 214. SALAVATET PËR TË DËRGUARIN E ALL-LLAHUT SAL-LALL-LLAHU ALEJHI VE SEL-LEM.
 215. DHIKRI - PËRMENDJA E ALL-LLAHUT, VLERA E DHIKRIT DHE NXITJA E TIJ
 216. PËRMENDJA E ALL-LLAHUT NË KËMBË, ULUR, SHTRIRË, PA ABDEST, XHUNUB DHE GJATË TË PËRMUAJSHMEVE. LEXIMI I KUR’ANIT NUK I LEJOHET XHUNUBIT DHE FEMRËS QË KA TË PËRMUAJSHMET
 217. FJALËT E TË DËRGUARIT PARA DHE PAS GJUMIT TË TIJ
 218. VLERA E DHIKRIT NË RRATHË, PREFERIMI I MBAJTJES SË TIJ DHE NDALIMI I MOSMBAJTJES SË TIJ PA SHKAK TË ARSYESHËM
 219. DHIKRI GJATË SABAHUT DHE AKSHAMIT
 220. FJALËT E NDRYSHME PARA GJUMIT
 221. LIBRI PËR DUATË
 222. VLERA E LUTJES NË MUNGESË
 223. PYETJET RRETH ÇËSHTJES SË LUTJES
 224. KERAMETET E EULIJAVE DHE VLERA E TYRE
 225. NDALIMI I PËRGOJIMIT DHE URDHRI I RUAJTJES SË GJUHËS
 226. NDALIMI I DËGJIMIT TË PËRGOJIMIT DHE URDHRI I DËGJUESIT, QË E DËGJON PËRGOJIMIN E NDALUAR, QË TA NDALOJË DHE TA PËRGËNJESHTROJË ATË NËSE NUK MUND TA BËJË KËTË, OSE NËSE PËRGOJUESI NUK E PRANON, TA LËSHOJË TUBIMIN E KËTILLË, NËSE MUNDET
 227. ÇFARË LEJOHET NGA PËRGOJIMI
 228. NDALIMI I PËRCJELLJES SË FJALËVE D.M.TH. PËRCJELLJA E FJALËVE MES NJERËZVE ME QËLLIM TË SHKAKTIMIT TË KONFLIKTEVE
 229. PËR NDALIMIN E PËRCJELLJES SË BISEDËS DHE FJALËVE TË NJERËZVE TE PRONARËT, NËSE NUK KA NEVOJË PËR TË, SI FRIKA PREJ NGATËRRESAVE E TË NGJASHME
 230. QORTIMI I DYFYTYRËSISË
 231. NDALIMI I GËNJESHTRËS
 232. ÇKA LEJOHET NGA GËNJESHTRA
 233. PËRKRAHJA E ASHPËRSISË NË TË FOLUR DHE NË TË GJYKUAR
 234. PËR NDALIMIN E RREPTË TË DËSHMIMIT TË RREJSHËM
 235. NDALIMI I MALLKIMIT TË NJERIUT PERSONALISHT DHE SHTAZËVE
 236. LEJIMI I MALLKIMIT TË MËKATARËVE PA PËRCAKTIM
 237. NDALIMI I SHARJES (BLASFEMISË) SË MUSLIMANIT PA TË DREJTË
 238. NDALIMI I SHQETËSIMIT TË TË TJERËVE
 239. NDALIMI I URREJTJES, I SHKËPUTJES SË MARRËDHËNIEVE DHE I ARMIQËSIVE RECIPROKE
 240. NDALIMI I SPIUNIMIT DHE I PËRGJIMIT
 241. NDALIMI I MENDIMEVE TË KËQIJA PËR MUSLIMANËT, PA NEVOJË
 242. NDALIMI I NËNÇMIMIT TË MUSLIMANIT
 243. NDALIMI I MANIFESTIMIT PUBLIK TË KËNAQËSISË GJATË FATKEQËSISË SË DIKUJT
 244. NDALIMI I NGACMIMIT RECIPROK PËRKITAZI ME PREJARDHJEN DHE AFËRSINË
 245. NDALIMI I MASHTRIMIT DHE I TRADHTISË
 246. NDALIMI I MASHTRIMIT DHE PABESISË
 247. NDIKIMI I NUMËRIMIT DHE I THEKSIMIT TË MIRËSISË NDAJ DIKUJT E TË NGJASHME
 248. NDALIMI I LAVDIMIT DHE I PERSEKUTIMIT TË PERSONAVE TË TJERË
 249. NDALIMI I NDËRPRERJES SË LIDHJEVE NDËRMJET MUSLIMANËVE MBI TRI DITË, PËRVEÇ NËSE NDËRPRERJA E LIDHJEVE NUK ËSHTË PËR SHKAK TË HEREZISË, THYERJES PUBLIKE TË RREGULLAVE FETARE E TË NGJASHME
 250. PËR PËSHPËRITJEN RECIPROKE TË DY PERSONAVE NË PRANINË E TË TRETIT, PA LEJEN E TIJ, PËRVEÇ PËR SHKAK TË NEVOJËS SË VEÇANTË KUR FSHEHIN FSHEHTËSINË E NDALUAR D.M.TH. KUR FLASIN ME GJUHË TË PAKUPTUESHME PËR TË
 251. PËR NDALIMIN E MUNDIMIT TË ROBIT, KAFSHËS, GRUAS DHE FËMIJËVE PA ARSYE TË SHERIATIT APO MË TEPËR NGA AJO PËR EDUKATË
 252. NDALIMI I MUNDIMIT TË TË GJITHA KAFSHËVE, MADJE EDHE TË MORRAVE, NË ZJARR
 253. NDALIMI I ZVARRITJES SË PAGIMIT TË BORXHIT NGA TË PASURIT
 254. QORTIMI I KTHIMIT TË DHURATAVE, MOSDORËZIMI I TYRE PRONARIT TË RI, MBAJTJA E DHURATËS SË FËMIJËS SË TIJ; QORTIMI I BLERJES SË ÇDO GJËJE QË KA DHËNË PËR SADAKA NGA PERSONI QË I ËSHTË DHËNË SADAKAJA, PËR QORTIMIN E BLERJES SË ZEKATIT APO KEFARETIT TË DHËNË E TË NGJASHME. NUK ËSHTË E QORTUESHME TË BLEHET DIÇKA NGA E TËRË AJO NGA PERSONI TJETËR TË CILIT BLERËSI PERSONALISHT NUK IA KA DHËNË SADAKAN.
 255. NDALIMI I VEÇANTË I PASURISË SË BONJAKUT
 256. PËR NDALIMIN E RREPTË TË KAMATËS
 257. PËR NDALIMIN E SHTIRJES (HIPOKRIZISË)
 258. NDALIMI I SHIKIMIT TË GRUAS SË HUAJ DHE PERSONAVE TË BUKUR, PA ARSYE TË SHERIATIT
 259. NDALIMI I VETMIMIT ME GRATË QË NUK JANË FAREFISNI E AFËRT
 260. NDALIMI I MESHKUJVE NË IMITIMIN E FEMRAVE DHE I FEMRAVE NË IMITIMIN E MESHKUJVE NË VESHJE, LËVIZJE E TË TJERA
 261. NDALIMI I IMITIMIT TË DJALLIT DHE JOBESIMTARIT
 262. NDALIMI I XHUFKËS NË KOKË, PASI TË RRUHET NJË PJESË E KOKËS
 263. NDALIMI I GËRSHETIMIT TË FLOKËVE TË HUAJA, I TATUAZHIT DHE I MPREHJES SË DHËMBËVE
 264. PËR QORTIMIN E PASTRIMIT PAS NEVOJËS SË MADHE DHE TË VOGËL ME DORË TË DJATHTË PA ARSYE
 265. PËR QORTIMIN E ECJES ME NJË MBATHËSE APO MESTE PA ARSYE DHE QORTIMI I MBATHJES SË TYRE DUKE QËNDRUAR NË KËMBË PA NDONJË ARSYE
 266. NDALIMI I LËNIES SË ZJARRIT NË SHTËPI GJATË FJETJES OSE NË SITUATA TË NGJASHME, QOFTË ZJARRI NË LLAMBË OSE DIKU TJETËR
 267. NDALIMI I VAJTIMIT PËR TË VDEKURIT, I GODITJES NË FYTYRË, SHQYERJES SË GJOKSIT, NDALIMI I SHKULJES SË FLOKËVE, RRUARJES SË TYRE DHE PISKAMËS
 268. NDALIMI I SHKUARJES TE FALLTORI, ASTROLOGU, PARADËFTUESI ETJ.
 269. PËR NDALIMIN E PIKTURIMIT TË SHTAZËVE NË SHTROJË, NË MURE, NË RROBA, NË PARA, NË JASTËK ETJ. PËR NDALIMIN E TRAJTIMIT TË FIGURAVE (IDHUJVE) DHE FOTOGRAFIVE JASHTË MUREVE DHE OBJEKTEVE E LOKALEVE TË TJERA DHE PËR URDHRIN E SHKATËRRIMIT TË FIGURAVE KUDO QË T’I GJEJMË
 270. QORTIMI I HIPJES NË XHEL-LALEH, QOFTË AJO MASHKULL A FEMËR, PËRVEÇ NËSE HA USHQIM TË PASTËR, ATËHERË EDHE MISHI E KA TË PASTËR DHE NUK QORTOHET (HIPJA NË TË)
 271. QORTIMI I ARMIQËSISË NË MESXHID, NGRITJES SË ZËRIT NË TË, PYETJES PËR SENDIN E HUMBUR DHE PUNËT PRIVATE
 272. PËR NDALIMIN E QETHJES DHE PRERJES SË THONJVE GJATË 10 DITËVE TË DHUL-HIXHXHES PËR PERSONAT QË KANË PËR TË THERUR KURBAN, DERISA NUK E KRYEJNË THERJEN
 273. PËR NDALIMIN E BETIMIT ME KRIJESAT, QOFTË ME PEJGAMBERIN, KA’BEN, ENGJËJT, QIEJT, PRINDËRIT, JETËN, SHPIRTIN, KOKËN, JETËN E SULLTANIT, BEGATITË E SULLTANIT, TOKËN (TYRBEN) E NDONJË PERSONI TË NJOHUR DHE ME AMANETIN. E KY ËSHTË NDALIMI MË I RREPTË
 274. PËR RREPTËSINË E NDALIMIT TË BETIMIT TË RREJSHËM QËLLIMISHT
 275. AI QË VËREN SE BETIMI I TIJ ËSHTË I GABUESHËM, ËSHTË E PREFERUESHME TA THYEJË DHE ATËHERË TË BËJË KEFARETI JEMIN
 276. QORTIMI I KËRKESËS TJETËR TË NJERIUT NGA ALL-LLAHU I MADHËRUAR PËRVEÇ XHENETIT DHE QORTIMI I NDALIMIT TË ATIJ QË KËRKON NË EMËR TË ALL-LLAHUT DHE NDËRMJETËSIMIN E TIJ
 277. QORTIMI I SHARJES SË ETHEVE
 278. PËR NDALIMIN E SHARJES SË ERËS DHE Ç'DUHET THËNË KUR FRYN AJO
 279. PËR NDALIMIN E EMËRTIMIT TË NJË MUSLIMANI “O I PAFE” (O KAFIR)
 280. QORTIMI I TË FOLURIT ME ZË TË THELLË, I SHTREMBËRIMIT TË GOJËS, I TË FOLURIT ME GRAMATIKË PA E NJOHUR ATË, I PËRDORIMIT TË FJALËVE TË RRALLA DHE IMTËSITË E ZGJEDHIMIT GJATË DREJTIMIT MASËS SË GJERË E TË GJASHME
 281. QORTIMI I EMËRTIMIT TË RRUSHIT ME TERMIN “KERM” (VRESHTË)
 282. PËR NDALIMIN E PËRSHKRIMIT TË BUKURISË SË NJË FEMRE DIKUJT PËRVEÇ PËR QËLLIME TË SHERIATIT, SI PËR KURORËZIM E TË NGJASHME
 283. QORTIMI I KRAHASIMIT TË SHPREHJES “Ç’DO ALL-LLAHU” DHE “Ç’DO FILANI”
 284. QORTIMI I BISEDËS (SË KOTË) PAS JACISË SË FUNDIT
 285. MBI NDALIMIN E LËSHIMIT TË SHTRATIT TË BURRIT NGA ANA E GRUAS SË TIJ, PËRVEÇ PËR SHKAQE TË ARSYESHME TË SHERIATIT
 286. QORTIMI I VËNIES SË DUARVE NË BREZ (IJE) GJATË NAMAZIT
 287. QORTIMI I FALJES SË NAMAZIT I URITUR DUKE QENË USHQIMI I GATSHËM DHE I FALJES SË NAMAZIT DUKE DURUAR NEVOJËN E VOGËL DHE TË MADHE
 288. QORTIMI I SHIKIMIT RRETH E RROTULL GJATË NAMAZIT
 289. QORTIMI I DALLIMIT TË DITËS SË XHUMASË ME AGJËRIM APO I NATËS SË SAJ ME NAMAZ
 290. PËR NDALIMIN E AGJËRIMIT TË VAZHDUESHËM (LIDHUR) D.M.TH. AGJËRIMI DYDITOR APO MË SHUMË, PA NGRËNË DHE PA PIRË NDËRMJET TYRE
 291. PËR NDALIMIN E RREPTË TË IKJES SË ROBIT NGA ZOTËRIU I TIJ
 292. PËR NDALIMIN E NDËRMJETËSIMIT NË LIGJET E ALL-LLAHUT
 293. QORTIMI I PRIVILEGJIMIT ME DHURATA TË NJË FËMIJE NDAJ FËMIJËVE TË TJERË
 294. PËR NDALIMIN E HEQJES SË STOLIVE DHE PARFUMOJSJES MBI TRI DITË PËR NJË TË VDEKUR, PËRVEÇ PËR BASHKËSHORTIN KATËR MUAJ E DHJETË DITË
 295. PËR NDALIMIN E SHITJES (SË MALLIT) NGA VENDASI BEDUINIT (TË HUAJIT), NDALIMIN E PRERJES SË RRUGËS ATYRE QË SJELLIN MALL (PARA SE TË NJOFTOHEN ME ÇMIMIN E TREGUT), PËR NDALIMIN E NDËRHYRJES NË SHITBLERJE TJETRIT, NDALIMIN E NDËRHYRJES NË FEJESË, PËRVEÇ NËSE E LEJON OSE E KTHEN
 296. PËR NDALIMIN E SHPENZIMIT TË PASURISË JASHTË QËLLIMEVE TË LEJUARA ME SHERIAT
 297. QORTIMI I REFUZIMIT TË AROMËS PA ARSYE
 298. QORTIMI I LAVDIMIT PARA SYVE TË DIKUJT, PËR TË CILIN EKZISTON RREZIKU NGA PRISHJA PREJ VETËKËNAQËSISË, NË TË KUNDËRTËN ËSHTË I LEJUAR
 299. QORTIMI I IKJES NGA VENDI KU ËSHTË PARAQITUR MURTAJA DHE QORTIMI I LARGIMIT NGA VENDI I KËTILLË
 300. NDALIMI I PËRDORIMIT TË ENËS SË ARIT DHE TË ARGJENDIT PËR USHQIM, PËR PIJE, PËR PASTRIM DHE NEVOJA E PËRDORIME TË TJERA
 301. NDALIMI I VESHJES SË NJERËZVE ME VESHJE NGJYRË SHAFRANI
 302. NDALIMI I POHIMIT TË NJERIUT SE BABA E KA DIKË TJETËR PËRVEÇ BABAIT TË TIJ DHE NDALIMI I PRANIMIT PËR SUNDUES DIKË TJETËR PËRVEÇ SUNDUESIT TË VËRTETË
 303. LIBRI I RRËFIMEVE DHE SPIRITUALITETEVE
 304. LIBRI PËR KËRKIMIN E FALJES
 305. SQARIMI PËR ATË QË KA PËRGATITUR ALL-LLAHU PËR BESIMTARËT NË XHENET